Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 363-QĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 1990

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MỘT TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC.

CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC

Căn cứ điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá ban hành theo Nghị định số 141-HĐBT ngày 24-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng;
Xét đề nghị của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng trong công văn số ... ngày .../.../198...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành tiêu chuẩn Việt Nam:

TCVN 5071 - 90 (ISC 5084-1977) vật liệu dệt. Phương pháp xác định độ dày của vải dệt thoi và dệt kim.

Điều 2. Tiêu chuẩn trên ban hành để khuyến khích áp dụng.

 

 

Đoàn Phương

(Đã ký)