Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 3559/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐỂ HỖ TRỢ CÁC TỈNH MIỀN TRUNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 07/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cục Dự trữ quốc gia xuất không thu tiền 5.500 tấn gạo dự trữ quốc gia (trong đó: 1.550 tấn gạo nhập kho năm 2006 và 3.950 tấn gạo nhập kho năm 2007), vận chuyển, giao tại trung tâm huyện lỵ cho đơn vị được tỉnh giao nhiệm vụ tiếp nhận gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

(Có phụ lục đính kèm)

Thời gian thực hiện xong trước ngày 15/12/2007.

Điều 2. Cục Dự trữ quốc gia có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh được hỗ trợ gạo, khẩn trương tổ chức giao nhận, kịp thời cứu đói cho dân.

Cục Dự trữ quốc gia ghi giảm vốn dự trữ quốc gia số lượng gạo nói trên theo giá hạch toán đang theo dõi trên sổ sách kế toán và lập dự toán chi phí xuất kho, vận chuyển giao nhận gạo cho các địa phương theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tài vụ quản trị, Cục trưởng Cục Quản lý giá và Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND tỉnh được hỗ trợ gạo;
- Lưu VT (2b), cục DTQG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tá

 

PHỤ LỤC

XUẤT GẠO CỨU TRỢ
(Kèm theo Quyết định số 3559/QĐ-BTC ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Đơn vị: tấn

Đơn vị xuất gạo

Địa phương nhận gạo

DTQGKV

Số lượng

Tỉnh

Số lượng

Nghĩa Bình

2.000

Quảng Ngãi

Bình Định

1.000

1.000

Nam Trung Bộ

1.300

Phú Yên

Bình Định

800

500

Hà Bắc

1.000

Quảng Ngãi

1.000

Bắc Thái

700

Quảng Trị

700

Vĩnh Phú

500

Thừa Thiên Huế

500

Tổng

5.500

 

5.500