Hệ thống pháp luật

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3727/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC TIÊUCHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủsửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượngvà thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thủ tục hành chính được công bố theo Quyết định này được ban hành tại Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm 2018.

Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính cấp Trung ương: Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm; Thủ tục điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm; Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm đã được công bố tại Quyết định số 2688/QĐ-BKHCN ngày 20 tháng 9 năm 2016.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Văn Phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Trung tâm Công nghệ thông tin (để cập nhật);
- Lưu: VT, PC, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3727 /QĐ-BKHCN Ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1.

Thủ tục chỉ định tạm thời tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Bộ quản lý ngành, lĩnh vực

2.

Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Cơ quan kiểm tra thuộc Bộ quản lý ngành, lĩnh vực

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1.

Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

- Cơ quan kiểm tra chuyên ngành thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ, trừ xăng, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu sinh học, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), Dầu nhờn động cơ đốt trong và các loại hàng hóa khác theo sự chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền).

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1.

B-BKC-282360-TT

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động công nhận

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018[1]

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

2.

B-BKC-282361-TT

Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động công nhận

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

3.

B-BKC-282363-TT

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Bộ quản lý ngành, lĩnh vực

4.

B-BKC-282364-TT

Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Bộ quản lý ngành, lĩnh vực

5.

B-BKC-282365-TT

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Bộ quản lý ngành, lĩnh vực

6.

B-BKC-282369-TT

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Bộ quản lý ngành, lĩnh vực

7.

B-BKC-282371-TT

Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Bộ quản lý ngành, lĩnh vực

8.

B-BKC-282372-TT

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Bộ quản lý ngành, lĩnh vực

9.

B-BKC-282375-TT

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Bộ quản lý ngành, lĩnh vực

10.

B-BKC-282376-TT

Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Bộ quản lý ngành, lĩnh vực

11.

B-BKC-282378-TT

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Bộ quản lý ngành, lĩnh vực

12.

B-BKC-282379-TT

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Bộ quản lý ngành, lĩnh vực

13.

B-BKC-282380-TT

Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Bộ quản lý ngành, lĩnh vực

14.

B-BKC-282381-TT

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Bộ quản lý ngành, lĩnh vực

15.

BKHVCN-282553

Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Bộ quản lý ngành, lĩnh vực

 

16.

BKHVCN-282554

Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Bộ quản lý ngành, lĩnh vực

17.

B-BKC-282391-TT

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

18.

B-BKC-282394-TT

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm trường hợp giấy chứng nhận đăng ký bị mất hoặc bị hư hỏng không thể tiếp tục được sử dụng

 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

19.

B-BKC-282393-TT

Thủ tục điều chỉnh nội dung củaGiấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệmđã được cấp

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

20.

B-BKC-282171-TT

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệmđã bị chấm dứt hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Nghị định 105/2016/NĐ-CPkhi tchức cung cấp dịch vụ đã hoàn thành các biện pháp khc phục

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

21.

B-BKC-282395-TT

Thủ tục đề nghị chấm dứt hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

22.

BKHVCN-282560

Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Bộ quản lý ngành, lĩnh vực;

- Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa (xăng, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu sinh học, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), Dầu nhờn động cơ đốt trong và các loại hàng hóa khác theo sự chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền).

B

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1.

BKHVCN-282561

Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận

Nghị định số 154/2018/NĐ ngày 09 tháng 11 năm 2018

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

2.

BKHVCN-282562

Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định

Nghị định số 154/2018/NĐ ngày 09 tháng 11 năm 2018

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3.

BKHVCN-282565

Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

Nghị định số 154/2018/NĐ ngày 09 tháng 11 năm 2018

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

- Cơ quan kiểm tra chuyên ngành thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ, trừ xăng, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu sinh học, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)Dầu nhờn động cơ đốt trong

3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1.

B-BKC-282385-TT

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính Phủ

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

2.

B-BKC-282386-TT

Thủ tục điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính Phủ

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

3.

B-BKC-282387-TT

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính Phủ

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 [1]Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 3727/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

  • Số hiệu: 3727/QĐ-BKHCN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 06/12/2018
  • Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Người ký: Trần Văn Tùng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 06/12/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản