Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1473/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐỂ HỖ TRỢ CÁC TỈNH MIỀN TRUNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề  nghị của Bộ Tài chính (công văn số 14951/BTC-NSNN ngày 6 tháng 11 năm 2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất không thu tiền 5.500 tấn (năm ngàn năm trăm tấn) gạo từ nguồn dự trữ quốc gia do Bộ đang quản lý để hỗ trợ các tỉnh: Quảng Trị: 700, Thừa Thiên Huế: 500 tấn, Quảng Ngãi: 2.000 tấn, Bình Định: 1.500 tấn và Phú Yên: 800 tấn.

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên tiếp nhận số gạo nêu trên và hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động-Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng,
 Hoàng Trung Hải;
- Cục Dự trữ Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý,
 Nguyễn Quốc Huy, Website CP,
 các Vu: KTTH, ĐP, V.IV, TH;
- Lưu: VT, NN (3), 30

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng