Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3585/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016 của tỉnh Bình Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2526/ TTr-SGD&ĐT-VP ngày 22 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của của Sở Giáo dục và Đào tạo (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị có liên quan:

1. Dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính không thuộc thẩm quyền xử lý sau khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Điều 3. Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh,Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, NC(H b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

1. Thủ tục hoặc nhóm thủ tục

Nhóm thủ tục thành lập và cấp phép hoạt động Trung tâm ngoại ngữ, tin học.

1.1 Nội dung đơn giản hóa: Hợp nhất 02 thủ tục “Thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học” “Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học” thành 01 thủ tục “Thành lập và cấp phép hoạt động giáo dục Trung tâm ngoại ngữ, tin học”.

Lý do: 02 TTHC này có chung một số quy trình thực hiện, cụ thể: về trình tự thực hiện từ nộp hồ sơ, xem xét, thẩm định đến trình cấp, người có thẩm quyền quyết định; thành phần hồ sơ (tờ trình, nội quy tổ chức hoạt động, chương trình, giáo trình, quy mô đào tạo, cơ sở vật chất).

1.2. Kiến nghị thực thi

- Sửa đổi, bổ sung Điều 9, Chương II của Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT: Điều kiện, thẩm quyền thành lập, trình tự, thủ tục thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học.

- Sửa đổi, bổ sung Điều 12, chương III của Thông tư 03/2011/TT- BGDĐT: Điều kiện, thẩm quyền thành lập, trình tự, thủ tục thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học.

1.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 50.565.000 đồng/năm

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 37.600.000 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 12.965.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 26 %.