Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3600/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 16 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2019/QĐ-UBND NGÀY 30/5/2019 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOT ĐỘNG CỦA THÔN, KHU DÂN CƯ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2013/QĐ-UBND NGÀY 07/8/2013 CUA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 626/TTr-SNV ngày 11 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Khoản 8 Điều 1 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ- UBND ngày 07/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

8. Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng thôn, Trưởng khu dân cư

(Thực hiện theo khoản 8 Điều 1 Thông tư s 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nội vụ vsửa đi, bổ sung một sđiều của Thông tư s 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội Vụ;
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND t
nh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
-
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể t
nh;
- UBND các xã, ph
ường, thị trấn (do UBND cấp huyện sao gửi);
- Trung tâm CNTT, VPUBND t
nh;
- Lưu, VT, NC
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái