Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 35/2011/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 30 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÉT TUYỂN ĐI ĐÀO TẠO THEO ĐỊA CHỈ, HỖ TRỢ ĐÀO TẠO; THU HÚT BÁC SĨ, DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC VỀ CÔNG TÁC TẠI CƠ SỞ Y TẾ TUYẾN HUYỆN VÀ TUYẾN XÃ THUỘC TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 09.12.2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xét tuyển đi đào tạo theo địa chỉ, hỗ trợ đào tạo; thu hút bác sĩ, dược sĩ đại học về công tác tại cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã thuộc tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình liên ngành số 598/TTrLN-NV-YT ngày 22 tháng 12 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định xét tuyển đi đào tạo theo địa chỉ, hỗ trợ đào tạo; thu hút bác sĩ, dược sĩ đại học về công tác tại cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã thuộc tỉnh.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhan dân tỉnh, Giám đốc các Sở; Trưởng các Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

QUY ĐỊNH

XÉT TUYỂN ĐI ĐÀO TẠO THEO ĐỊA CHỈ, HỖ TRỢ ĐÀO TẠO; THU HÚT BÁC SĨ, DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC VỀ CÔNG TÁC TẠI CƠ SỞ Y TẾ TUYẾN HUYỆN VÀ TUYẾN XÃ THUỘC TỈNH
(Ban hành theo Quyết định số: 35/2011/QĐ-UBND ngày 30 /12/2011 của UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

1. Những người được Ủy ban nhân dân tỉnh xét tuyển đi đào tạo bác sĩ theo địa chỉ tại các trường đại học y có cam kết về công tác tại cơ sở y tế tuyến xã thuộc tỉnh;

2. Sinh viên đang học hệ chính quy tại các trường đại học y, dược sau khi tốt nghiệp có nguyện vọng về công tác tại cơ sở y tế tuyến huyện thuộc tỉnh;

3. Bác sĩ, dược sĩ đại học hệ chính quy đang công tác ở ngoài tỉnh, cơ sở y tế tư nhân và sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy tại các trường đại học y, dược có nguyện vọng về công tác tại cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã thuộc tỉnh.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Quy định về xét tuyển đi đào tạo theo địa chỉ, hỗ trợ đào tạo và thu hút bác sĩ, dược sĩ đại học về công tác tại cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã thuộc tỉnh (không áp dụng tại thành phố Hải Dương).

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện và kinh phí bảo đảm

1. Nguyên tắc thực hiện

a) Việc xét tuyển đi đào tạo theo địa chỉ, hỗ trợ đào tạo và thu hút bác sĩ, dược sĩ đại học về công tác tại cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã thuộc tỉnh phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, công bằng.

b) Những người được xét tuyển đi đào tạo theo địa chỉ, hỗ trợ đào tạo và hưởng chế độ thu hút phải bồi hoàn kinh phí đã nhận và lãi suất ngân hàng tại thời điểm nhận hỗ trợ trong các trường hợp sau:

- Không thực hiện đúng cam kết về công tác tại cơ sở y tế tuyến huyện hoặc tuyến xã thuộc tỉnh;

- Bị nhà trường kỷ luật cho thôi học; tự ý bỏ học hoặc không tốt nghiệp khóa học.

2. Kinh phí thực hiện hỗ trợ đào tạo cho những người được xét tuyển đi đào tạo theo địa chỉ, sinh viên đang học các trường đại học y, dược và bác sĩ, dược sĩ đại học được thu hút tuyển dụng về công tác tại các cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến xã do ngân sách tỉnh bảo đảm hàng năm theo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh và quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1. XÉT TUYỂN ĐI ĐÀO TẠO BÁC SĨ THEO ĐỊA CHỈ VỀ CÔNG TÁC TẠI CƠ SỞ Y TẾ TUYẾN XÃ THUỘC TỈNH

Điều 4. Căn cứ xét tuyển

Việc xét tuyển đi đào tạo bác sĩ theo địa chỉ phải căn cứ chỉ tiêu được giao của Bộ Giáo dục và Đào tạo và điểm thi vào trường đại học y hệ chính quy tại kỳ thi tuyển sinh đại học hàng năm của người dự tuyển.

Điều 5. Điều kiện xét tuyển

Người đăng ký xét tuyển đi đào tạo bác sĩ theo địa chỉ phải có các điều kiện sau:

1. Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào trường đại học y hệ chính quy trong năm xét tuyển theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đạt điểm thi xét tuyển đi đào tạo theo địa chỉ của trường đại học y quy định;

2. Bảo đảm đúng đối tượng theo khu vực tuyển sinh mà Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định hàng năm;

3. Có lý lịch rõ ràng và đủ sức khỏe để học tập, công tác;

4. Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hải Dương;

5. Cam kết sau khi tốt nghiệp sẽ nhận công tác tại cơ sở y tế tuyến xã thuộc tỉnh trong thời gian ít nhất là 05 năm.

Điều 6. Hồ sơ

1. Đơn đề nghị đi đào tạo bác sĩ theo địa chỉ;

2. Bản khai sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú (theo mẫu quy định);

3. Bản sao giấy khai sinh có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;

4. Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp còn giá trị trong thời gian 06 tháng (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển);

5. Phiếu báo điểm (nguyện vọng 01) kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm xét tuyển của các trường đại học y;

6. Bản cam kết sau khi tốt nghiệp sẽ nhận công tác tại cơ sở y tế tuyến xã thuộc tỉnh.

Điều 7. Nguyên tắc xác định thí sinh trúng tuyển

Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 8. Quy trình xét tuyển

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Hội đồng để thực hiện việc xét tuyển hàng năm với các thành phần sau:

a) Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Y tế;

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo;

c) Ủy viên hội đồng là Trưởng phòng Đào tạo, bồi dưỡng, Sở Nội vụ;

d) Ủy viên kiêm thư ký hội đồng là Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế;

đ) Ủy viên hội đồng là cán bộ tuyển sinh Trường Đại học y thực hiện đào tạo theo địa chỉ.

