Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 3
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 37/2006/QĐ-UBND

Quận 3, ngày 05 tháng 07 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO CHỈ TIÊU THU-NỘP QUỸ PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 3 NĂM 2006

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998; Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 08 tháng 03 năm 1993; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24 tháng 8 năm 2000; Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão đã được sửa đổi bổ sung ngày 24 tháng 08 năm 2000 và Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế thành lập và hoạt động Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương;
Căn cứ Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt, bão đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố năm 2006;
Căn cứ danh sách các doanh nghiệp đóng Quỹ phòng chống lụt bão năm 2006 giao quận - huyện phụ trách do Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố cung cấp tại văn bản số 41/PCLB ngày 24 tháng 5 năm 2006;
Xét Tờ trình số 405 ngày 28 tháng 6 năm 2006 của Phòng Quản lý Đô thị và Báo cáo thẩm định số 143/BC-TP  ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Phòng Tư Pháp
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giao chỉ tiêu thu-nộp Quỹ phòng, chống lụt, bão năm 2006 đối với các doanh nghiệp đóng trên  trên địa bàn 14 phường Quận 3 theo bảng giao chỉ tiêu đính kèm và danh sách các doanh nghiệp đóng quỹ phòng, chống lụt bão trên địa bàn mỗi phường.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc thu, nộp Quỹ phòng, chống lụt bão theo chỉ tiêu được giao và đúng theo tinh thần Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Phòng Tài chính Kế hoạch Quận 3 hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thu, nộp và sử dụng Quỹ phòng, chống lụt bão của Ủy ban nhân dân phường và thực hiện thu, nộp báo cáo kết quả về Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 3, Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch Quận 3, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị Quận 3 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Thình

 

BẢNG GIAO CHỈ TIÊU

THU - NỘP QUỸ PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CHO 14 PHƯỜNG THUỘC QUẬN 3 NĂM 2006
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 07 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 3)

ĐƠN VỊ

SỐ DOANH NGHIỆP

TỔNG SỐ VỐN ĐKKD (ĐỒNG)

TỶ LỆ 2/10.000

SỐ PHÍ ĐÓNG QUỸ (ĐỒNG)

Phường 1

106

144,726,500,000

28,945,300

28,946,000

Phường 2

110

1,628,305,251,000

325,661,050

30,661,000

Phường 3

136

141,743,780,900

28,348,756

28,346,000

Phường 4

186

259,215,000,000

51,843,000

50,442,000

Phường 5

179

276,516,622,822

55,303,325

45,603,000

Phường 6

436

1,408,150,179,000

281,630,036

214,190,000

Phường 7

222

596,754,371,394

119,350,874

93,086,000

Phường 8

143

198,664,740,800

39,732,948

39,734,000

Phường 9

171

388,924,125,000

77,784,825

54,186,000

Phường 10

62

78,858,000,000

15,771,600

15,772,000

Phường 11

71

229,991,000,000

45,998,200

20,675,000

Phường 12

51

66,838,000,000

13,367,600

13,368,000

Phường 13

90

131,332,000,000

26,266,400

25,267,000

Phường 14

156

203,085,200,000

40,617,040

40,616,000

    Cộng

2,119

5,753,104,770,916

1,150,620,954

700,892,000

 

DANH SÁCH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐÓNG QUỸ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2006
(Kèm theo Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 07 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 3 )

Đơn vị thực hiện: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 1

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

Số phí đóng Quỹ

1

DNTN TM và DV In ấn QC Tấn Khải

220 Lý Thái Tổ, P.01

10,000

2

Cty TNHH TM DV Đăng Việt

145/32 Nguyễn Thiện Thuật, P.01

10,000

3

Cty TNHH Thảo Hồng

268/4 C/X Đường Sắt Lý Thái Tổ, P.01

20,000

4

Cty TNHH TM DV QC Bảo Long

173 Nguyễn Thiện Thuật, P.01

20,000

5

DNTN Viễn thông Đại Toàn Cầu

J-010 C/C Nguyễn Thiện Thuật, P.01

20,000

6

Cty TNHH SX và Mỹ thuật ứng dụng Hạnh Phúc

158 Lý Thái Tổ, P.01

20,000

7

Cty TNHH Đức Quang Luận

611/40 Điện Biên Phủ, P.01

20,000

8

DNTN KD Vàng Kim Sơn

145/47 Nguyễn Thiện Thuật, P.01

30,000

9

Cty TNHH TM Chế biến Thực phẩm Kiều Điểm

360 Lý Thái Tổ, P.01

34,000

10

Cty TNHH Tam Hiệp Phát

575/44 Điện Biên Phủ, P.01

40,000

11

DNTN KD Vàng Kim Hồng Châu

704/77 Nguyễn Đình Chiểu, P.01

40,000

12

Cty TNHH TM Địa ốc XD Đại Phú Hưng

301 Nguyễn Thiện Thuật, P.01

40,000

13

Cty TNHH TM DV Hướng Việt

611/24A Điện Biên Phủ, P.01

40,000

14

DNTN Minh Ngọc

K-010 C/C Nguyễn Thiện Thuật, P.01

40,000

15

Cty TNHH TM DV Tin học Toàn Nhân

321 Nguyễn Thiện Thuật, P.01

40,000

16

DNTN DV Cầm đồ Trung Tâm

611/611Y Điện Biên Phủ, P.01

40,000

17

Cty TNHH Bảo Tín Việt

281 Nguyễn Thiện Thuật, P.01

40,000

18

DNTN TM SX Nguyễn Tân

145/8 Nguyễn Thiện Thuật, P.01

40,000

19

DNTN TMDV SX CB Nông sản thực phẩm An Phú Thịnh

222/8 Lý Thái Tổ, P.01

50,000

20

DNTN Khách sạn Tứ Hồng

145/38B Nguyễn Thiện Thuật-P.01

50,000

21

DNTN Phòng cho thuê Tân Hoàng Yến

139 Nguyễn Thiện Thuật, P.01

50,000

22

DNTN Khách sạn Ngọc Vân

161-163 Nguyễn Thiện Thuật, P.01

50,000

23

Cty TNHH TM DV Sinh Cường

264 Lý Thái Tổ, P.01

60,000

24

Cty TNHH QC Ong Sáng Tạo

565 Điện Biên Phủ # 2, P.01

60,000

25

Cty TNHH TM Tin học Quân Hồng

639 Điện Biên Phủ, P.01

60,000

26

Cty TNHH DV TM SX Bách Lộc

270 Lý Thái Tổ, P.01

60,000

27

DNTN Tân Vĩnh Hưng

J-313 C/C Nguyễn Thiện Thuật, P.01

60,000

28

DNTN SX TM và DV Đức Huy

611/611V Điện Biên Phủ, P.01

60,000

29

DNTN Phòng cho thuê CATHY

159 Nguyễn Thiện Thuật, P.01

60,000

30

Cty TNHH TM và DV Thảo Hoa Việt

155 Nguyễn Thiện Thuật, P.01

60,000

31

Cty TNHH Du lịch Bích An

207 Nguyễn Thiện Thuật, P.01

60,000

32

Cty TNHH TM XNK Thăng Quyên

611/24 Điện Biên Phủ, P.01

70,000

33

Cty TNHH Tin học Văn Minh Trung

289 Nguyễn Thiện Thuật, P.01

70,000

34

DNTN Hồng Giao

611/6 Điện Biên Phủ, P.01

70,000

35

DNTN Thanh Vân

762 Nguyễn Đình Chiểu, P.01

80,000

36

DNTN SX TM Đại Nguyên

335 Nguyễn Thiện Thuật, P.01

80,000

37

Cty TNHH T/Kế In Bao bì Hữu Uy

611/16A Điện Biên Phủ, P.01

80,000

38

Cty TNHH Trang Thiết bị y tế Kim Hương

206 Lý Thái Tổ, P.01

100,000

39

Cty TNHH Tư vấn Đầu tư Trung Thanh Liên

315 Nguyễn Thiện Thuật, P.01

100,000

40

Cty TNHH Công nghệ Tin học An Minh

166/7 Lý Thái Tổ, P.01

100,000

41

Cty TNHH Viễn thông Tin học Sao Vàng Việt

746 Nguyễn Đình Chiểu, P.01

100,000

42

Cty TNHH Như Hình

611/5A Điện Biên Phủ, P.01

100,000

43

Cty TNHH Tin học Viễn thông Trần Phong

327 Nguyễn Thiện Thuật, P.01

100,000

44

Cty TNHH TM Thắng Đạt

704/51 Nguyễn Đình Chiểu, P.01

100,000

45

DNTN Nguyễn Đinh

625 Điện Biên Phủ, P.01

100,000

46

Cty TNHH QC Lâm Bách

B-149 C/C Nguyễn Thiện Thuật, P.01

100,000

47

Cty TNHH TM DV Tân Phúc Hải

166/6 Lý Thái Tổ, P.01

100,000

48

DNTN TM DV Hải Nguyên Thịnh

347 Nguyễn Thiện Thuật, P.01

100,000

49

Cty TNHH TM Phương Đỉnh

166/5/18 Lý Thái Tổ, P.01

100,000

50

Cty TNHH SX XD TM Hồng Vân

205 Nguyễn Thiện Thuật, P.01

100,000

51

Cty TNHH Mỹ thuật An Pha

611/27 Điện Biên Phủ, P.01

100,000

52

Cty TNHH Tiếp thị Truyền thông Nhanh

611/27 Điện Biên Phủ, P.01

100,000

53

Cty TNHH Tiến Vân

203 Nguyễn Thiện Thuật, P.01

100,000

54

Cty TNHH Kiều Vĩ

210 Lý Thái Tổ, P.01

100,000

55

Cty TNHH DV Tín Luật

319 Nguyễn Thiện Thuật , P.01

100,000

56

Cty TNHH TM Sinh Phát Gia

336 Lý Thái Tổ, P.01

100,000

57

DNTN TM DV Việt Hàn

166/28 Lý Thái Tổ, P.01

110,000

58

Cty TNHH TM DV Tin học Viễn thông Vương Long

213/24 Nguyễn Thiện Thuật, P.01

120,000

59

DNTN TM Ngọc Mẫn

145/12/24 Nguyễn Thiện Thuật, P.01

120,000

60

Cty TNHH TM và SX Tiến Vinh

285 Nguyễn Thiện Thuật, P.01

120,000

61

Cty TNHH TM Tài Trung

611/7F Điện Biên Phủ, P.01

140,000

62

Cty TNHH Thiết bị khoa học và DV Phú Sơn Việt

565 Điện Biên Phủ, P.01

140,000

63

Cty TNHH Đại Phát Lộc

175/27/2 Nguyễn Thiện Thuật, P.01

160,000

64

Cty TNHH TM DV Du lịch Việt Mỹ

303 Nguyễn Thiện Thuật, P.01

160,000

65

DNTN Hồng Thanh Bảo

619 Điện Biên Phủ, P.01

160,000

66

Cty TNHH TM DV Nguyên Đức

575/22 Điện Biên Phủ, P.01

180,000

67

Cty TNHH TM DV Đại Nam Việt

B-220 C/C Nguyễn Thiện Thuật, P.01

200,000

68

Cty TNHH TM và DV Hà Phương

346/39 Lý Thái Tổ, P.01

200,000

69

Cty TNHH Hưng Thành

196 Lý Thái Tổ, P.01

200,000

70

Cty TNHH TM và DV Khôi Anh

593 Điện Biên Phủ, P.01

200,000

71

Cty TNHH Viễn Nhập

665-667-669 Điện Biên Phủ, P.01

200,000

72

Cty TNHH TM SX DV Hồng Ngọc

345 Nguyễn Thiện Thuật, P.01

200,000

73

Cty TNHH TM DV Vận tải Tân Song Minh

31H C/C Nguyễn Thiện Thuật, P.01

200,000

74

Cty TNHH TM DV và Kỹ thuật Quốc Tiến

193 Nguyễn Thiện Thuật, P.01

200,000

75

Cty TNHH TM DV Tây Lộc

611/4Bis Điện Biên Phủ, P.01

200,000

76

Cty TNHH Dược phẩm Hoa Tiên

156 Lý Thái Tổ #1-#3, P.01

200,000

77

Cty TNHH TM XD Quan Thái

C-009 C/C Nguyễn Thiện Thuật, P.01

200,000

78

Cty TNHH Kiến Toàn Phát

166/26 Lý Thái Tổ, P.01

200,000

79

Cty TNHH Thời trang Thanh

145/38/3 Nguyễn Thiện Thuật, P.01

200,000

80

Cty TNHH Hoàng Tú

625 Điện Biên Phủ, P.01

200,000

81

Cty TNHH Hoàng Minh Long

611/84 Điện Biên Phủ, P.01

200,000

82

Cty TNHH TM Giao nhận Du lịch lữ hành Quốc Tường

317 Nguyễn Thiện Thuật, P.01

200,000

83

Cty TNHH XD N.Đ.G

145/10 Nguyễn Thiện Thuật, P.01

240,000

84

Cty TNHH SX TM Quốc tế L2

156 Lý Thái Tổ, P.01

265,000

85

Cty TNHH Lan Kim

325 Nguyễn Thiện Thuật, P.01

300,000

86

Cty TNHH TM Phú Thịnh

746 Nguyễn Đình Chiểu, P.01

310,000

87

Cty TNHH TM và DV Hồng Sơn

A-040 C/C Nguyễn Thiện Thuật, P.01

355,000

88

Cty TNHH SX TM Vũ Gia Lục

557 Điện Biên Phủ, P.01

360,000

89

Cty TNHH Mai Lan

222/8 Lý Thái Tổ, P.01

400,000

90

Cty TNHH TM Lê Nguyên

145/12/16 Nguyễn Thiện Thuật, P.01

400,000

91

Cty TNHH Kim Hoàn Việt

611/28 Điện Biên Phủ, P.01

400,000

92

Cty TNHH TM và DV Gia Phúc

359-359A Nguyễn Thiện Thuật, P.01

400,000

93

Cty TNHH XD Thành Trường Lộc

561/5 Điện Biên Phủ, P.01

472,000

94

Cty TNHH TM và DV Hoàng Đỉnh

601 Điện Biên Phủ, P.01

600,000

95

Cty TNHH Dược phẩm Kim Thành

251/10/17 Nguyễn Thiện Thuật, P.01

600,000

96

Cty TNHH XD TM E.L.C

778 Nguyễn Đình Chiểu, P.01

600,000

97

Cty TNHH SX và TM Khải Thắng

147 Nguyễn Thiện Thuật, P.01

760,000

98

Cty TNHH Minh Long

222/2 Lý Thái Tổ, P.01

1,000,000

99

Cty TNHH Công trình Hoàng Long

351 Nguyễn Thiện Thuật, P.01

1,140,000

100

Cty TNHH XNK Cà phê Lao Bảo

C-120 Nguyễn Thiện Thuật, P.01

1,600,000

101

Cty TNHH Minh Châu Ca

575/20 Điện Biên Phủ, P.01

2,000,000

102

Cty TNHH Tư vấn và KD Nhà Đạt Gia

567 Điện Biên Phủ, P.01

2,000,000

103

Cty TNHH TM DV Hiệp Tấn

D-221 Nguyễn Thiện Thuật, P.01

2,400,000

104

Cty TNHH Quảng Thịnh

796 Nguyễn Đình Chiểu, P.01

4,000,000

105

DNTN KD Vàng Ngọc Tú

766 Nguyễn Đình Chiểu, P.01

50,000

106

DNTN Ảnh màu Công Danh

314 Lý Thái Tổ, P.01

50,000

106

Tổng cộng

 

28,946,000

 

Đơn vị thực hiện: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 2

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

Số phí đóng Quỹ

107

Cty TNHH Tư vấn DV Nhân Lực

491/76 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

10,000

108

HTX TM Liên phường 2-4-5 Q.3

41 Cao Thắng, P.02

19,000

109

Cty TNHH Hồng Bé

491/29A Nguyễn Đình Chiểu, P.02

20,000

110

Cty TNHH SX TM Lâm Hải Anh

609/23 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

20,000

111

Cty TNHH TM và DV Thái Lộc

581 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

20,000

112

Cty TNHH TM DV Minh Minh Oanh

543/41 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

20,000

113

Cty TNHH Công nghệ Cơ điện lạnh Phan Bách

16 Nguyễn Thiện Thuật, P.02

20,000

114

Cty TNHH QC Minh Sáng

491/24/19B Nguyễn Đình Chiểu, P.02

30,000

115

Cty TNHH Điện tử Tin học Viễn thông An Phong

543/37 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

30,000

116

DNTN KD Vàng Đại Kim Sơn

534 Nguyễn Thị Minh Khai, P.02

30,000

117

DNTN Thanh Bình An

615/8 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

30,000

118

Cty TNHH Khoa Bảng

16/75/42 Nguyễn Thiện Thật, P.02

30,000

119

Cty TNHH TM DV Giao nhận vận tải Thuận Khang

491/52A Nguyễn Đình Chiểu, P.02

40,000

120

Cty TNHH QC Nhân Tài

491/14/4B Nguyễn Đình Chiểu, P.02

40,000

121

Cty TNHH Dịch Thuật Hữu Nghị

483 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

40,000

122

Cty TNHH DV và TM M.Q.C

629/74 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

40,000

123

Cty TNHH TM và DV Chang Ky

82 Lý Thái Tổ, P.02

40,000

124

DNTN TM SX Phương Trản

629/58 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

40,000

125

Cty TNHH TM DV C.C.T

21/10 Nguyễn Thiện Thuật, P.02

40,000

126

DNTN Kiến Công

123 Nguyễn Thiện Thuật, P.02

40,000

127

Cty TNHH Ngọc Trung V.N

136 Lý Thái Tổ, P.02

40,000

128

Cty TNHH Phú Đăng

543/39 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

40,000

129

Cty TNHH TM Thu Nguyệt

543/27 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

60,000

130

Cty TNHH Hữu Thanh

97 Nguyễn Thiện Thuật, P.02

60,000

131

DNTN A.G.P

16/87/57 Nguyễn Thiện Thuật, P.02

60,000

132

Cty TNHH TM DV Danh Luân

595/7 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

60,000

133

DNTN Ảnh màu Quang Vũ

112 Nguyễn Thiện Thuật, P.02

60,000

134

DNTN DV Hùng Dũng

508 Nguyễn Thị Minh Khai, P.02

60,000

135

Cty TNHH SX TM DV Thuận Thanh Hiền

16/1 Nguyễn Thiện Thuật, P.02

60,000

136

Cty TNHH Tư vấn thiết kế XD và TTNT Phan Võ

496A Nguyễn Thị Minh Khai, P.02

60,000

137

Cty TNHH TM hàng Trang trí nội thất Hoàng Gia

458 Nguyễn Thị Minh Khai, P.02

62,000

138

Cty TNHH XD Trang trí nội thất Hoàng Kiến

9 Nguyễn Thiện Thuật, P.02

62,000

139

Cty TNHH Huyền Thoại

21A Cao Thắng, P.02

70,000

140

Cty TNHH TM XD Tân Thái Hà

543/84 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

80,000

141

Cty TNHH TM DV Du lịch Vàng 9999

108/16 Nguyễn Thiện Thuật, P.02

80,000

142

Cty TNHH TM DV XD In Bao bì Trung Hưng

549/23 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

80,000

143

Cty TNHH TM và DV Năm Sao

136 Lý Thái Tổ, P.02

80,000

144

Cty TNHH Huỳnh Trần

25 Cao Thắng, P.02

80,000

145

Cty TNHH TM Trần Lê

543/57 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

100,000

146

DNTN TM Hoàng Phú

615/4 Nguyễn Đình Chiểu #1, P.02

100,000

147

Cty TNHH Điện tử Tin học Tạ Xuân Thu

491/39 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

100,000

148

Cty TNHH Tân Vi Phát

491/1/1 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

100,000

149

DNTN Hoàng Thắng

1C Cao Thắng, P.02

100,000

150

DNTN Cơ Khí 38

28 Lý Thái Tổ, P.02

100,000

151

Cty TNHH TM DV Hiền Nhân

16/87/48-50 Nguyễn Thiện Thuật, P.02

100,000

152

Cty TNHH TM DV Tiếp thị Đại Dương

543/3 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

100,000

153

Cty TNHH Công nghệ thông tin Tuổi Trẻ

491/52A Nguyễn Đình Chiểu, P.02

100,000

154

Cty TNHH TM Tư vấn DV Khánh Long

21/9 Nguyễn Thiện Thuật, P.02

100,000

155

Cty TNHH TM Việt Trung Tân

38 Nguyễn Thiện Thuật, P.02

100,000

156

Cty TNHH Thời trang Sa Thạch

7 Cao Thắng, P.02

100,000

157

DNTN T/Kế DV và QC Đại Lĩnh

522 Nguyễn Thị Minh Khai, P.02

100,000

158

Cty TNHH TM và SX Kiến Tạo Tân

16/55/17 Nguyễn Thiện Thuật, P.02

100,000

159

Cty TNHH SX TM DV Đại Phước Hải

532 Nguyễn Thị Minh Khai, P.02

120,000

160

Cty TNHH TM và XD Phan Thanh

629/87 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

120,000

161

Cty TNHH Dược phẩm An Phúc Khang

543/69 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

120,000

162

Cty TNHH Hóa Quyền

491/56 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

120,000

163

Cty TNHH TM DV Bảo vệ Dũng Cảm

26 Nguyễn Thiện Thuật, P.02

120,000

164

Cty TNHH Tư vấn và DV Ô tô Hiển Vinh

21/20 Nguyễn Thiện Thuật, P.02

120,000

165

Cty TNHH TM và DV Hòa Phương

16/55A Nguyễn Thiện Thuật, P.02

140,000

166

Cty TNHH TM DV và SX Phúc Khôi

491/33 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

140,000

167

Cty TNHH TM DV QC Nam Việt

495 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

140,000

168

Cty TNHH Vận chuyển Du lịch và DV Minh Châu

58 Lý Thái Tổ, P.02

160,000

169

Cty TNHH SX TM Mỹ Ý

488 Nguyễn Thị Minh Khai, P.02

160,000

170

Cty TNHH SX TM DV Lập Thiên

494 Nguyễn Thị Minh Khai, P.02

160,000

171

Cty TNHH DV TM Thiên Lộc Thảo

16/84 Nguyễn Thiện Thuật, P.02

180,000

172

Cty TNHH TM và DV Công nghệ Tin học Khôi Nguyên

543/44 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

180,000

173

Cty TNHH TM Nghệ thuật Võ Kim Chi

27 Nguyễn Thiện Thuật, P.02

200,000

174

Cty TNHH TM Hải Anh

619 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

200,000

175

Cty TNHH DV TM Vi tính Thế Mạnh

108/30 Nguyễn Thiện Thuật, P.02

200,000

176

Cty TNHH V/Tải DV TM Trung Kim

491/58 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

200,000

177

Cty TNHH T/Kế và XD Đường Sáng

21/1/1 Nguyễn Thiện Thuật, P.02

200,000

178

Cty TNHH Hương liệu và Hương thơm Hướng Dương

478 Nguỹen Thị Minh Khai, P.02

200,000

179

DNTN TM Minh Thy

516A Nguyễn Thị Minh Khai, P.02

200,000

180

Cty TNHH TM Đại Kim Sơn

534 Nguyễn Thị Minh Khai, P.02

200,000

181

Cty TNHH Quách Lợi Lợi

491/55 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

200,000

182

DNTN Đạt Dương

523 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

200,000

183

Cty TNHH Anh Hy

138 Lý Thái Tổ, P.02

200,000

184

DNTN KD Vàng Mai Hà I

487B Nguyễn Đình Chiểu, P.02

200,000

185

Cty TNHH TM DV Hừng Việt

16/87/41 Nguyễn Thiện Thuật, P.02

200,000

186

Cty TNHH Chế biến Thực phẩm XNK Hưng An Viên

543/29 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

200,000

187

Cty TNHH Cơ khí Cầu Trục C.F.C

549/22 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

200,000

188

Cty TNHH Trí Đức

491/1/1 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

200,000

189

Cty TNHH DV và TM Xuân Trang

500 Nguyễn Thị Minh Khai, P.02

200,000

190

Cty TNHH DV Hoàng Anh

595/72 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

240,000

191

Cty TNHH TM Hà Nội

50-52 Lý Thái Tổ, P.02

240,000

192

Cty TNHH TM DV Châu Phú Đạt

16/106 Nguyễn Thiện Thuật, P.02

300,000

193

Cty TNHH XD TM và DV Hồ Từ

80/3 Lý Thái Tổ, P.02

300,000

194

Cty TNHH XD V/Tải TM DV Trí Dũng T.D

585/13 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

300,000

195

Cty TNHH Đại Toàn Cầu

491/51 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

300,000

196

Cty TNHH TM Phát Lộc

613 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

300,000

197

Cty TNHH Đào tạo và Dạy nghề Hoàng Gia

39 Nguyễn Thiện Thuật, P.02

360,000

198

Cty TNHH TM ô tô Bảo Ngọc

140-142 Lý Thái Tổ, P.02

400,000

199

Cty TNHH TM SG Viễn Quang

119 Nguyễn Thiện Thuật, P.02

400,000

200

Cty TNHH Lê Hoàng Gia

16/47A Nguyễn Thiện Thuật, P.02

400,000

201

Cty TNHH TM và DV K/Thuật D.N.K

46 Lý Thái Tổ, P.02

500,000

202

Cty TNHH DV TM và Tư vấn Công nghệ Tấm lợp VN

1C Cao Thắng, P.02

500,000

203

Cty TNHH TM Vương Gia Minh

16/87/61 Nguyễn Thiện Thuật, P.02

600,000

204

Cty TNHH V/Tải Biển và DV TM Ti Gi

543/11 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

600,000

205

Cty TNHH Công nghệ Tin học Hoàn Vũ

543/1 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

600,000

206

Cty TNHH XD SX TM Hưng Giang

486 Nguyễn Thị Minh Khai, P.02

600,000

207

Cty TNHH SX TM DV Minh Thiện

494 Nguyễn Thị Minh Khai, P.02

640,000

208

Cty TNHH SX - TM - DV Tiến Việt

494 Nguyễn Thị Minh Khai, P.02

700,000

209

Cty TNHH TM vỏ xe Ô tô Thái Thịnh Hưng

72 Lý Thái Tổ, P.02

1,000,000

210

DNTN bóng bàn Bình Minh

94 Lý Thái Tổ, P.02

1,028,000

211

Cty TNHH nông lâm thuỷ hải sản Sao Mai

120 Lý Thái Tổ, P.02

1,040,000

212

Cty TNHH An Đô Quốc tế

16 Lý Thái Tổ, P.02

1,080,000

213

Cty TNHH Đầu tư và TM Sa Ha

27 Cao Thắng, P.02

3,000,000

214

Cty TNHH Nhà Thời trang Việt Nam V.F.H

15 Cao Thắng, P.02

5,000,000

215

Cty TNHH Nước giải khát SP

480 Nguyễn Thị Minh Khai, P.02

1,600,000

216

Cty TNHH TM và DV Trường Hùng

563/61 Nguyễn Đình Chiểu, P.02

100,000

110

Tổng cộng:

 

30,661,000

 

Đơn vị thực hiện: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 3

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

Số phí đóng Quỹ

217

Cty TNHH Thảo Ngân

443/22 Điện Biên Phủ, P.03

6,000

218

DNTN TM DV Hùng Loan

172 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

10,000

219

HTX TM Bàn Cờ Q.3

244 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

15,000

220

DNTN Tin học Ngoại ngữ Vườn Phước

449 Điện Biên Phủ, P.03

16,000

221

HTX Xe Du lịch Q.3

290-292 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

18,000

222

Cty TNHH TM DV K.P.M

212/72 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

20,000

223

Cty TNHH SX TM và XD Lưu Nguyên

467/22 Điện Biên Phủ, P.03

20,000

224

Cty TNHH Mỹ Hảo

435/1A Điện Biên Phủ, P.03

20,000

225

Cty TNHH Thiết bị văn phòng Trần Ngô

111 Bàn Cờ, P.03

20,000

226

HTX May XK Bàn Cờ

116-118 Đường Bàn Cờ, P.03

26,000

227

Cty TNHH TM DV Tin học Thiên Kim

248 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

30,000

228

DNTN Kim Hà

662 Nguyễn Đình Chiểu, P.03

30,000

229

DNTN Phúc Thịnh

664/55 Nguyễn Đình Chiểu, P.03

30,000

230

DNTN Mỹ Ngọc

664/4 Nguyễn Đình Chiểu, P.03

30,000

231

DNTN KD Vàng Hưng Long

668 Nguyễn Đình Chiểu, P.03

30,000

232

Cty TNHH TM và DV Mai Trung

141/1 Bàn Cờ, P.03

34,000

233

DNTN Ấn Doanh

242/73/21 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

34,000

234

Cty TNHH SX TM DV Từ Phong

93 Bàn Cờ, P.03

36,000

235

DNTN Đức Hưng

664/57 Nguyễn Đình Chiểu, P.03

36,000

236

DNTN KD vàng Kim Ngọc Sang

174/27 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

40,000

237

Cty TNHH TM Dược liệu Tân Sinh

57 Cao Thắng, P.03

40,000

238

Cty TNHH Muôn Màu

174/107/11B Nguyễn Thiện Thuật, P.03

40,000

239

Cty TNHH XD Thành Việt

141/1 Bàn Cờ, P.03

40,000

240

Cty TNHH Thiên Tư

272 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

40,000

241

Cty TNHH KD Vàng An Khang

174/83 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

40,000

242

DNTN TM SX Á Châu

88 Bàn Cờ, P.03

40,000

243

DNTN Thảo Sáng

69A Cao Thắng, P.03

40,000

244

DNTN KD Vàng Kim Mai

174/33 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

50,000

245

Cty TNHH P/Triển T/Kế XD Kiến Trẻ

274 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

50,000

246

DNTN Phòng cho thuê Hải Yến

150 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

50,000

247

Cty TNHH Chìa Khóa Vàng

95 Bàn Cờ, P.03

50,000

248

Cty TNHH Tư vấn Quản Trị & Đầu tư B.N.C.C

288 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

50,000

249

Cty TNHH TM và DV Tăng Phát

51/76 Cao Thắng, P.03

60,000

250

Cty TNHH TM DV Tin học Quốc Bình

121 Bàn Cờ, P.03

60,000

251

DNTN KD Vàng Kim My

51/100 Cao Thắng, P.03

60,000

252

Cty TNHH DV Du lịch TM Rạng Đông

523 Điện Biên Phủ, P.03

60,000

253

Cty TNHH 3H

51/71 Đường Cao Thắng, P.03

60,000

254

Cty TNHH TM DV Đông Hải

59 Bàn Cờ, P.03

60,000

255

Cty TNHH DV G/Nhận H và N

139 Bàn Cờ, P.03

60,000

256

Cty TNHH TM DV Tin học Đoàn Mạnh Hùng

260 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

60,000

257

Cty TNHH Nông sản Kiều Nhung

186 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

60,000

258

Cty TNHH Minh Tiên

51/92 Cao Thắng, P.03

60,000

259

Cty TNHH Công nghệ Hải Dương

51/53 Cao Thắng, P.03

60,000

260

Cty TNHH TM DV Công nghệ Tin học Thuận Hưng Phát

136 Bàn Cờ, P.03

60,000

261

Cty TNHH Anh Phương A.P

242/61/1 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

60,000

262

Cty TNHH TM DV Kim Hưng II

660 Nguyễn Đình Chiểu, P.03

70,000

263

Cty TNHH SX TM XD Kim Thổ

138 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

70,000

264

DNTN T/Kế Mỹ thuật QC 3P

626 Nguyễn Đình Chiểu, P.03

70,000

265

Cty TNHH TM DV Trang Thiết bị y tế Dược phẩm Minh Khoa

51/22/14 Cao Thắng, P.03

80,000

266

Cty TNHH TM DV Kỹ thuật Long Gia

467/11 Điện Biên Phủ, P.03

80,000

267

Cty TNHH TM DV Đại Phát Tài

429 Điện Biên Phủ, P.03

90,000

268

HTX Gỗ Mỹ Nghệ XK 8/3

320 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

93,000

269

Cty TNHH DV V/Tải Tấn Lâm

73 Cao Thắng, P.03

100,000

270

Cty TNHH TM Môi giới Bất động sản Đông Nam

27Bis Bàn Cờ, P.03

100,000

271

Cty TNHH Tư vấn thiết kế XD Thẳng Tiến

51 Bàn Cờ, P.03

100,000

272

Cty TNHH QC Nghệ thuật Minh Ty

51/41 Cao Thắng, P.03

100,000

273

Cty TNHH Du lịch C.A.R.O.L.E

435 Bis Điện Biên Phủ, P.03

100,000

274

Cty TNHH TM DV vận tải Phúc Thành

51/89 Cao Thắng, P.03

100,000

275

Cty TNHH SX TM DV Đại Minh

49 Bàn Cờ, P.03

100,000

276

Cty TNHH Tư vấn TM DV L.Q

174/11/13 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

100,000

277

Cty TNHH TM Viễn Quang

8 Bàn Cờ, P.03

100,000

278

Cty TNHH TM DV Ngũ Thanh

111 bàn Cờ, P.03

100,000

279

Cty TNHH Hoàng Trúc

242/125 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

100,000

280

Cty TNHH SX và TM Sa Tun

499 Điện Biên Phủ, P.03

100,000

281

Cty TNHH Nguyên liệu thực phẩm Châu Âu

174/101 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

100,000

282

Cty TNHH Tư vấn Quản trị TM và Du học Liên Việt Phát

51/37 Cao Thắng, P.03

100,000

283

Cty TNHH TM DV M và N

212/93 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

100,000

284

Cty TNHH Toàn Kim Lợi

541/4A Điện Biên Phủ, P.03

100,000

285

Cty TNHH Thủy Đạt

212/11/7 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

100,000

286

Cty TNHH XD TM Ngọc Nguyễn

531 Điện Biên Phủ, P.03

100,000

287

Cty TNHH TM Dược phẩm Thiên Châu A.P.T

82 Bàn Cờ, P.03

100,000

288

Cty TNHH TM DV XD Thể thao Á Châu A.B.C

82 Bàn Cờ, P.03

100,000

289

Cty TNHH TM và DV Hào Thành

158 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

120,000

290

Cty TNHH Giao Hữu

531 Điện Biên Phủ, P.03

120,000

291

Cty TNHH Hải và Giang

242/47/34 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

120,000

292

Cty TNHH Ấn Tượng Cổ

49 Cao Thắng, P.03

120,000

293

Cty TNHH Du lịch Hải Thanh

2C Lê Quý Đôn, P.03

120,000

294

Cty TNHH Viễn thông Trọng Nhân

51/82-84 Cao Thắng #3, P.03

120,000

295

Cty TNHH TM Gia Gia Khánh

93 Bàn Cờ, P.03

120,000

296

Cty TNHH Tư vấn và Đào tạo Quản lý Hưng Đức

105 Bàn Cờ, P.03

120,000

297

DNTN TM Vy Vũ

543 Điện Biên Phủ, P.03

122,000

298

Cty TNHH Công nghệ Ô Mai

531 Điện Biên Phủ, P.03

133,000

299

Cty TNHH Công nghệ Viễn thông Văn Minh Sơn

87A Cao Thắng, P.03

160,000

300

Cty TNHH Chi Lan

316 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

160,000

301

Cty TNHH Nam Đào

316 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

160,000

302

Cty TNHH TM và DV Hoàng Anh

5 Bàn Cờ, P.03

160,000

303

Cty TNHH Nam Đạo

316 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

160,000

304

Cty TNHH TM DV V/Tải Phi Vân

174/107/6 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

170,000

305

Cty TNHH TM XNK An Nguyễn

109 Bàn Cờ, P.03

180,000

306

Cty TNHH T/Kế QC G.A.A.P

43 Bàn Cờ, P.03

200,000

307

Cty TNHH Tư vấn TM DV Long Huê

212/75/6 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

200,000

308

Cty TNHH TM DV Khang Hy

59 Cao Thắng, P.03

200,000

309

Cty TNHH XD TM DV C.A.I.D

465A Điện Biên Phủ, P.03

200,000

310

Cty TNHH TM DV XD Tường Hải

100 Bàn Cờ, P.03

200,000

311

DNTN TM Xuân Hồng

529/10A Điện Biên Phủ, P.03

200,000

312

Cty TNHH TM Nam Phương

535 Điện Biên Phủ, P.03

200,000

313

Cty TNHH TM DV Đại Ngọc Trân

236 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

200,000

314

Cty TNHH Bách Khoa Quốc Gia

531 Điện Biên Phủ #3, P.03

200,000

315

Cty TNHH TM và DV Phú Mỹ Phương

535 Điện Biên Phủ, P.03

200,000

316

Cty TNHH XD TM Thạnh Hòa

141/5 Bàn Cờ, P.03

200,000

317

Cty TNHH TM Vạn Thành

53 Bàn Cờ, P.03

240,000

318

DNTN SX TM Alpha

69/4 Cao Thắng, P.03

240,000

319

Cty TNHH TM DV Tư vấn Đầu tư XD Long Hải

27 Bàn Cờ, P.03

240,000

320

Cty TNHH Điện tử và Tin học Việt Tin

52 Bàn Cờ, P.03

240,000

321

DNTN KD Vàng Hà Phượng

662A Nguyễn Đình Chiểu, P.03

250,000

322

Cty TNHH TM XD Thể thao Toàn Cầu

174/98 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

280,000

323

Cty TNHH T/Kế Tạo mẫu Hoà Bình

465A Điện Biên Phủ, P.03

300,000

324

Cty TNHH TM và DV Du lịch Song Phát S.P

266-268 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

300,000

325

Cty TNHH TM và DV Tin học Thiên Long

158 Bàn Cờ, P.03

300,000

326

Cty TNHH TM DV Lập Thanh

141/19 Bàn Cờ, P.03

300,000

327

Cty TNHH TM DV XD Gia Tấn

529/27 Điện Biên Phủ, P.03

300,000

328

Cty TNHH XD TM DV QC Thanh Hải Long

67/9 Cao Thắng, P.03

300,000

329

Cty TNHH Ngọc Phú

242/26 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

320,000

330

DNTN Mạnh Sinh

65A Cao Thắng, P.03

360,000

331

DNTN Điện ảnh Mê Kông

51/10/30A Cao Thắng, P.03

400,000

332

Cty TNHH XD TM DV Thiên Ngân

174/67/19 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

400,000

333

Cty TNHH TM Tân Phượng Hoàng

29 Bàn Cờ, P.03

400,000

334

Cty TNHH Toàn Tấn

184 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

400,000

335

Cty TNHH TM DV Đại Gia Điền

59 Cao Thắng, P.03

400,000

336

Cty TNHH XD Thế Hưng

61 Cao Thắng, P.03

520,000

337

Cty TNHH Thi công Cơ giới Sông Hiến

507 Điện Biên Phủ, P.03

600,000

338

Cty TNHH Du lịch TM Em và Anh

290-292 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

600,000

339

Cty TNHH TM Trần Vũ

61 Bàn Cờ, P.03

600,000

340

Cty TNHH TM DV SX Điện Tử Ca Li

491 Điện Biên Phủ, P.03

800,000

341

Cty TNHH TM và K/Thuật Điện Miền Trung

79 Bàn Cờ, P.03

900,000

342

Cty TNHH TM và DV Quốc tế Việt Úc

69/9 Cao Thắng, P.03

1,000,000

343

Cty TNHH TM Hải Vân

533 Điện Biên Phủ, P.03

1,000,000

344

Cty TNHH KD Gỗ Tiến Phát

242/69 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

1,000,000

345

Cty TNHH Vàng bạc đá qúy Thái Quang

441 Điện Biên Phủ, P.03

1,005,000

346

Cty TNHH XD TM Thanh Phát

242/7/13 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

1,092,000

347

DNTN Hồng Hưng

212/21/7 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

1,200,000

348

Cty TNHH Truyền thông Mi O

531 #2 P-201 Điện Biên Phủ, P.03

3,000,000

349

DNTN KD Vàng Kim Long

212/14 Nguyễn Thiện Thuật, P.03

38,000

350

DNTN KD Vàng Mỹ Thạnh

656 Nguyễn Đình Chiểu, P.03

30,000

351

DNTN Vàng Thành Kim

674 Nguyễn Đình Chiểu, P.03

30,000

352

DNTN KD Vàng Kim Phước

664/6 Nguyễn Đình Chiểu, P.03

32,000

136

Tổng cộng:

 

28,346,000

 

Đơn vị thực hiện: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 4

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

Số phí đóng Quỹ

353

DNTN T.M.T

592 Nguyễn Đình Chiểu, P.04

8,000

354

DNTN DV Cầm đồ Duy Quang

98 Cao Thắng, P.04

10,000

355

DNTN TM và DV Minh Tuấn

54/4 Vườn Chuối, P.04

10,000

356

Cty TNHH DV và TM M.S.C

355/4B Điện Biên Phủ, P.04

18,000

357

Cty TNHH Tư vấn và Dịch thuật Nê Mô

197/9 Cách Mạng Tháng 8, P.04

20,000

358

Cty TNHH Công nghệ Sinh học Xanh

362/28A Nguyễn Đình Chiểu, P.04

20,000

359

DNTN Mai Hải

199/43 Cách Mạng Tháng 8, P.04

20,000

360

Cty TNHH Đầu tư XD DV Minh Phúc

388 Nguyễn Đình Chiểu, P.04

20,000

361

DNTN Như Đăng

40/4 Nguyễn Đình Chiểu, P.04

20,000

362

Cty TNHH An Khởi

90/5 Cao Thắng, P.04

20,000

363

Cty TNHH Việt Lý

2/27 Đường Số 7 C/X Đô Thành, P.04

20,000

364

Cty TNHH Tư vấn Viễn Phương

6/6 Vườn Chuối, P.04

20,000

365

Cty TNHH TM và DV Nguyên Anh

336 Nguyễn Đình Chiểu, P.04

20,000

366

Cty TNHH SX TM DV Minh Thái Hòa

409 (Phía Trước) Điện Biên Phủ, P.04

20,000

367

DNTN Mỹ Vân

199/25 Cách Mạng Tháng 8, P.04

30,000

368

DNTN KD Vàng Vĩnh Phước

Chợ Vườn Chuối Sạp A1 Khu I, P.04

30,000

369

DNTN KD Vàng Mỹ Hoa

Chợ Vườn Chuối Sạp 9A, P.04

30,000

370

DNTN Thành Sơn

Chợ Vườn Chuối Khu I - Sạp 2D, P.04

30,000

371

DNTN KD Vàng Phương Thành

444 Nguyễn Đình Chiểu, P.04

30,000

372

DNTN KD Vàng Kim Hưng 1

368 Nguyễn Đình Chiểu, P.04

31,000

373

Cty TNHH TM K/Thuật Châu Lê

78B Cao Thắng, P.04

40,000

374

Cty TNHH San Phú

239/A12 Cách Mạng Tháng 8, P.04

40,000

375

DNTN Phan Thị Lê Trinh

F-716 Nguyễn Đình Chiểu, P.04

40,000

376

Cty TNHH TM DV Tân Chi Lan

355/66A Điện Biên Phủ, P.04

40,000

377

Cty TNHH TM Nguyễn Việt

424/62 Nguyễn Thượng Hiền, P.04

40,000

378

Cty TNHH Tân Thương Việt

F-524/378A Nguyễn Đình Chiểu, P.04

40,000

379

Cty TNHH TM DV T/Kế QC C.M.Y.K

5-6 Đường Số 2 C/X Đô Thành, P.04

40,000

380

Cty TNHH TM và DV XNK Bách Thuận

134 Cao Thắng, P.04

40,000

381

Cty TNHH Tổ chức biểu diễn Duy Ngọc

7/8 Vườn Chuối, P.04

40,000

382

Cty TNHH Nguyễn Thành

134 Cao Thắng P-604, P.04

40,000

383

Cty TNHH T/Kế QC Phạm Tỵ

385/7B Điện Biên Phủ, P.04

40,000

384

DNTN KD Vàng Kim Hoa

4E1 Chợ Vườn Chuối, P.04

50,000

385

DNTN TM Huỳnh Anh

239/B2 Cách Mạng Tháng 8, P.04

50,000

386

DNTN KD Vàng Kim Hoa Ngọc

Chợ Vườn Chuối Sạp Số 4A, P.04

50,000

387

DNTN Phòng cho thuê Tân Hồng Phúc

71 Đường Số 2 C/X Đô Thành, P.04

50,000

388

DNTN TM Hùng Trường

70/92 Nguyễn Đình Chiểu, P.04

50,000

389

DNTN KD Vàng Quang Ngọc

Chợ Vườn Chuối -Quầy Số 1, P.04

50,000

390

Cty TNHH Phần mềm E Việt

124/1 Cao Thắng, P.04

60,000

391

Cty TNHH TM và DV Bảo Thuyên

86B C/X Đô Thành, P.04

60,000

392

Cty TNHH SX TM DV L và H

364 Nguyễn Đình Chiểu, P.04

60,000

393

Cty TNHH SX TM DV XD Hoàng Phúc Đạt

327/10 Điện Biên Phủ, P.04

60,000

394

Cty TNHH DV Phần mềm Vỹ Năng

F-22 Nguyễn Đình Chiểu, P.04

60,000

395

DNTN Bình Thiện

43/11 C/X Đô Thành Đường Số 3, P.04

60,000

396

Cty TNHH SX TM DV kết cườm thêu vẽ Vân Vy

25/9 Vườn Chuối, P.04

60,000

397

Cty TNHH Tư vấn và T/Kế XD Kiến Phúc

376/55 Nguyễn Đình Chiểu, P.04

60,000

398

Cty TNHH TM C.S.M

134 Cao Thắng, P.04

60,000

399

DNTN TM Anh Thơ

355/5 Vườn Chuối, P.04

60,000

400

Cty TNHH Tư vấn và DV TM Hồng Phát

502/10 Nguyễn Đình Chiểu, P.04

60,000

401

Cty TNHH TM và DV khí Công nghiệp Vi Na

393 Điện Biên Phủ, P.04

60,000

402

Cty TNHH TM DV Kim Quyên Nguyễn

232F Nguyễn Đình Chiểu, P.04

60,000

403

Cty TNHH Nhân Hiếu

104C Vườn Chuối, P.04

60,000

404

Cty TNHH TM DV Ngọc Thành

76B Cao Thắng, P.04

80,000

405

DNTN Phương Đông Đồng Tiến

304 Điện Biên Phủ, P.04

80,000

406

Cty TNHH TM DV Cơ điện lạnh Minh Quyền

4 Lô 5 Vườn Chuối, P.04

80,000

407

Cty TNHH QC Đèn nê ôn Trí Đăng

241C Cách Mạng Tháng 8, P.04

80,000

408

Cty TNHH TM DV Tin học Nghĩa Thăng

424/23 Nguyễn Đình Chiểu, P.04

80,000

409

Cty TNHH TM DV Máy tính Thới Khang

65 Bis Đường Số 2 C/X Đô Thành, P.04

90,000

410

Cty TNHH TM và DV Vĩnh Cường

54/5 Vườn Chuối, P.04

90,000

411

Cty TNHH Thiết bị Công nghệ và TM Phương Nam

2 C/X Đô Thành, P.04

100,000

412

Cty TNHH TM Công nghệ Tư vấn I.T.S

338/17 Nguyễn Đình Chiểu, P.04

100,000

413

Cty TNHH TM và DV Tự động Đắc Hoàng

702A/Lô F Điện Biên Phủ, P.04

100,000

414

Cty TNHH Trang trí nội thất Phương Thảo

323A Điện Biên Phủ, P.04

100,000

415

Cty TNHH An Lâm Trần

508B Nguyễn Đình Chiểu, P.04

100,000

416

Cty TNHH Rồng Đôi

134 Cao Thắng, P.04

100,000

417

Cty TNHH TM DV Văn Trung Hiếu

424/49 Nguyễn Đình Chiểu, P.04

100,000

418

Cty TNHH TM Quốc Thăng

46 Lô 70 C/X Đô Thành, P.04

100,000

419

Cty TNHH TM DV Đại Vũ Sơn

F-215A Vườn Chuối, P.04

100,000

420

Cty TNHH TM KD Tổng hợp Hòa Bình

70 C/X Đô Thành Nguyễn Hiền, P.04

100,000

421

Cty TNHH Sợi và Sợi

382 Nguyễn Đình Chiểu, P.04

100,000

422

Cty TNHH Thủy sản Cửu Long T.L

323B Điện Biên Phủ, P.04

100,000

423

Cty TNHH TM Triệu Đức Thành

424/59 Nguyễn Thượng Hiền, P.04

100,000

424

Cty TNHH TM DV SX Phú Đạt

376/48 Nguyễn Đình Chiểu, P.04

100,000

425

Cty TNHH Tư vấn và XD A.B.P

70 Bis Nguyễn Hiền, P.04

100,000

426

Cty TNHH TM và DV Vương Nhật

29B C/X Đô Thành, P.04

100,000

427

Cty TNHH Mỹ phẩm Chân Phương

A31 C/C 239 Cách Mạng Tháng 8, P.04

100,000

428

Cty TNHH TM Tiếp thị Vĩnh Cường

508C Nguyễn Đình Chiểu, P.04

100,000

429

Cty TNHH Khách sạn Tân Á Châu

383 Điện Biên Phủ, P.04

100,000

430

Cty TNHH Nam Nhật

32 Đường D2 C/X Đô Thành, P.04

100,000

431

Cty TNHH Máy vi tính Minh Ngọc

424-48B Nguyễn Thượng Hiền, P.04

100,000

432

Cty TNHH TM DV Hải Lưu

385/4 Điện Biên Phủ, P.04

100,000

433

Cty TNHH TM Việt Nông S

6B/F C/X Đô Thành, P.04

100,000

434

Cty TNHH Thiện Mỹ

41/21 Nguyễn Đình Chiểu, P.04

100,000

435

Cty TNHH Ngo Ti

92C Cao Thắng, P.04

100,000

436

Cty TNHH Tin học và Điện máy Minh Gia

70/125 C/X Đô Thành, P.04

100,000

437

Cty TNHH TM SX Mỹ phẩm Hoàng Bảo Ngân

353/7E Vườn Chuối, P.04

100,000

438

Cty TNHH TM DV Hồng Thành

357 Điện Biên Phủ, P.04

100,000

439

Cty TNHH XD Triển Khang

562 Nguyễn Đình Chiểu, P.04

120,000

440

Cty TNHH Thiết bị gia dụng Phương Gia

78 Cao Thắng, P.04

120,000

441

Cty TNHH Dược phẩm An Thịnh

58B Đường Số 3 C/X Đô Thành, P.04

120,000

442

Cty TNHH DV Văn hóa Sông Việt

94A Đường Số 3 C/X Đô Thành, P.04

120,000

443

Cty TNHH K/Thuật Tiềm năng Vi Na

10 C/X Đô Thành, P.04

120,000

444

DNTN TM và DV Đa Kao

132 Cao Thắng, P.04

130,000

445

Cty TNHH TM DV vận tải Linh Long

524/13 Lô 69 Nguyễn Đình Chiểu, P.04

136,000

446

Cty TNHH TM và DV K/Thuật Ngày Mai

4 Đường Số 1 C/X Đô Thành, P.04

140,000

447

Cty TNHH TM DV SX Đức Minh

452 Nguyễn Đình Chiểu, P.04

140,000

448

Cty TNHH TM Huyền Đức

424/29 Nguyễn Đình Chiểu, P.04

140,000

449

Cty TNHH TM DV Đặng Hoàng

332 Nguyễn Đình Chiểu, P.04

160,000

450

Cty TNHH SX Vật liệu XD Ánh Dương

A04 C/C 239 Cách Mạng Tháng 8, P.04

160,000

451

Cty TNHH Công nghệ mới Minh Chí Mẫn

134 Cao Thắng #6 P-603, P.04

160,000

452

DNTN Nhà hàng Cà phê Luyến

391 Điện Biên Phủ, P.04

180,000

453

Cty TNHH Song Sơn

100 Cao Thắng, P.04

180,000

454

Cty TNHH TM Minh Thanh P.I.A.N.O

369 Điện Biên Phủ, P.04

180,000

455

Cty TNHH Hồng Loan

205/10 Cách Mạng Tháng 8, P.04

190,000

456

Cty TNHH TM DV Sanh Tài

75Bis C/X Đô Thành, P.04

200,000

457

Cty TNHH TM và DV Hùng Thành Phát

331/83 Điện Biên Phủ, P.04

200,000

458

Cty TNHH TM Sim Ba

134 Cao Thắng, P.04

200,000

459

Cty TNHH TM Tích An

134 Cao Thắng, P.04

200,000

460

Cty TNHH TM Tân Trường Phước

197C Cách Mạng Tháng 8, P.04

200,000

461

Cty TNHH TM và DV D.V.S

100 Cao Thắng, P.04

200,000

462

Cty TNHH E.M.C.I.C

F-14 Nguyễn Đình Chiểu, P.04

200,000

463

Cty TNHH SX TM DV Nguyễn Kim Hoa

4-11 Vườn Chuối, P.04

200,000

464

Cty TNHH TM DV Minh Hà

197 Ter Cách Mạng Tháng 8, P.04

200,000

465

Cty TNHH Phát Thành Đô

77A C/X Đô Thành, P.04

200,000

466

Cty TNHH TM Văn hóa Thế giới Giải Trí

94A C/X Đô Thành Đường Số 3, P.04

200,000

467

Cty TNHH TM và DV Nguyên Đăng

84 Ter Đường Số 2 C/X Đô Thành, P.04

200,000

468

Cty TNHH TM Vĩnh Hiệp Hưng

464 Nguyễn Đình Chiểu, P.04

200,000

469

Cty TNHH DV và TM N.H.P

502/411 Nguyễn Đình Chiểu, P.04

200,000

470

Cty TNHH DV V/Tải và TM H.S

70/4 C/X Đô Thành, P.04

200,000

471

Cty TNHH Vận tải biển Công Sinh

28 Đường Số 2 C/X Đô Thành, P.04

200,000

472

DNTN 314

314 Nguyễn Đình Chiểu, P.04

200,000

473

Cty TNHH TM và DV Thiện Chí

74 Đường Số 3 C/X Đô Thành, P.04

200,000

474

Cty TNHH TM và DV Long Đại

103 C/X Đô Thành, P.04

200,000

475

Cty TNHH XD Chấn Phong

134 Cao Thắng #04, P.04

200,000

476

DNTN In Bao bì Minh Nhựt

70/93 C/X Đô Thành, P.04

200,000

477

Cty TNHH Hoàng Bảo Ngân

2/11 C/X Đô Thành Đường Số 7, P.04

200,000

478

Cty TNHH Đông Hải và Bạn

390/95 Nguyễn Đình Chiểu, P.04

200,000

479

Cty TNHH Tư vấn T/Kế XD và TM Khôi Minh

65/6 Nguyễn Đình Chiểu, P.04

200,000

480

Cty TNHH SX TM DV Nguyên Phương

84T Đường Số 2 C/X Đô Thành, P.04

200,000

481

Cty TNHH SX TM Giấy Thuận Nam Thiên

338/8 Nguyễn Đình Chiểu, P.04

200,000

482

Cty TNHH Điện PCCC Nguyễn Trung

205/8 Cách Mạng Tháng 8, P.04

200,000

483

Cty TNHH B và K

10A C/X Đô Thành, P.04

200,000

484

Cty TNHH Quang Phúc

118B Cao Thắng, P.04

200,000

485

Cty TNHH An Dũng

88/33 Vườn Chuối, P.04

200,000

486

Cty TNHH DV và P/Triển Địa K/Thuật Tân Thủy Hoàng

42 Bis C/X Đô Thành, P.04

216,000

487

Cty TNHH Bách Nguyên Châu

34 C/X Đô Thành, P.04

240,000

488

Cty TNHH Thiết bị Đại Tây Dương L.T.D

424/14/2B Nguyễn Thượng Hiền, P.04

240,000

489

Cty TNHH K/Thuật Điện Song Phước

424/51 Nguyễn Đình Chiểu, P.04

240,000

490

Cty TNHH Vương Thiên Sơn

78B Cao Thắng, P.04

240,000

491

Cty TNHH TM XD DV A.I.A

338/5 Nguyễn Đình Chiểu, P.04

240,000

492

Cty TNHH T/Kế và DV QC D.A.S

100 Cao Thắng, P.04

300,000

493

Cty TNHH Tư vấn T/Kế XD Quý Châu

416/166 Nguyễn Đình Chiểu, P.04

300,000

494

Cty TNHH SX TM DV Trường An

341 Điện Biên Phủ, P.04

306,000

495

Cty TNHH Hoàng Hải V.N

16F Vườn Chuối, P.04

320,000

496

Cty TNHH TM DV Liên Nguyễn

61A C/X Đô Thành Đường Số 3, P.04

360,000

497

Cty TNHH Phim Cửu Long

355/69A Điện Biên Phủ, P.04

380,000

498

Cty TNHH XD TM DV Tân Quang Vinh

331/34A Điện Biên Phủ, P.04

400,000

499

Cty TNHH Thiên Sao

21Bis Đường Số 1 C/X Đô Thành, P.04

400,000

500

Cty TNHH Học thuật Hàn Lâm Viện

353/40A Điện Biên Phủ, P.04

400,000

501

Cty TNHH XD và XNK 559

63 Đường Số 3 C/X Đô Thành, P.04

400,000

502

Cty TNHH TM SX Anh Khoa

70A C/X Đô Thành, P.04

400,000

503

Cty TNHH XD TM Đông Sa

10A C/X Đô Thành Đường Số 1, P.04

400,000

504

Cty TNHH TM DV K/Thuật G.P.L

51 Đường Số 3 C/X Đô Thành, P.04

400,000

505

Cty TNHH XD SX TM DV AT và AT

90/4 Cao Thắng, P.04

400,000

506

Cty TNHH G.C.C

117 C/X Đô Thành Đường Số 1, P.04

400,000

507

Cty TNHH XD và TM Nam Pháp Việt

334 Nguyễn Đình Chiểu, P.04

400,000

508

Cty TNHH Việt Tùng

32 Đường Số 2 C/X Đô Thành, P.04

400,000

509

Cty TNHH TM DV Du lịch An Thái

103B C/X Đô Thành, P.04

400,000

510

Cty TNHH TM DV Phúc Thọ

554/9 Nguyễn Đình Chiểu, P.04

400,000

511

DNTN Lê Văn Quang

385/37B Điện Biên Phủ, P.04

421,000

512

Cty TNHH Đầu tư XD Kiên Việt

134 Cao Thắng #2-P204, P.04

600,000

513

Cty TNHH TM Tân Bảo Huy

14 Đường Số 1 C/X Đô Thành, P.04

600,000

514

Cty TNHH DV Mỹ thuật ứng dụng TM Hy Chi

353/86 AB Điện Biên Phủ, P.04

600,000

515

Cty TNHH SX TM Tân Nông

63B C/X Đô Thành Đường Số 3, P.04

600,000

516

Cty TNHH SX TM DV và KD Dược phẩm Vĩnh An An

25B C/X Đô Thành, P.04

600,000

517

Cty TNHH TM DV Trường Nghiệp

25B Nguyễn Hiền, P.04

700,000

518

Cty TNHH TM Thiên Phát

325A Điện Biên Phủ, P.04

754,000

519

Cty TNHH Khôi An

502/471C Nguyễn Đình Chiểu, P.04

1,000,000

520

Cty TNHH Bình An

22 Nguyễn Hiền, P.04

1,000,000

521

Cty TNHH TM và XD Hoàng Sơn

424B Nguyễn Đình Chiểu, P.04

1,000,000

522

Cty KD XNK Chế biến Nông hải sản Du lịch Khách sạn

01 Nguyễn Thượng Hiền, P.04

1,000,000

523

Cty TNHH TM DV Việt Nhạc

319 Điện Biên Phủ, P.04

1,000,000

524

Cty TNHH RôBốt

308C Điện Biên Phủ, P.04

1,000,000

525

Cty TNHH XD và DV TM Trung Trực

45 Đường Số 2 C/X Đô Thành, P.04

1,004,000

526

Cty TNHH Viễn thông và Công nghệ Thông tin

335/3 Điện Biên Phủ, P.04

1,200,000

527

Cty TNHH TM DV Công nghệ Trí Việt

134 Cao Thắng, P.04

1,200,000

528

Cty TNHH Công nghệ hóa nhựa Bông Sen

393 Điện Biên Phủ, P.04

1,250,000

529

Cty TNHH Thuận Thiên Phú

424/7 Nguyễn Thượng Hiền, P.04

2,000,000

530

Cty TNHH SX Mỹ phẩm Lan Hảo

241 Bis Cách Mạng Tháng 8, P.04

2,000,000

531

Cty TNHH DV TM An Tiêm

356 Nguyễn Đình Chiểu, P.04

2,400,000

532

Cty TNHH Điện tử Tiến Đạt

405 Điện Biên Phủ, P.04

5,000,000

533

DNTN KD Vàng Kim Quý

Chợ Vườn Chuối Sạp 20A, P.04

30,000

534

DNTN KD Vàng Hưng Phú

Chợ Vườn Chuối Sạp 1A, P.04

37,000

535

DNTN KD Vàng Kim Hoa

Chợ Vườn Chuối Sạp 4A, P.04

30,000

536

DNTN KD Vàng Kim Loan

424B Nguyễn Đình Chiểu, P.04

31,000

537

Cty TNHH TM Chế biến Thực phẩm Mai Phú Thành

584 Nguyễn Đình Chiểu, P.04

720,000

538

Cty TNHH TM Nguyên Liệu Xanh

75 Đường Số 3 C/X Đô Thành, P.04

200,000

186

Tổng cộng:

 

50,442,000

 

Đơn vị thực hiện: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 5

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

Số phí đóng Quỹ

539

DNTN Nhà hàng Thiên Lộc

457 Võ Văn Tần, P.05

6,000

540

Cty TNHH TM DV K/Thuật An Minh Thanh

2/1D Cao Thắng, P.05

10,000

541

Cty TNHH TM và DV Toàn Cát

441/39-43 Nguyễn Đình Chiểu #Trệt, P.05

10,000

542

DNTN Chống thấm và XD Hoàng Gia

219 Nguyễn Đình Chiểu, P.05

10,000

543

DNTN Ảnh và Thời trang Hương Phấn

127 Cách Mạng Tháng 8, P.05

10,000

544

Cty TNHH TM DV Lữ hành Bạch Dương

306/33 Nguyễn Thị Minh Khai, P.05

14,000

545

HTX Kim khí Tháng 10

416 Nguyễn Thị Minh Khai, P.05

18,000

546

DNTN TM DV K/Thuật Vỹ Quang

175 Võ Văn Tần, P.05

20,000

547

DNTN Hồng Cường

287/65 Nguyễn Đình Chiểu, P.05

20,000

548

Cty TNHH TM Linh Lan

170/4 Võ Văn Tần, P.05

20,000

549

Cty TNHH Việt Anh Hàn

306/5 Nguyễn Thị Minh Khai, P.05

20,000

550

DNTN Khánh Thảo

313 Võ Văn Tần, P.05

20,000

551

Cty TNHH Đồ hoạ máy tính Nguyễn và Anh Em

90 Nguyễn Thượng Hiền, P.05

20,000

552

Cty TNHH Châu Âu Việt Nam

306/7 Nguyễn Thị Minh Khai, P.05

20,000

553

Cty TNHH TM DV Liên Minh Hưng

3 Nguyễn Sơn Hà P-402, P.05

20,000

554

Cty TNHH Hoàng Hồng Phúc

314A  Võ Văn Tần, P.05

20,000

555

DNTN TM và DV Thiên Minh

336B Võ Văn Tần, P.05

24,000

556

Cty TNHH Ngọc Huy Long

465 Võ Văn Tần, P.05

24,000

557

Cty TNHH TM Tân Hán Thương

225/19 Nguyễn Đình Chiểu, P.05

30,000

558

Cty TNHH T/Kế và QC A.A.S

225/19 Nguyễn Đình Chiểu, P.05

30,000

559

DNTN TM SX Hạnh Gia

399/43/21A Nguyễn Đình Chiểu, P.05

30,000

560

DNTN KD Vàng Hưng Đức

335 Nguyễn Đình Chiểu, P.05

30,000

561

Cty TNHH Dền Phi

172 Võ Văn Tần, P.05

30,000

562

DNTN KD Vàng Kim Hưng

337 Nguyễn Đình Chiểu, P.05

30,000

563

DNTN KD Vàng Kim Châu

329 Nguyễn Đình Chiểu, P.05

30,000

564

HTX TM Đô Thành

32/67 Cao Thắng, P.05

30,000

565

Cty TNHH Đồng Nội

2/1F Cao Thắng, P.05

40,000

566

Cty TNHH In Bao bì TM SX Sắc Cầu Vồng

181/1 Cách Mạng Tháng 8, P.05

40,000

567

Cty TNHH A.M.B.Y.S

181/3 Cách Mạng Tháng 8, P.05

40,000

568

Cty TNHH An Khang Thịnh Vượng

418A Võ Văn Tần, P.05

40,000

569

Cty TNHH Lê Phụng

301 Võ Văn Tần, P.05

40,000

570

DNTN Cầm đồ Nam Việt

304 Võ Văn Tần, P.05

40,000

571

Cty TNHH Đào tạo Quốc tế Tâm Châu Á

188/59 Võ Văn Tần, P.05

40,000

572

DNTN TM Thục Quyên

409 Nguyễn Đình Chiểu, P.05

40,000

573

Cty TNHH TM Vĩnh Viễn

54 Cao Thắng, P.05

40,000

574

Cty TNHH Dầu nhớt Á Châu

399/34 Nguyễn Đình Chiểu, P.05

50,000

575

DNTN Khách sạn Nhà hàng Tân Nam Bình

179EF Cách Mạng Tháng 8, P.05

50,000

576

DNTN Phòng cho thuê 185

185 Võ Văn Tần, P.05

50,000

577

Cty TNHH K/Thuật Đô Thành

174 Võ Văn Tần, P.05

60,000

578

Cty TNHH Cơ điện lạnh Minh Ngọc

178 Võ Văn Tần, P.05

60,000

579

Cty TNHH Công nghệ Hoàn Hảo

151 Cách Mạng Tháng 8, P.05

60,000

580

Cty TNHH TM DV Vinh Thắng Lợi

331A Nguyễn Đình Chiểu, P.05

60,000

581

Cty TNHH Thiết bị mạng nhà chuyên nghiệp Tấn Tân

406 Võ Văn Tần, P.05

60,000

582

Cty TNHH Tân Gia Huy

177Bis Cách Mạng Tháng 8, P.05

60,000

583

Cty TNHH TM DV Song Kim

289 Võ Văn Tần, P.05

60,000

584

DNTN Đại Hải Long

465 Võ Văn Tần, P.05

60,000

585

Cty TNHH Ngôi Nhà Sáng

194/41 Võ Văn Tần, P.05

60,000

586

Cty TNHH Khải Long

167 Võ Văn Tần, P.05

60,000

587

Cty TNHH DV QC Việt Linh

429 Võ Văn Tần, P.05

60,000

588

Cty TNHH TM Hoàng Anh

358 Nguyễn Thị Minh Khai, P.05

60,000

589

Cty TNHH Tư vấn Đầu tư và Chuyển tiền Việt Nam

444 Nguyễn Thị Minh Khai, P.05

60,000

590

DNTN TM Ngọc Dũng

175A Cách Mạng Tháng 8-P.05

60,000

591

Cty TNHH Thiết bị in Á Mỹ

241/329C Nguyễn Đình Chiểu, P.05

60,000

592

Cty TNHH SX TM và DV Những Bạn Hữu

351 Võ Văn Tần, P.05

60,000

593

DNTN XD Thành Nghiệp

320 Nguyễn Thị Minh Khai, P.05

64,000

594

Cty TNHH Bơi lặn Đông Dương

21/4 Cao Thắng, P.05

70,000

595

Cty TNHH TM XD Điện Thanh Cường

408/745 Nguyễn Thị Minh Khai, P.05

80,000

596

Cty TNHH Nguyên Minh

225/10 Nguyễn Đình Chiểu, P.05

80,000

597

Cty TNHH TM Ánh Phát

361/39/3 Nguyễn Đình Chiểu, P.05

80,000

598

Cty TNHH TM DV Tin học Quốc Tín

281 Võ Văn Tần, P.05

80,000

599

Cty TNHH Tư vấn và DV Hành chánh Doanh Luật

221/22 Võ Văn Tần, P.05

80,000

600

Cty TNHH Tư vấn Cổng Vàng

188/43 Võ Văn Tần, P.05

100,000

601

Cty TNHH T/Kế QC Trung Kiên

3 Nguyễn Sơn Hà #04 P-403, P.05

100,000

602

Cty TNHH Cơ Khí Công Minh

435 Nguyễn Đình Chiểu, P.05

100,000

603

DNTN SG Mới

426 Nguyễn Thị Minh Khai, P.05

100,000

604

Cty TNHH TM DV Công nghệ Tân Thiên Minh

190 Võ Văn Tần, P.05

100,000

605

Cty TNHH TM Tin học Viễn thông Biển Xanh

202 Nguyễn Sơn Hà  Số 3 #2 P.202, P.05

100,000

606

Cty TNHH T/Kế Kiến trúc và Giao thông Đông Phương

6/37A Cao Thắng, P.05

100,000

607

Cty TNHH Hình ảnh

419-421 Nguyễn Đình Chiểu, P.05

100,000

608

Cty TNHH Dược phẩm Biển Loan

306 Nguyễn Thị Minh Khai, P.05

100,000

609

Cty TNHH Tin học Ha Lan

359 Võ Văn Tần, P.05

100,000

610

Cty TNHH TM DV XNK Hiệp Nguyên

245 Võ Văn Tần, P.05

100,000

611

Cty TNHH SX TM QC Vũ Nguyên

291/19 Võ Văn Tần, P.05

100,000

612

Cty TNHH Thiết bị y tế Việt Thái

263/19 Nguyễn Đình Chiểu, P.05

100,000

613

Cty TNHH TM DV Phượng Hoàng

306 Nguyễn Thị Minh Khai, P.05

100,000

614

Cty TNHH Du lịch Tư vấn TM Anh Linh

2/8 Cao Thắng, P.05

100,000

615

DNTN Ngọc Vũ

430 Nguyễn Thị Minh Khai, P.05

100,000

616

Cty TNHH TM và XD Hoàng Tấn

225/21 Nguyễn Đình Chiểu, P.05

100,000

617

Cty TNHH Vu Lam

203 Nguyễn Đình Chiểu, P.05

100,000

618

Cty TNHH TM DV Nam An Dương

234 Võ Văn Tần, P.05

100,000

619

Cty TNHH TM và DV K/Thuật Huê Thành

58D Cao Thắng, P.05

100,000

620

Cty TNHH TM Tin học Thái Hòa

237 Võ Văn Tần, P.05

100,000

621

Cty TNHH TM DV XNK Phong Hưng

82 Nguyễn Thượng Hiền, P.05

100,000

622

DNTN TM DV Thúy Anh

382/16 Nguyễn Thị Minh Khai, P.05

100,000

623

Cty TNHH TM và DV Tân Phùng Hưng

181/1 Cách Mạng Tháng 8, P.05

100,000

624

Cty TNHH TM DV Ne Mo

314/11 Võ Văn Tần, P.05

100,000

625

Cty TNHH TM DV Ca Li

3 Nguyễn Sơn Hà #1 P-101, P.05

100,000

626

Cty TNHH Công Anh

361/18 Nguyễn Đình Chiểu, P.05

100,000

627

Cty TNHH TM DV XNK Thiên Ưng

210 Võ Văn Tần, P.05

100,000

628

Cty TNHH SX TM DV Nguyên Khánh

62 Cao Thắng, P.05

120,000

629

Cty TNHH TM Dược phẩm Lạc Minh

2/15D Cao Thắng, P.05

120,000

630

Cty TNHH Tư vấn và DV Bất động sản Đất Cát

430 Võ Văn Tần, P.05

140,000

631

Cty TNHH TM và DV Hoàn Phong

225B/9 Nguyễn Đình Chiểu, P.05

160,000

632

Cty TNHH Thương Hiệu

32/19 Cao Thắng, P.05

160,000

633

Cty TNHH DV Mỹ thuật ứng dụng Kiến Vàng

248 Võ Văn Tần, P.05

160,000

634

Cty TNHH TM và SX Đại Nam Tân

399/35 Nguyễn Đình Chiểu, P.05

160,000

635

Cty TNHH SX Đồ gỗ Tân Mỹ Trân

360 Nguyễn Thị Minh Khai, P.05

160,000

636

Cty TNHH TM DV Tin học Điện tử Nhân Long

214 Võ Văn Tần, P.05

160,000

637

Cty TNHH TM DV và XNK Tất Trung

221/15 Võ Văn Tần, P.05

160,000

638

Cty TNHH TM DV Tin học Đỗ Phan

225/11 Nguyễn Đình Chiểu, P.05

160,000

639

Cty TNHH TM và Du lịch Quốc Nghệ

3 Nguyễn Sơn Hà # 3-302, P.05

180,000

640

Cty TNHH TM Tin học Sơn Thạch

225/21A Nguyễn Đình Chiểu, P.05

180,000

641

Cty TNHH XD Hóa Vinh

196B Võ Văn Tần, P.05

180,000

642

Cty TNHH SX và TM Thiên Thiên Ưng

2/37 Cao Thắng, P.05

180,000

643

Cty TNHH Du lịch và TM Nam Quang

145 Cách Mạng Tháng 8, P.05

192,000

644

Cty TNHH TM DV Tin học Hùng Tiến

319 Võ Văn Tần, P.05

192,000

645

Cty TNHH XD - DV - TM Nam Việt Tân

361/38A Nguyễn Đình Chiểu, P.05

192,000

646

Cty TNHH Tin học Viễn thông Lê Tiến

346-348 Võ Văn Tần, P.05

200,000

647

Cty TNHH TM DV Nghệ thuật Kha Khang Lê

133 Nguyễn Thượng Hiền, P.05

200,000

648

Cty TNHH Hành Thiện

382/19 Nguyễn Thị Minh Khai, P.05

200,000

649

Cty TNHH DV TM Tuyết Hà

265 Võ Văn Tần, P.05

200,000

650

Cty TNHH TM và DV Hoa Tường Vy

441/2 Nguyễn Đình Chiểu, P.05

200,000

651

Cty TNHH TM DV Việt Phương

186 Võ Văn Tần, P.05

200,000

652

Cty TNHH I.V.S

304 Nguyễn Thị Minh Khai, P.05

200,000

653

Cty TNHH Sức Khỏe Vàng

181/3 Cách Mạng Tháng 8, P.05

200,000

654

Cty TNHHTM DV Thiết bị văn phòng Xuân Thanh

341 Võ Văn Tần, P.05

200,000

655

Cty TNHH Nguyễn An Khang

382/22 Nguyễn Thị Minh Khai, P.05

200,000

656

Cty TNHH SX TM Quang Năng

261 Võ Văn Tần, P.05

200,000

657

Cty TNHH TM XNK và DV Giao nhận Q.Đ

181/53 Cách Mạng Tháng 8, P.05

200,000

658

Cty TNHH An Hảo

454 Nguyễn Thị Minh Khai, P.05

200,000

659

Cty TNHH Hàn Gia Phát Cen Tu Ra

423 Võ Văn Tần, P.05

200,000

660

Cty TNHH TM DV QC Bình Minh

424A Nguyễn Thị Minh Khai, P.05

200,000

661

Cty TNHH Tất Thắng

372 Võ Văn Tần, P.05

200,000

662

Cty TNHH Tin học Long Gia

409 Võ Văn Tần, P.05

200,000

663

Cty TNHH TM Phú Định

275/479B Nguyễn Đình Chiểu, P.05

200,000

664

Cty TNHH TM Khách sạn Việt Hồng

332 Võ Văn Tần, P.05

200,000

665

Cty TNHH TM DV SX Vinh Đức

291/29 Võ Văn Tần, P.05

200,000

666

Cty TNHH SX TM DV Trường Thành

366 Nguyễn Thị Minh Khai, P.05

200,000

667

Cty TNHH Tin học Anh Em

414 Võ Văn Tần, P.05

200,000

668

Cty TNHH Tâm Thành Đạt

372 Võ Văn Tần, P.05

200,000

669

Cty TNHH TM DV Khoi Xa

181/39B Cách Mạng Tháng 8, P.05

200,000

670

Cty TNHH TM và DV Hòa Đại Phát

339 Nguyễn Đình Chiểu, P.05

200,000

671

Cty TNHH Tin học Kỹ thuật số Ngọc Điểm Giao

339 Võ Văn Tần, P.05

200,000

672

Cty TNHH Lập Phương Phong

354 Võ Văn Tần, P.05

220,000

673

Cty TNHH Tấn Hiệp

32/95 Cao Thắng, P.05

240,000

674

Cty TNHH TM Sing Việt (Sivico - LTD)

223 Võ Văn Tần, P.05

250,000

675

Cty TNHH SX TM DV XNK Siêu Năng

6/8A Cao Thắng, P.05

298,000

676

Cty TNHH Thiết bị GD Nhân Hòa

351 Nguyễn Đình Chiểu, P.05

300,000

677

Cty TNHH P/Triển Công nghệ Tin học Nguyên Tâm

221 Võ Văn Tần, P.05

300,000

678

Cty TNHH TM DV Tiến Quang

399/27 Nguyễn Đình Chiểu, P.05

300,000

679

Cty TNHH TM và DV Hoàng Thịnh D.C

348 Nguyễn Thị Minh Khai, P.05

300,000

680

Cty TNHH Thời trang Thái Bình Dương

2/14 Cao Thắng, P.05

300,000

681

Cty TNHH TM DV và XNK Thiên Minh

375 Nguyễn Đình Chiểu, P.05

320,000

682

Cty TNHH TM và DV Ngôi Sao Mộc

2/15A Cao Thắng, P.05

360,000

683

Cty TNHH Tư Vấn – T/Kế XD DCC

225/19 Nguyễn Đình Chiểu, P.05

380,000

684

Cty TNHH TM XD SG Viễn Đông

304 Nguyễn Thị Minh Khai, P.05

390,000

685

Cty TNHH XD TM SX Thiết bị GD Minh Phát

385/8 Nguyễn Đình Chiểu, P.05

400,000

686

Cty TNHH Kiến trúc XD Ngân Nhi

450 Nguyễn Thị Minh Khai (01P Trệt), P.05

400,000

687

Cty TNHH TM DV Đại Tín Việt

449 Võ Văn Tần, P.05

400,000

688

Cty TNHH TM DV Nam Quốc Đăng

363 Võ Văn Tần, P.05

400,000

689

Cty TNHH Tư vấn Du học Quốc tế Vinh Hiển

426 Võ Văn Tần, P.05

400,000

690

Cty TNHH V/Tải DV TM Trấn Quốc

41 Nguyễn Thượng Hiền, P.05

400,000

691

Cty TNHH Tân Phước Long

349 Võ Văn Tần, P.05

400,000

692

Cty TNHH XD Lâm Sơn

225/19 Nguyễn Đình Chiểu, P.05

400,000

693

Cty TNHH TM DV XNK Võ Hà Lê

397B Võ Văn Tần, P.05

400,000

694

DNTN Khách sạn Tân Phương Mai

411/3 Nguyễn Đình Chiểu, P.05

400,000

695

DNTN TM và DV Vi tính Thăng Long

436 Võ Văn Tần, P.05

500,000

696

Cty TNHH SX TM Đào Trung Hưng

259 Võ Văn Tần, P.05

560,000

697

DNTN Khách sạn Ngọc Dung

223/1 Nguyễn Đình Chiểu-P.05

588,000

698

Cty TNHH TM DV Lộc Lê Hải

454 Nguyễn Thị Minh Khai, P.05

600,000

699

Cty TNHH TM DV Sách Thời Đại

394 Nguyễn Thị Minh Khai, P.05

600,000

700

DNTN Nhà hàng Thế Kỷ 21

383 Võ Văn Tần, P.05

600,000

701

Cty TNHH TM và SX Phúc Trường Phú

345/2 Nguyễn Đình Chiểu, P.05

600,000

702

Cty TNHH TM Liên Việt Mỹ

428-428Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.05

600,000

703

Cty TNHH TM DV XNK Lê Trực

420 Võ Văn Tần, P.05

600,000

704

Cty TNHH TM XD DV V/Tải Kim Cương

301/27 Nguyễn Thượng Hiền, P.05

640,000

705

DNTN Mỹ thuật Nguyễn

454 Nguyễn Thị Minh Khai, P.05

700,000

706

Cty TNHH TM Tân Bạch Dương

2/14 Cao Thắng, P.05

800,000

707

Cty TNHH Đầu tư XD Tín Việt

399/1 Nguyễn Đình Chiểu, P.05

980,000

708

Cty TNHH Châu Hào Hiệp

411/25 Nguyễn Đình Chiểu, P.05

1,000,000

709

Cty TNHH KD P/Triển và XD Nhà Bảo Trang Viên

387 Võ Văn Tần, P.05

1,000,000

710

Cty TNHH TM Công nghiệp Giấy Vĩnh Thịnh

129 Cách Mạng Tháng 8, P.05

1,000,000

711

Cty TNHH Hiền Minh

452 Nguyễn Thị Minh Khai, P.05

1,000,000

712

Cty TNHH TM DV Vi tính Khải Thiên

384 Nguyễn Thị Minh Khai, P.05

1,000,000

713

Cty TNHH XD TM Tân Á Châu

306/8 Nguyễn Thị Minh Khai, P.05

1,720,000

714

Cty TNHH TM Vi Na Kế

195 Trần Quốc Thảo, P.05

2,000,000

715

Cty TNHH SX TM Gia Lợi

2/31 Cao Thắng, P.05

2,000,000

716

Cty TNHH Quản lý nợ và K/Thác tài sản Ngân Hàng Á Châu

444 Nguyễn Thị Minh Khai, P.05

5,000,000

717

DNTN Phòng cho thuê Minh Thoại

425/3-5 Nguyễn Đình Chiểu, P.05

51,000

179

Tổng cộng:

 

45,603,000

 

Đơn vị thực hiện: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 6

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

Số phí đóng Quỹ

718

DNTN TM Hải Dương

3/13 Võ Văn Tần, P.06

6,000

719

Cty TNHH Anh Quang Hoàn Cầu

66/10 Phạm Ngọc Thạch, P.06

9,000

720

DNTN Tân Thượng Hải

21 Võ Văn Tần, P.06

10,000

721

DNTN XD Phượng Hoàng

223Bis Hai Bà Trưng, P.06

14,000

722

Cty TNHH DV TM Vịnh Bạc

2A Hồ Xuân Hương, P.06

20,000

723

DNTN TM Nhà hàng Gia Vị

100 Nguyễn Thị Minh Khai, P.06

20,000

724

Cty TNHH TM DV G/Nhận Vận tải Quốc tế Hải Dương

62A Phạm Ngọc Thạch # 6 Green House, P.06

20,000

725

Cty TNHH Tư vấn và QC Hải Đông Nam

224A Pasteur, P.06

20,000

726

Cty TNHH Tư vấn Quy hoạch P/Triển Đô Thị H.C.M.C

216 Nguyễn Đình Chiểu, P.06

20,000

727

DNTN Tân Ánh Sáng

32 Trần Cao Vân, P.06

20,000

728

Cty TNHH QC Mai Cát

78 Phạm Ngọc Thạch, P.06

20,000

729

Cty TNHH Đ/tạo N/vụ Thư ký và Quản trị Văn phòng

17 Phạm Ngọc Thạch, P.06

20,000

730

DNTN TM Nhà hàng Gia Vị

100 Nguyễn Thị Minh Khai, P.06

20,000

731

Cty TNHH Văn Hóa Tinh Hoa

2/209 Nguyễn Gia Thiều, P.06

22,000

732

DNTN T.M.F

24 Bà Huyện Thanh Quan, P.06

30,000

733

DNTN Ảnh màu Thanh Bình

233 Điện Biên Phủ, P.06

32,000

734

Cty TNHH T/Kế Mỹ thuật Phúc Thanh

107/10 Trương Định, P.06

36,000

735

DNTN Hoàn Cầu

117 Nguyễn Đình Chiểu P-002A, P.06

40,000

736

DNTN TM DV Viễn thông Phan Anh

296 Nguyễn Đình Chiểu, P.06

40,000

737

Cty TNHH Công nghệ A.A.P.E.X

71 Phạm Ngọc Thạch, P.06

40,000

738

DNTN Doãn

34 Nguyễn Thị Diệu, P.06

40,000

739

DNTN TM và Khách sạn Hồng Đức

223 Hai Bà Trưng, P.06

40,000

740

Cty TNHH Tư vấn Du học Quốc tế An Lê

62A Phạm Ngọc Thạch #4, P.06

40,000

741

Cty TNHH Tư vấn Kiến trúc XD Nam Vinh Anh

19A Nguyễn Thị Diệu, P.06

40,000

742

Cty TNHH Trí Phát

67 Võ Văn Tần, P.06

40,000

743

Cty TNHH DV TM SX Nhóm Việt

238A Nguyễn Thị Minh Khai, P.06

40,000

744

Cty TNHH TM DV Thụy Hương

93 Võ Văn Tần, P.06

40,000

745

Cty TNHH QC A.D.SO

18/7 Ngô Thời Nhiệm, P.06

40,000

746

Cty TNHH Thiên Long

40 Bà Huyện Thanh Quan E42 #4, P.06

40,000

747

DNTN TM Tam Nguyên

147 Bis Hai Bà Trưng, P.06

40,000

748

DNTN TM và Khách sạn Hồng Đức

223 Hai Bà Trưng, P.06

40,000

749

Cty TNHH TM DV K/Thuật Máy tính Sao Kim

48A Võ Văn Tần, P.06

40,000

750

Cty TNHH Tư vấn Phương Bắc

62A Phạm Ngọc Thạch, P.06

40,000

751

Cty TNHH Quốc tế An Phúc

40 Bà Huyện Thanh Quan, P.06

40,000

752

Cty TNHH Phần mềm Ba Na Na

88 Phạm Ngọc Thạch, P.06

44,000

753

Cty TNHH In Kinh Tế

134 Nguyễn Đình Chiểu, P.06

46,000

754

Cty TNHH TM và T/Kế An Ni

66/5 Phạm Ngọc Thạch, P.06

50,000

755

Cty TNHH C.M.K.T

238/2 Pasteur, P.06

50,000

756

DNTN Ảnh màu Minh Quyên

6A Phạm Ngọc Thạch, P.06

50,000

757

DNTN Khách sạn Đại Hà

214-218B Nguyễn Thị Minh Khai, P.06

50,000

758

DNTN Trần Mỹ Hạnh

168 Nguyễn Đình Chiểu, P.06

50,000

759

DNTN Hồng Vy

223 Hai Bà Trưng, P.06

50,000

760

Cty TNHH Chu Du

207 Điện Biên Phủ, P.06

50,000

761

DNTN TM Liên Phương

261-261B Hai Bà Trưng, P.06

57,000

762

Cty TNHH Chân Trí

58/21 Phạm Ngọc Thạch, P.06

60,000

763

Cty TNHH Cà phê Nhiệt Đới

222 Pasteur, P.06

60,000

764

Cty TNHH G/Nhận V/Chuyển Quốc tế Minh Ngân Hà

180-182 Lý Chính Thắng #6, P.06

60,000

765

Cty TNHH Chân Trời Năm 2020

93 Võ Văn Tần, P.06

60,000

766

Cty TNHH Phố Đẹp

62/2 Phạm Ngọc Thạch, P.06

60,000

767

Cty TNHH Yêu Thể Thao

62A Phạm Ngọc Thạch #2-2C Green House, P.06

60,000

768

Cty TNHH Kiến Nghĩa

176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.06

60,000

769

Cty TNHH In ấn Bao bì Đức Tiến

161A Pasteur, P.06

60,000

770

DNTN Hào Bàng

38 Phạm Ngọc Thạch, P.06

60,000

771

Cty TNHH TM Hải Hà

168 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.06

60,000

772

Cty TNHH TM H.T.C.H.E.M

70 Phạm Ngọc Thạch, P.06

60,000

773

Cty TNHH TM Du lịch Việt Tâm

67 Phạm Ngọc Thạch P-13, P.06

60,000

774

Cty TNHH Đức Tín

202 Pastuer, P.06

60,000

775

Cty TNHH DV TM Minh Thu

206 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.06

60,000

776

DNTN Nắng Vàng

81 Trương Định, P.06

60,000

777

Cty TNHH Du lịch Biển Việt

99/103B Võ Văn Tần (Trệt), P.06

60,000

778

Cty TNHH QC Ánh Mai

197A Điện Biên Phủ, P.06

60,000

779

Cty TNHH Hoa Hồng

40E Phạm Ngọc Thạch, P.06

60,000

780

Cty TNHH Mỹ viện Thụy Sĩ

75 Bà Huyện Thanh Quan, P.06

60,000

781

DNTN Thiên Lý Villa 39 A

39A Phạm Ngọc Thạch, P.06

70,000

782

Cty TNHH Tư vấn và P/Triển Nhân lực Kiến Thiết

47 Võ Văn Tần #1, P.06

70,000

783

Cty TNHH S.V Việt Nam

10 Trương Quyền, P.06

80,000

784

Cty TNHH TM DV Tân Thiên Trường

70 Phạm Ngọc Thạch # Trệt, P.06

80,000

785

Cty TNHH Công nghệ Tin học Trường Tiến

14 Trương Quyền, P.06

80,000

786

Cty TNHH Sen S.P.A

187B Hai Bà Trưng, P.06

80,000

787

Cty TNHH QC Sáng Tạo I.M

240/1 Pasteur, P.06

80,000

788

Cty TNHH Thượng Phẩm

66/3 Phạm Ngọc Thạch, P.06

80,000

789

Cty TNHH Nhất Phú Quý

74 Võ Văn Tần, P.06

80,000

790

Cty TNHH Hà Nam Dương

206 Nam Kỳ Khởi Nghĩa #1, P.06

80,000

791

Cty TNHH DV TM QC Viên Minh

36 Bà Huyện Thanh Quan, P.06

84,000

792

Cty TNHH Nguyên Lam

62A Phạm Ngọc Thạch #3, P.06

90,000

793

Cty TNHH TM và DV Minh Thùy

162 Nguyễn Đình Chiểu, P.06

90,000

794

DNTN Khách sạn Thương Gia

223 Bis Hai Bà Trưng, P.06

91,000

795

Cty TNHH Vi Đạt

25 Bà Huyện Thanh Quan, P.06

100,000

796

Cty TNHH TM và DV Tâm Phan

12/5 Trương Định, P.06

100,000

797

Cty TNHH Du lịch Lê

81 Phạm Ngọc Thạch, P.06

100,000

798

Cty TNHH TM DV Mai Khôi

232  Nguyễn Thị Minh Khai, P.06

100,000

799

Cty TNHH Cơ điện lạnh Đông Sa Pa

144 Võ Văn Tần, P.06

100,000

800

Cty TNHH Thiết bị Viễn thông A.X

149 Hai Bà Trưng, P.06

100,000

801

Cty TNHH TM và XD Mi Na Mi

27 Hồ Xuân Hương, P.06

100,000

802

Cty TNHH TM Long Bình

107/10 Trương Định, P.06

100,000

803

Cty TNHH Tiêu Điểm Châu Á

70 Phạm Ngọc Thạch, P.06

100,000

804

Cty TNHH Mỹ Tú

1/1 Võ Văn Tần, P.06

100,000

805

Cty TNHH TM DV T/Kế QC Long Việt

157 Pasteur, P.06

100,000

806

Cty TNHH Nhà hàng Kim Loại

39-41 Bà Huyện Thanh Quan, P.06

100,000

807

Cty TNHH Đầu tư P/Triển và DV Thông Tin

15 Nguyễn Thị Diệu, P.06

100,000

808

Cty TNHH DV Điện Việt Phong

146 Điện Biên Phủ, P.06

100,000

809

Cty TNHH TM DV Ân Minh

80 Võ Văn Tần, P.06

100,000

810

Cty TNHH TM DV Cơ điện lạnh Song Khoa

193A Hai Bà Trưng, P.06

100,000

811

Cty TNHH K/Thuật Xương Rồng

15 Võ Văn Tần, P.06

100,000

812

DNTN Nông hải sản và TM Đồng Tiến

8Bis Công Trường Quốc tế, P.06

100,000

813

Cty TNHH DV Tiếp thị và Xúc tiến KD Đông Tây

200 Pasteur, P.06

100,000

814

Cty TNHH TM DV G/Nhận V/Tải Cửu Long

70 Phạm Ngọc Thạch, P.06

100,000

815

Cty TNHH TM DV Minh Đăng

24 Trần Quốc Thảo, P.06

100,000

816

DNTN Nhà hàng Ngọc Sương Biển Nhớ

19C Lê Quí Đôn, P.06

100,000

817

Cty TNHH TM và V/Tải Hải Âu

163 Hai Bà Trưng, P.06

100,000

818

Cty TNHH Phi Đạt

62 Phạm Ngọc Thạch, P.06

100,000

819

DNTN Đô Mi Nô

17 Hồ Xuân Hương, P.06

100,000

820

Cty TNHH TM DV Ngọc Sương Ma Ri Na

19C Lê Quý Đôn #1, P.06

100,000

821

DNTN TM và Văn hóa Thủy Tiên

76 Cách Mạng Tháng 8, P.06

100,000

822

Cty TNHH Giải trí Anh Khanh

92/18 Phạm Ngọc Thạch, P.06

100,000

823

Cty TNHH TM Mỹ Yến

73 Phạm Ngọc Thạch, P.06

100,000

824

Cty TNHH SX XD TM Trương Quốc

230A Pasteur, P.06

100,000

825

Cty TNHH DV Hoa và Quà tặng Sao May

92/30 Phạm Ngọc Thạch, P.06

100,000

826

Cty TNHH Thế giới Bé

90 Phạm Ngọc Thạch, P.06

100,000

827

DNTN Thời trang A.C 2000

95 Nguyễn Đình Chiểu, P.06

100,000

828

Cty TNHH Hiền Vi

73 Phạm Ngọc Thạch, P.06

100,000

829

Cty TNHH SX TM DV Lê Mẫn

161 Nguyễn Đình Chiểu, P.06

100,000

830

Cty TNHH Siêu Tốc

134B Nguyễn Đình Chiểu, P.06

100,000

831

Cty TNHH TM DV Hoàng Gia Nguyễn

141 Hai Bà Trưng, P.06

100,000

832

Cty TNHH TM DV Du lịch K.L Thế Giới

261B Hai Bà Trưng, P.06

100,000

833

Cty TNHH TM DV Phương Duy

62A Cao ốc Green House Phạm Ngọc Thạch, P.06

100,000

834

Cty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân

157A Pasteur, P.06

100,000

835

Cty TNHH H.R.2B

5 Nguyễn Gia Thiều, P.06

100,000

836

Cty TNHH Thiết bị Động lực Việt Nam

244 Pasteur, P.06