Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3550/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” bao gồm ba (03) quy trình, cụ thể:

- Quy trình thu thập, xử lý thông tin phục vụ hoạt động kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Quy trình 1);

- Quy trình kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Quy trình 2);

- Quy trình lập hồ sơ và ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực kiểm tra sau thông quan (Quy trình 3);

- Phụ lục Biểu mẫu.

2. Quy trình nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan đối với hồ sơ, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là quy định, biện pháp nghiệp vụ riêng của ngành Hải quan (áp dụng cho lực lượng kiểm tra sau thông quan) nên chỉ lưu hành nội bộ trong cơ quan Hải quan (không phổ biến).

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2013.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1383/QĐ-TCHQ ngày 14/04/2009 về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan, kiểm tra thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Quyết định số 2579/QĐ-TCHQ ngày 05/12/2011 về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan, kiểm tra thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1383/QĐ-TCHQ ngày 14/07/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Điều 3. Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/c);
- Lãnh đạo TCHQ;
- Lưu: VT, KTSTQ (12).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 3550/QĐ-TCHQ năm 2013 Quy trình nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 3550/QĐ-TCHQ
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 01/11/2013
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Nguyễn Dương Thái
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/11/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 15/05/2015
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản