Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3628/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH CÁC CẤP

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác gia đình năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 2332/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai “Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp.

Thời gian thực hiện: Năm 2016 và Năm 2017.

Điều 2. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn kinh phí sự nghiệp gia đình hàng năm cấp qua Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, GĐ.NTH.10.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Thị Bích Liên

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH CHO CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH CÁC CẤP
(Ban hành theo Quyết định số 3628/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch)

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 ngày 7 tháng 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2332/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai “Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020”;

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác gia đình cho cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Tài liệu được xây dựng nhằm cung cấp, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản của công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp.

2. Tài liệu được xây dựng dễ hiểu, dễ áp dụng, đáp ứng được nhu cầu củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện công tác gia đình tại địa phương.

II. THỜI GIAN

Tài liệu được xây dựng trong 02 năm 2016 và 2017.

- Năm 2016: Xây dựng đề cương chi tiết của Tài liệu, xây dựng các chuyên đề của tài liệu.

- Năm 2017: Biên tập tài liệu, hoàn thiện và phát hành tới các Bộ, ngành, địa phương.

III. NỘI DUNG

1. Xây dựng Tài liệu.

2. Tổ chức họp góp ý và thẩm định Tài liệu.

3. Phát hành Tài liệu tới các đơn vị, địa phương liên quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

1.1. Vụ Gia đình:

- Chủ trì tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản triển khai, thành lập: Tổ soạn thảo, Hội đồng thẩm định, mời chuyên gia viết chuyên đề và góp ý Tài liệu.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động biên soạn và phát hành Tài liệu.

1.2. Các cơ quan, đơn vị liên quan:

Phối hợp, tham gia biên soạn, góp ý, thẩm định và phát hành Tài liệu.

2. Dự kiến công việc và tiến độ thực hiện

TT

Hoạt động

Thời gian

Đơn vị thực hiện

Kết quả

 

Năm 2016

 

 

 

1

Xây dựng các văn bản trình lãnh đạo Bộ phê duyệt triển khai hoạt động xây dựng Tài liệu.

Tháng 9

Vụ Gia đình; Văn phòng Bộ; Các đơn vị liên quan

- Các Quyết định được ban hành.

- Dự toán kinh phí được duyệt.

2

Xây dựng đề cương chi tiết Tài liệu

Tháng 10

Vụ Gia đình

- Dự thảo lần 1 của Đề cương

3

Tổ chức họp góp ý đề cương chi tiết

Tháng 10

Vụ Gia đình

- Biên bản họp góp ý đề cương.

5

Xây dựng nội dung Tài liệu, mời chuyên gia viết chuyên đề.

Tháng 11

Vụ Gia đình; Các đơn vị liên quan; Các chuyên gia viết chuyên đề

Dự thảo 1 Tài liệu được hoàn thành.

 

Năm 2017

 

 

 

6

Họp góp ý dự thảo 1.

Tháng 01

Vụ Gia đình; Hội đồng thẩm định

Biên bản góp ý dự thảo 1.

7

Chỉnh sửa, xây dựng dự thảo 2.

Tháng 02

Vụ Gia đình, Tổ soạn thảo

Dự thảo 2 được hoàn thành.

8

Tổ chức họp góp ý dự thảo 2.

Tháng 3

Vụ Gia đình,

Biên bản góp ý dự thảo 2.

9

Họp thẩm định Tài liệu.

Tháng 4

Hội đồng thẩm định

Biên bản thẩm định

10

Trình lãnh đạo Bộ phê duyệt Tài liệu.

Tháng 5

Vụ Gia đình, Ban Tổ chức

Tài liệu được phê duyệt.

11

In, thiết kế và phân phối Tài liệu đến các cơ quan, đơn vị liên quan ở Trung ương và địa phương.

Tháng 7

Vụ Gia đình: Vụ Kế hoạch, Tài chính;

Văn phòng Bộ: Đơn vị in và phát hành Tài liệu

Kế hoạch in và phát hành Tài liệu được thực hiện.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện từ nguồn sự nghiệp gia đình hàng năm cấp qua Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.