Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3735/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 15 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VỤ MÙA NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất Nông nghiệp;

Xét đề nghị của Liên ngành Cục Thuế tỉnh - Sở Tài chính tại Tờ trình số 1847/TTr-CT-STC ngày 09/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Mùa năm 2019 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Thành phố Quy Nhơn và huyện Tây Sơn: 5.600 đồng/kg.

2. Thị xã An Nhơn và huyện Hoài Nhơn (trừ xã Hoài Sơn): 5.200 đồng/kg.

3. Các huyện Phù Cát (trừ các xã Cát Lâm, Cát Hiệp, Cát Sơn, Cát Hải), Phù Mỹ, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh và xã Hoài Sơn thuộc huyện Hoài Nhơn: 4.900 đồng/kg.

4. Các huyện Tuy Phước, Vân Canh, An Lão và các xã Cát Lâm, Cát Hiệp, Cát Sơn, Cát Hải thuộc huyện Phù Cát: 4.600 đồng/kg.

Điều 2. Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn cụ thể việc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Mùa năm 2019 theo giá thóc quy định tại Điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu