Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1658/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH GIÁ THÓC THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2019

CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29/11/2006;

Căn cứ Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 55/2010/QHH12, ngày 24/11/2010 của Quốc hội về việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Xét Tờ trình số 2450 /TTr - CT ngày 16/10/2018 của Cục Thuế Bắc Ninh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh là: 5.000 đồng/kg (Năm nghìn đồng/một kilôgam).

Điều 2. Giao cho Cục thuế Bắc Ninh phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn thu thuế sử dụng đất nông nghiệp theo dự toán đã giao.

Điều 3: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Bắc Ninh, Cục Thống kê Bắc Ninh, Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh, Hội nông dân tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCTUBND tỉnh;
- Lưu : VT, KTTH, PVPKT, CVP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thành