Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2019/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 23 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 2 VÀ KHOẢN 3 ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 54/2017/QĐ-UBND NGÀY 17/7/2017 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 14/8/2015 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2671/TTr.SGTVT-VP ngày 03/9/2019; ý kiến của Sở Nội vụ tại Công văn số 1354/SNV-TCBC ngày 01/7/2019 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 1000/BCTĐ-STP ngày 31/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 2, khoản 3, Điều 3 Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An:

1. Khoản 2, Điều 3 được sửa đổi như sau:

“2. Các tổ chức và phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

- Văn phòng;

- Thanh tra Sở;

- Phòng Kế hoạch - Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông;

- Phòng Quản lý Phương tiện và người lái;

- Phòng Quản lý Vận tải;

- Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông.

2. Khoản 3, Điều 3 được sửa đổi như sau:

“3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

- Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ;

- Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ;

- Ban quản lý dự án công trình giao thông;

- Ban Quản lý Bảo trì đường bộ;

- Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ (Khi có phương án sắp xếp, tổ chức lại được duyệt, thì thực hiện theo Phương án).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể ngày 01 tháng 10 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Thái Thanh Quý