Hệ thống pháp luật

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 36/2002/QĐ-BKHCNMT

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/5/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này 06 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây: 

1.

TCVN 6998: 2002

Ph­ương tiện giao thông đư­ờng bộ - Vận tốc thiết kế lớn nhất, mô men soắn lớn nhất và công suất h­ữu ích lớn nhất của động cơ mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh - Phư­ơng pháp thử trong phê duyệt kiểu

2.

TCVN 6999: 2002

Ph­ương tiện giao thông đư­ờng bộ - Phần nhô ra ngoài của môtô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh - yêu cầu và ph­ương pháp thử trong phê duyệt kiểu

3.

TCVN 7000: 2002

Phư­ơng tiện giao thông đư­ờng bộ - T­ương thích điện từ của mô tô, xe máy và các bộ phận kỹ thuật điện hoặc điện tử sử dụng riêng - Yêu cầu phư­ơng pháp thử trong phê duyệt kiểu

4.

TCVN 7001: 2002

Ph­ương tiện giao thông đ­ường bộ - Đai an toàn và hệ thống ghế - Đai an toàn cho ngư­ời lớn - Yêu cầu và ph­ương pháp thử trong phê duyệt kiểu

5.

TCVN 7002: 2002

Ph­ương tiện giao thông đư­ờng bộ - Đèn biển số sau của ph­ương tiện cơ giới (trừ mô tô) và moóc - Yêu cầu và ph­ương pháp thử trong phê duyệt kiểu

6.

TCVN 7003: 2002

Phương tiện giao thông đường bộ - Thiết bị bảo vệ chống sử dụng không được phép mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 


Nơi nhận:

- Công báo;
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
THỨ TRƯỞNG 
Bùi Mạnh Hải

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 36/2002/QĐ-BKHCNMT về Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

  • Số hiệu: 36/2002/QĐ-BKHCNMT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 05/07/2002
  • Nơi ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
  • Người ký: Bùi Mạnh Hải
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 05/07/2002
  • Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Tải văn bản