Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 3664/QĐ-BNN-CLTY

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TẠM THỜI VIỆC LẤY MẪU XÉT NGHIỆM BỆNH TÔM XUẤT KHẨU VÀO ÚC

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh Thú y 2004;
Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2005 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm bệnh đốm trắng (WSSV), bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu (IHHNV) và bệnh đầu vàng (YHV) làm cơ sở cấp giấy chứng nhận kiểm dịch cho các lô tôm và sản phẩm tôm bóc vỏ, bỏ đầu (trừ phần đuôi và cánh đuôi) chưa qua xử lý nhiệt hoặc chế biến sâu (tẩm bột, bao bột, ướp bằng nước sốt ướt hoặc khô, được chế biến làm nhân bánh bao, bánh gối hay các sản phẩm tương tự )xuất khẩu vào Úc.

Điều 2. Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản (NAFIQAVED) có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn cho doanh nghiệp và các Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản vùng triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Phí kiểm tra các chỉ tiêu bệnh WSSV, YHV, IHHNV được thực hiện theo Mục G (Phí kiểm tra các chỉ tiêu đơn lẻ), Phụ lục 4 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2006/QĐ-BTC ngày 04 tháng 04 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam và các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu tôm vào thị trường Úc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lương Lê Phương