Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 37/2006/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỈNH LÝ TÀI LIỆU LƯU TRỮ NỀN GIẤY TIẾNG VIỆT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia;
Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;
Căn cứ đề nghị của Bộ Nội vụ tại công văn số 957/BNV - VP ngày 11/4/2006 về việc ban hành mức chi chỉnh lý tài liệu giấy;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy tiếng Việt.

Bảng giá dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy tiếng Việt được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức lưu trữ nhà nước khi thuê ngoài thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ từ nguồn ngân sách trung ương không qua đấu thầu, đấu giá.

Các cơ quan, tổ chức khác được tham khảo Bảng giá này để thực hiện thuê chỉnh lý tài liệu lưu trữ từ các nguồn vốn khác.

Điều 2: Mức giá quy định tại Điều 1 là mức tối đa, đã bao gồm chi phí nhân công; chi phí vật tư, văn phòng phẩm (kể cả thuế GTGT của vật tư, văn phòng phẩm) phục vụ công việc chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy tiếng Việt.

Căn cứ khối lượng, định mức công việc và tình hình thực tế, các cơ quan, tổ chức quy định mức giá cụ thể phù hợp với mặt bằng chung nhưng không được vượt quá mức giá tối đa quy định tại Điều 1. Trường hợp cao hơn mức giá quy định tại Điều 1 phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Tài chính.

Điều 3: Định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu bằng giấy áp dụng theo Quyết định số 630/QĐ - BNV ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu bằng giấy; Quy trình, nội dung chỉnh lý tài liệu và yêu cầu đối với tài liệu đã được chỉnh lý thực hiện theo Quyết định số 321/QĐ-VTLTNN ngày 22/8/2005, công văn số 283/VTLTNN-NVTW ngày 19/5/2004 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

Trong quá trình thực hiện, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cần rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật và các yếu tố liên quan đến mức giá chỉnh lý tài liệu nền giấy tiếng Việt, trên cơ sở đó báo cáo Bộ Nội vụ xem xét điều chỉnh kịp thời định mức kinh tế kỹ thuật và đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh mức giá cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 4: Quyết định  này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Cục trưởng Cục Quản lý giá, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Nội vụ), Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Viện KSNDTC, Tòa án NDTC;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục VT & LTNN;
- Vụ HCSN; Vụ PC;
- Lưu: VT, QLG

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

   

 
Trần Văn Tá

 

(Click đôi chuột vào biểu tượng để xem đính kèm)