Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3666/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 17 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI CHO CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2002 và Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn 2989/STC-HCSN ngày 30/8/2016 và Công văn số 903/STNMM-TNKS ngày 25/7/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi cho công tác tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh:

1. Chi bồi dưỡng họp thẩm định kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt: 100.000 đồng/người/buổi.

2. Trường hợp thành lập Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản:

a. Chi bồi dưỡng họp xét chọn hồ sơ để lựa chọn tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá theo quy định của Nghị định 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 và pháp luật về đấu giá tài sản; họp xác định giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và các cuộc họp khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản: 100.000 đồng/người buổi.

b. Chi phí tham dự phiên bán đấu giá: Chủ tịch hội đồng: 250.000 đồng/người/buổi; các thành viên hội đồng: 150.000 đồng/người/buổi.

c. Chi trả cho tổ chức đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức này cử đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 12 Thông tư số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: tối đa 300.000 đồng/cuộc bán đấu giá.

3. Trường hợp thuê tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Chi phí thuê tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp áp dụng mức thu phí đấu giá tài sản được quy định tại điểm a, khoản 3, Mục III Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 25/7/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định.

4. Đối với các khoản chi khác:

a. Đối với các khoản chi đã có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định (công tác phí, hội nghị, chi làm thêm giờ, chi nước uống...) thì thực hiện theo chế độ hiện hành.

b. Đối với những nội dung chi chưa có quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn, chế độ, định mức khi có nghiệp vụ phát sinh thực tế thì thành toán theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ theo quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Kinh phí thực hiện các nội dung chi tại Quyết định này bao gồm: Dự toán ngân sách nhà nước giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường hàng năm; phí đấu giá thu của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí hoạt động nêu trên theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu