Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 10-KH/TW

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII VỀ TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP, NHẤT LÀ CẤP CHIẾN LƯỢC, ĐỦ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC VÀ UY TÍN, NGANG TẦM NHIỆM VỤ

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

A- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Nghị quyết, nhận thức rõ thực trạng công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ; nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết để tổ chức thực hiện hiệu quả.

2. Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân người đứng đầu trong hệ thống chính trị để nghị quyết được triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ; tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đổi mới công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ; làm cơ sở để tiến hành kiểm tra, giám sát, thanh tra, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết.

3. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu căn cứ Nghị quyết của Trung ương và Kế hoạch của Bộ Chính trị, đánh giá tình hình và yêu cầu thực tế tại đơn vị mình để chủ động xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, sát đúng, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thực hiện có hiệu quả; kịp thời khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

B- NỘI DUNG

I- TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT

1. Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Kế hoạch thực hiện (vào cuối tháng 6/2018).

2. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương và bí thư cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp chủ trì việc tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch của Bộ Chính trị; chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện của cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị mình (trong tháng 7/2018).

II- NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN

Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện:

1. Xây dựng kế hoạch cụ thể, khả thi để thực hiện Nghị quyết; đồng thời, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện có hiệu quả.

2. Có kế hoạch cụ thể và hình thức phù hợp để quán triệt sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là nội dung về cán bộ và công tác cán bộ. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những cách làm sáng tạo, hiệu quả; kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán những quan điểm lệch lạc, sai trái, luận điệu xuyên tạc.

3. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ, trong đó chú trọng nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa giáo dục với rèn luyện trong thực tiễn và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị, nhất là đối với cán bộ trẻ được đào tạo ở nước ngoài.

4. Nâng cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả công tác cán bộ; coi trọng trang bị kiến thức về công tác cán bộ cho lãnh đạo các cấp; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Rà soát, hoàn thiện các văn bản về công tác cán bộ nhằm đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ, tạo môi trường, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các khâu của công tác cán bộ; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu; kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, bất cập, ngăn chặn những tiêu cực trong công tác cán bộ.

5. Xây dựng đồng bộ, toàn diện đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ ở các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Cùng với việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khẩn trương cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, giảm số lượng, nâng cao chất lượng, cơ cấu hợp lý; cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đối với từng nhóm đối tượng cán bộ thuộc quyền quản lý. Chú trọng nâng cao chất lượng bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cấp và đội ngũ cán bộ cấp cơ sở.

6. Thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác cán bộ. Cụ thể hóa, đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện chặt chẽ quy định, quy trình công tác tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bố trí, sử dụng, bầu cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức, đình chỉ chức vụ đối với cán bộ. Thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách để động viên, khuyến khích cán bộ chuyên tâm phấn đấu công tác, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm.

7. Cụ thể hóa và triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm thực hiện mục tiêu cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Cấp ủy các cấp và người đứng đầu phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, tạo điều kiện, cơ hội phát triển cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số; xây dựng chỉ tiêu cơ cấu phù hợp; nếu chưa bảo đảm chỉ tiêu cơ cấu thì phải để trống, bổ sung sau; cấp ủy và người đứng đầu chịu trách nhiệm chính về thực hiện chỉ tiêu này.

8. Chủ động nắm, thu hút, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở trong nước và nước ngoài, cán bộ khoa học trẻ có triển vọng. Đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lớp cán bộ kế cận.

9. Thực hiện nghiêm quy định về phân cấp quản lý và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Cơ quan sử dụng cán bộ phải quản lý cán bộ chặt chẽ, hiệu quả; người đứng đầu chịu trách nhiệm chính về quản lý cán bộ theo phân cấp. Mỗi cán bộ có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định, quy chế, cam kết của mình và có trách nhiệm báo cáo, giải trình trung thực khi có yêu cầu.

10. Cụ thể hóa tiêu chuẩn, bảo đảm chặt chẽ quy trình, thủ tục và hồ sơ nhân sự; mở rộng, phát huy dân chủ, tăng cường cơ chế cung cấp, trao đổi thông tin, chất vấn, phản biện và giải trình khi có yêu cầu trong công tác cán bộ; đánh giá thực chất nhân sự được giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp. Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, không bảo đảm tiêu chuẩn, những người chạy chức, chạy quyền vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

11. Kiểm soát chặt chẽ, sàng lọc kỹ, kịp thời thay thế những người năng lực hạn chế, uy tín thấp, không đủ sức khỏe, có sai phạm, không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, đến tuổi nghỉ hưu. Không lấy việc bố trí chức vụ, phong hàm, phong, thăng quân hàm, nâng ngạch để thực hiện chế độ, chính sách cán bộ.

12. Quán triệt để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tác hại nghiêm trọng của tệ chạy chức, chạy quyền, coi đây là hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ. Nhận diện rõ, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các đối tượng không phân biệt họ là ai, giữ chức vụ gì, có biểu hiện, hành vi chạy chức, chạy quyền. Kiên quyết thu hồi, hủy bỏ các quyết định không đúng về công tác cán bộ. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng và danh dự của cán bộ để hình thành văn hóa không chạy chức, chạy quyền.

13. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra định kỳ, đột xuất theo hướng: Cấp trên kiểm tra, giám sát đối với cấp dưới; cấp dưới giám sát cấp trên. Coi trọng cả cảnh báo, phòng ngừa và xử lý sai phạm.

14. Phát huy vai trò giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ. Xác minh, xử lý kịp thời, đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước các thông tin phản ảnh từ các tổ chức, cá nhân và phương tiện thông tin đại chúng.

15. Nâng cao nhận thức, tăng cường chất lượng công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan tham mưu trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố cơ quan tham mưu và đội ngũ làm công tác cán bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp. Xây dựng mô hình tổ chức, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu về tổ chức, cán bộ các cấp theo hướng giảm đầu mối, tránh chồng chéo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý tổ chức, biên chế, công tác cán bộ, chính sách cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ trong toàn bộ hệ thống chính trị. Đẩy mạnh cải cách hành chính; chuẩn hóa văn bản pháp quy; tin học hóa, tự động hóa trong quản lý và điều hành.

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác cán bộ "trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông" đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới; đặc biệt coi trọng lựa chọn, bố trí đúng người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cán bộ các cấp. Kiên quyết loại bỏ các hành vi tiêu cực trong công tác cán bộ, nhất là việc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền.

16. Coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc lịch sử chính trị và tập trung vào vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ. Không xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ khi chưa có kết luận về tiêu chuẩn chính trị.

17. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung về công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc.

18. Kịp thời sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế và những chủ trương thí điểm, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả về công tác tổ chức, cán bộ.

19. Chủ động triển khai chặt chẽ, chắc chắn các chủ trương thí điểm nêu trong Nghị quyết: (1) Mở rộng việc thi tuyển để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, phòng; (2) Người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình; bí thư cấp ủy giới thiệu để bầu ủy viên ban thường vụ theo một quy trình nhất định, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và phải chịu trách nhiệm về việc giới thiệu của mình; (3) Giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch, miễn nhiệm đối với cấp trưởng cấp dưới trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

20. Hằng năm, tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện Nghị quyết; lấy kết quả thực hiện Nghị quyết là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tập thể cấp ủy các cấp và cá nhân.

III- NHIỆM VỤ CỤ THỂ ĐỐI VỚI TỪNG TỔ CHỨC

1. Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(1) Căn cứ vào nội dung Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện và tình hình cụ thể, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết; hằng năm có kế hoạch tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Từng đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư nêu cao trách nhiệm, thực sự tiên phong, gương mẫu thực hiện Nghị quyết.

(2) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là bí thư cấp ủy và người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

2. Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương

(1) Cụ thể hóa và thực hiện chủ trương thường trực cấp ủy các cấp ở địa phương định kỳ tiếp dân; bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ và cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư; đảng viên công tác tại xã, phường, thị trấn sinh hoạt đảng tại chi bộ khu dân cư. Thực hiện việc phân công cán bộ, đảng viên cư trú tại địa phương phụ trách hộ gia đình nơi cư trú với các hình thức phù hợp để gắn bó mật thiết với nhân dân; truyền đạt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; nắm chắc tình hình cơ sở. Đồng thời, qua đó góp phần để nhân dân thực hiện việc giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là về đạo đức, lối sống (thực hiện từ năm 2018).

(2) Chủ trì xây dựng kế hoạch để thực hiện nhất quán việc bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương theo mục tiêu đề ra; khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác, nhất là chức danh chủ tịch Ủy ban nhân dân, nếu có điều kiện (thực hiện từ năm 2018).

(3) Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm quy định tiếp nhận, xử lý những phản ảnh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân, nhất là của người có uy tín trong cộng đồng dân cư và các ý kiến phản ảnh của các phương tiện thông tin đại chúng gửi đến cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị (thực hiện từ năm 2018).

(4) Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện chặt chẽ, chắc chắn tại địa phương các chủ trương thí điểm nêu trong Nghị quyết (thực hiện từ năm 2019).

(5) Chủ động chỉ đạo xây dựng quy hoạch đất ở, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức cả cho trước mắt và lâu dài (thực hiện từ năm 2019).

3. Đảng đoàn Quốc hội

(1) Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, bổ sung, sửa đổi và ban hành các văn bản pháp luật có liên quan đến cán bộ và công tác cán bộ theo Nghị quyết này bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông trong hệ thống chính trị và phù hợp với thực tế. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế theo hướng: Phân cấp, phân quyền gắn với ràng buộc trách nhiệm và kiểm soát chặt chẽ quyền lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

(2) Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các cơ quan liên quan sớm sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản luật khác có liên quan bảo đảm đồng bộ, liên thông trong công tác cán bộ và giữa cán bộ, công chức cấp xã với cán bộ, công chức nói chung, giữa nguồn nhân lực ở khu vực công và khu vực tư; có cơ chế cạnh tranh vị trí việc làm để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tiến tới bỏ chế độ "biên chế suốt đời" (thực hiện từ năm 2018 và hoàn thành trong năm 2019).

(3) Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Nhà ở để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; nhất là chính sách về nhà ở, đất ở theo hướng: chính danh, công khai, minh bạch, với sự tham gia của nhiều chủ thể (thực hiện từ năm 2018 và hoàn thành trong năm 2019).

4. Ban cán sự đảng Chính phủ

(1) Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ và công tác cán bộ cụ thể hóa Nghị quyết bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông trong hệ thống chính trị và phù hợp với thực tế; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với ràng buộc trách nhiệm và kiểm soát chặt chẽ quyền lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; trước mắt tập trung bổ sung, sửa đổi Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức (thực hiện từ năm 2018 và hoàn thành trong năm 2019).

(2) Chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định về thi đua, khen thưởng, kỷ luật bảo đảm chặt chẽ, chính xác và thống nhất với các quy định của Đảng (thực hiện từ năm 2018).

(3) Chỉ đạo rà soát, đề nghị Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Bộ luật Lao động, Luật Nhà ở và một số luật, nghị định có liên quan đến tổ chức và cán bộ (thực hiện từ năm 2018 và hoàn thành trong năm 2019).

(4) Chỉ đạo, phân công nghiên cứu xây dựng Chiến lược quốc gia thu hút nhân tài theo hướng: Không phân biệt đảng viên hay người ngoài Đảng, người Việt Nam ở trong nước hay ở nước ngoài. Quy định khung cơ chế, chính sách ưu đãi để phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững (thực hiện từ năm 2019).

(5) Chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ các cấp. Chỉ đạo Bộ Giáo dục Đào tạo nghiên cứu triển khai Chương trình học song ngữ trong các cấp học phổ thông (thực hiện từ năm 2019).

5. Ban Tổ chức Trung ương

(1) Tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết (hoàn thành trong nửa đầu tháng 6/2018).

(2) Tham mưu việc bổ sung, hoàn thiện và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định, quy chế đánh giá cán bộ theo hướng: Xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tham mưu xây dựng quy định về việc khảo sát nhân sự phục vụ cho việc đánh giá cán bộ khi cần thiết, nhất là trước khi bầu cử, bổ nhiệm (thực hiện từ năm 2018).

(3) Cụ thể hóa các giải pháp để tăng cường kiểm soát quyền lực, đẩy mạnh chống chạy chức, chạy quyền và các biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ (thực hiện từ năm 2018).

(4) Tham mưu xây dựng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xử lý nghiêm những người có sai phạm, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu (thực hiện từ năm 2018).

(5) Tham mưu việc ban hành cơ chế tạo điều kiện, khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung (thực hiện từ năm 2018).

(6) Chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Chính phủ, ban cán sự đảng các bộ, ngành liên quan xây dựng chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức (thực hiện từ năm 2018).

(7) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ (thực hiện từ năm 2018).

(8) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thương vụ Quốc hội tham mưu việc kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu về tổ chức, cán bộ các cấp theo hướng: Giảm đầu mối, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ, chính sách cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị (thực hiện từ năm 2018).

(9) Tham mưu xây dựng Chỉ thị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (thực hiện từ năm 2018).

(10) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Cụ thể là:

- Định kỳ rà soát, bổ sung và xác nhận quy hoạch cán bộ cấp chiến lược theo phân cấp và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Phối hợp tham mưu xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước cho các nhiệm kỳ (thực hiện theo Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương).

- Xây dựng kế hoạch để thực hiện nhất quán việc bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương gắn với chủ trương luân chuyển, điều động giữ vị trí phù hợp với chức danh quy hoạch giữa các địa phương và giữa các ngành, lĩnh vực khác nhau, nhất là ở địa bàn khó khăn, lĩnh vực trọng yếu, nơi triển khai mô hình mới để góp phần thử thách, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, nhân sinh quan cách mạng, năng lực lãnh đạo toàn diện đối với cán bộ cấp chiến lược. Hướng dẫn việc thực hiện khuyến khích bố trí các chức danh khác không phải là người địa phương (thực hiện từ năm 2018).

- Xây dựng tiêu chuẩn và có kế hoạch, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách đối với ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng theo hướng chỉ lựa chọn cán bộ trẻ, thật sự ưu tú và có cơ cấu hợp lý giữa Trung ương với địa phương, giữa các ngành nghề, lĩnh vực trong hệ thống chính trị (thực hiện từ năm 2019).

- Tham mưu xây dựng Đề án và Phương hướng công tác nhân sự Đại hội Đảng toàn quốc theo hướng: Nâng cao chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, có uy tín, thực sự tiêu biểu về đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, trí tuệ, trong sáng, gương mẫu về mọi mặt. Chủ động chuẩn bị nhân sự, xây dựng và bảo vệ "hình ảnh" đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư (thực hiện từ năm 2019).

(11) Chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh:

- Tham mưu xây dựng Chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị (thực hiện từ năm 2019).

- Xây dựng nội dung, chương trình, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ dự nguồn thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (thực hiện theo định kỳ hoặc theo nhu cầu).

- Tập hợp những quan điểm, nội dung của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh của Đảng, Điều lệ Đảng và các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác cán bộ phục vụ cho việc tổ chức học tập (thực hiện từ năm 2018).

(12) Tham mưu việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và hướng dẫn việc thực hiện các quy định, quy chế của Đảng để tiếp tục thực hiện chủ trương bầu trực tiếp bí thư tại đại hội đảng bộ các cấp ở những nơi có điều kiện; thực hiện nghiêm việc lựa chọn, bầu cử có số dư; ứng viên trước khi bổ nhiệm phải trình bày chương trình hành động và cam kết trách nhiệm thực hiện (thực hiện từ năm 2019).

(13) Tham mưu tổng kết Nghị quyết và các quy định, kết luận về công tác quy hoạch cán bộ; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về quy hoạch cán bộ bảo đảm đồng bộ, liên thông giữa các cấp, các ngành (thực hiện từ năm 2018 và hoàn thành trong năm 2019).

(14) Tham mưu xây dựng cơ chế phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng những cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội được thực tiễn chứng minh và có triển vọng phát triển vào các vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả vượt cấp, nhất là đối với cán bộ trẻ (thực hiện từ năm 2019).

(15) Phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng, Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban cán sự đảng Ủy ban Dân tộc thực hiện các giải pháp để bảo đảm cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số (thực hiện từ năm 2019).

(16) Tham mưu xây dựng quy định quyền hạn, trách nhiệm của cấp ủy viên và lãnh đạo các cấp trong việc tiến cử người có đức, có tài; người đứng đầu có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng, tiến cử người thay thế mình (thực hiện từ năm 2019).

(17) Tham mưu xây dựng, hoàn thiện các quy định về cách chức, bãi nhiệm, miễn nhiệm, từ chức để việc "có lên, có xuống", "có vào, có ra" trở thành bình thường trong công tác cán bộ và việc nhận trách nhiệm, từ chức, từ nhiệm trở thành nếp văn hóa ứng xử của cán bộ (thực hiện từ năm 2019).

(18) Tham mưu việc thực hiện thí điểm người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình; bí thư cấp ủy giới thiệu để bầu ủy viên ban thường vụ và chịu trách nhiệm về việc giới thiệu của mình; việc thực hiện thí điểm giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch, miễn nhiệm đối với cấp trưởng cấp dưới trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình (thực hiện từ năm 2019).

(19) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với chuyên gia; bổ sung sửa đổi tiêu chuẩn, chế độ trợ lý, thư ký các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo của Đảng, Nhà nước (thực hiện từ năm 2019).

(20) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan tham mưu trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức (thực hiện từ năm 2020).

(21) Định kỳ, đột xuất kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ ở các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương bảo đảm đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý tổ chức, biên chế, công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ trong toàn bộ hệ thống chính trị. Tăng cường công tác nắm và theo dõi địa bàn đi đôi với việc khảo sát, kiểm soát chặt chẽ quy trình công tác cán bộ của các cấp, các ngành (thực hiện thường xuyên).

(22) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết; định kỳ sơ kết, tổng kết, kịp thời đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt và kiến nghị phê bình, kỷ luật những tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt, không thực hiện hoặc vi phạm (thực hiện hằng năm).

6. Ủy ban Kiểm tra Trung ương

(1) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản, quy định của Nhà nước đồng bộ với các quy định của Đảng về kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán và xử lý vi phạm (thực hiện từ năm 2018).

(2) Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng Quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát, thanh tra về công tác cán bộ và quản lý cán bộ (thực hiện từ năm 2018).

(3) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện Nghị quyết (thực hiện hằng năm).

(4) Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu việc quy định về thẩm quyền, quy trình đình chỉ sinh hoạt đảng, sinh hoạt cấp ủy đối với đảng viên vi phạm (thực hiện năm 2019).

7. Ban Tuyên giáo Trung ương

(1) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch thực hiện của Bộ Chính trị (vào cuối tháng 6/2018).

(2) Hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết (hoàn thành tháng 6/2018).

(3) Hướng dẫn việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện Nghị quyết (thực hiện thường xuyên).

(4) Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến những điển hình tiên tiến, những việc làm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả theo phương châm lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu và phản ánh những nơi làm chưa tốt, kém hiệu quả trong công tác cán bộ để có giải pháp khắc phục (thực hiện thường xuyên).

(5) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh việc đấu tranh, ngăn chặn, phản bác, xử lý nghiêm, kịp thời, hiệu quả những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, những thông tin bịa đặt của các thế lực thù địch, phần tử xấu, những người có ý đồ lợi dụng phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet, Facebook cá nhân để "bôi nhọ", làm giảm uy tín cán bộ; lợi dụng những hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ của ta và những yếu kém, khuyết điểm của cán bộ để phá hoại, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, bôi xấu hình ảnh, hạ thấp uy tín lãnh đạo, cản trở việc thực hiện Nghị quyết (thực hiện thường xuyên).

(6) Chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng quy định về phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan truyền thông, báo chí trong xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ (thực hiện từ năm 2018).

(7) Chủ trì, phối hợp xây dựng quy định mở rộng các hình thức thăm dò dư luận xã hội về sự hài lòng của người dân với từng đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị (thực hiện từ năm 2019).

8. Ban Dân vận Trung ương

(1) Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tham mưu việc quy định về phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ gia đình nơi cư trú để gắn bó mật thiết với nhân dân; nhân dân thực hiện việc giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là giám sát về đạo đức, lối sống (thực hiện từ năm 2018).

(2) Tham mưu việc bổ sung, hoàn thiện cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát trong công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ (thực hiện từ năm 2018).

9. Ban Kinh tế Trung ương

Chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các cơ quan có liên quan xây dựng quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước phù hợp với thể chế chính trị, cơ chế thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế (thực hiện từ năm 2018).

10. Ban Nội chính Trung ương

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu việc quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ ngành Nội chính và ngành Tư pháp theo tinh thần Nghị quyết và đáp ứng tình hình mới (thực hiện từ năm 2018).

11. Quận ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương

(1) Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án về xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới (thực hiện từ năm 2019).

(2) Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì, phối hợp với Quân ủy Trung ương và các cơ quan có liên quan xây dựng Đề án bảo vệ chính trị nội bộ trên không gian mạng, nhất là bảo vệ cán bộ cấp chiến lược (thực hiện từ năm 2018).

12. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(1) Chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội có kế hoạch cụ thể và hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng, giám sát đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ (thực hiện từ năm 2018).

(2) Chủ trì và phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tăng cường giám sát việc thực hiện các Quyết định số 217-QĐ/TW và số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 và Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư (thực hiện thường xuyên).

(3) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu hoàn thiện cơ chế của Đảng về tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân, nhất là của người có uy tín trong cộng đồng dân cư gửi đến cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị về đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ (thực hiện từ năm 2018).

13. Đảng đoàn các đoàn thể chính trị - xã hội

(1) Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình xây dựng kế hoạch cụ thể và hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về giám sát, phản biện xã hội; xây dựng kế hoạch giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, hội viên, đoàn viên, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết về cán bộ trẻ, cán bộ nữ (thực hiện thường xuyên).

(2) Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội và các cơ quan liên quan rà soát đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn và các luật có liên quan phù hợp với Hiến pháp (thực hiện từ năm 2018 và hoàn thành trong năm 2019).

14. Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

(1) Xây dựng kế hoạch cụ thể để thu hút, tập hợp thế hệ trẻ; chủ động nắm tình hình, bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, văn hóa lịch sử, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc đối với đoàn viên, thanh niên, sinh viên, nhất là tài năng trẻ, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở trong nước và nước ngoài (thực hiện từ năm 2018).

(2) Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng quy định về đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, tạo nguồn và phát huy đội ngũ cán bộ trẻ ở các cấp (thực hiện từ năm 2018).

15. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(1) Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng nội dung, chương trình, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ dự nguồn thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (thực hiện thường xuyên).

(2) Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tham mưu xây dựng Chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị (thực hiện từ năm 2019).

(3) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy định về việc quản lý nghiêm chế độ dạy và học lý luận chính trị, khắc phục bằng được tình trạng ngại học, lười học hoặc học qua loa, chiếu lệ (thực hiện hằng năm).

(4) Phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các trường và trung tâm bồi dưỡng chính trị đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên; siết chặt kỷ luật, kỷ cương dạy và học (thực hiện thường xuyên).

16. Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ

(1) Tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ bảo đảm đồng bộ với các quy định của Đảng theo tinh thần Nghị quyết (thực hiện từ năm 2018).

(2) Nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị theo hướng mở rộng thi tuyển cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch, dân chủ (thực hiện từ năm 2019).

(3) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế, lộ trình, nội dung thực hiện thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Trên cơ sở đó, các địa phương, cơ quan; đơn vị lựa chọn, tuyển dụng theo yêu cầu, nhiệm vụ; đồng thời, nghiên cứu, từng bước phân cấp kiểm định theo lĩnh vực đặc thù và theo vùng, khu vực khi đủ điều kiện (thực hiện từ năm 2018).

17. Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ

(1) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ cao, tâm huyết, trung thực, tận tụy, ngang tầm khu vực và thế giới (thực hiện từ năm 2018).

(2) Hoàn thiện cơ chế, chính sách trọng dụng, ưu đãi để xây dựng đội ngũ các nhà khoa học đầu ngành trên các lĩnh vực và cán bộ khoa học - công nghệ trẻ tài năng; đẩy mạnh thu hút các nhà khoa học là người Việt Nam làm việc, định cư ở nước ngoài và người nước ngoài tham gia các dự án khoa học - công nghệ của Việt Nam (thực hiện từ năm 2018).

18. Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu:

(1) Xây dựng Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân tài và cơ chế phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ từ học sinh, sinh viên để tạo nguồn cán bộ lâu dài (thực hiện từ năm 2018).

(2) Xây dựng Chương trình và chỉ đạo triển khai theo lộ trình việc học song ngữ trong hệ thống các trường phổ thông (thực hiện từ năm 2019).

19. Ban cán sự đảng Ủy ban Dân tộc

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng Quy định về đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, tạo nguồn và phát huy đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở các cấp để thực hiện được mục tiêu đã đề ra (thực hiện từ năm 2018).

20. Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Đề án chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chống chạy chức, chạy quyền, đi đôi với tạo môi trường, cơ chế, điều kiện để khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong các tổ chức đảng thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (thực hiện từ năm 2018).

21. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng chương trình bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về xây dựng Đảng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để củng cố, nâng cao ý thức trách nhiệm và tính Đảng đối với cán bộ trong các doanh nghiệp nhà nước, nhất là người đứng đầu (thực hiện từ năm 2018).

22. Văn phòng Trung ương Đảng

(1) Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch thực hiện của Bộ Chính trị (hoàn thành vào cuối tháng 6/2018).

(2) Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tham mưu việc sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết định kỳ hoặc đột xuất (thực hiện thường xuyên).

C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

(1) Căn cứ Nghị quyết của Trung ương và Kế hoạch này, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương chủ động triển khai thực hiện; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện; báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền đối với những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

(2) Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết và Kế hoạch, định kỳ hằng năm hoặc đột xuất báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

 


Nơi nhận:
- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
Trần Quốc Vượng