2. Căn cứ thông báo phân bổ chỉ tiêu và điểm thi tối thiểu để xét tuyển đi đào tạo bác sĩ theo địa chỉ của các trường đại học y quy định; Hội đồng xét tuyển thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Y tế về đối tượng, điều kiện, chỉ tiêu, hồ sơ, điểm thi tối thiểu theo quy định, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ xét tuyển đi đào tạo theo địa chỉ;

3. Chậm nhất sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ, Hội đồng xét tuyển phải tổ chức họp để xét các thí sinh trúng tuyển và có văn bản (kèm theo danh sách) để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cử những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn đi đào tạo bác sĩ theo địa chỉ tại các trường đại học y.

Điều 9. Mức hỗ trợ và ưu đãi đối với người được cử đi đào tạo

1. Hỗ trợ kinh phí cho mỗi tháng học bằng 01 tháng lương tối thiếu chung tại thời điểm hỗ trợ hàng năm theo quy định của nhà nước áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp (không tính thời gian phải học lại, thi lại);

2. Tốt nghiệp ra trường, người đạt bằng giỏi thì ngoài việc được hưởng quyền lợi theo Khoản 3 Điều 10 Quy định này còn được thưởng 05 lần mức lương tối thiếu chung khi được tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc.

Điều 10. Tuyển dụng và sử dụng sau khi tốt nghiệp đại học

1. Những người được Ủy ban nhân dân tỉnh cử đi đào tạo bác sĩ theo địa chỉ, sau khi tốt nghiệp có trách nhiệm báo cáo và nộp hồ sơ gốc về Sở Y tế.

2. Sở Y tế căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao và kế hoạch tuyển dụng của các cơ sở y tế để tổng hợp xây dựng kế hoạch tuyển dụng chung của ngành gửi về Sở Nội vụ phê duyệt theo phân cấp của tỉnh. Căn cứ vào kế hoạch tuyển dụng đã được phê duyệt, các cơ sở y tế tuyến huyện tổ chức xét tuyển và đề nghị Sở Y tế phê duyệt danh sách những người trúng tuyển theo quy định.

3. Những người được Ủy ban nhân dân tỉnh cử đi đào tạo bác sĩ theo địa chỉ nếu tốt nghiệp loại giỏi được ưu tiên bố trí công tác tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh (miễn thời gian công tác tại tuyến xã).

Mục 2. HỖ TRỢ ĐÀO TẠO BÁC SĨ, DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC SAU KHI TỐT NGHIỆP VỀ CÔNG TÁC TẠI CƠ SỞ Y TẾ TUYẾN HUYỆN THUỘC TỈNH

Điều 11. Căn cứ xét hỗ trợ đào tạo

Việc xét hỗ trợ đào tạo cho sinh viên đang học hệ chính quy tại các trường đại học y, dược phải căn cứ vào nguyện vọng, chuyên ngành học, nhu cầu công việc, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao của các cơ sở y tế.

Điều 12. Điều kiện xét hỗ trợ đào tạo

Sinh viên đang học hệ chính quy tại các trường đại học y, dược được xét hỗ trợ đào tạo phải có các điều kiện sau:

1. Có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe để học tập và công tác;

2. Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hải Dương;

3. Cam kết tự nguyện sau khi tốt nghiệp về công tác tại các cơ sở y tế tuyến huyện thuộc tỉnh trong thời gian 05 năm.

Điều 13. Hồ sơ

1. Đơn đề nghị hỗ trợ đào tạo;

2. Bản khai sơ yếu lý lịch có xác nhận của trường đại học y, dược mà sinh viên đang theo học (theo mẫu quy định);

3. Bản sao giấy khai sinh có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;

4. Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp còn giá trị trong thời gian 06 tháng (tính đến ngày nộp hồ sơ hỗ trợ đào tạo);

5. Bản cam kết sau khi tốt nghiệp sẽ nhận công tác tại cơ sở y tế tuyến huyện thuộc tỉnh;

6. Hợp đồng hỗ trợ đào tạo ký giữa Sở Y tế và sinh viên được hỗ trợ đào tạo.

Điều 14. Quy trình xét hỗ trợ đào tạo

1. Sở Y tế liên hệ với các trường đại học y, dược lập danh sách các sinh viên đang học có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hải Dương; tổ chức gặp mặt các sinh viên để thông báo chính sách hỗ trợ đào tạo của tỉnh và gửi phiếu đăng ký, hỗ trợ đào tạo đối với các sinh viên sau khi tốt nghiệp có nguyện vọng về công tác tại cơ sở y tế tuyến huyện thuộc tỉnh.

2. Chậm nhất 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được phiếu đăng ký đề nghị hỗ trợ đào tạo của sinh viên, Sở Y tế căn cứ vào chuyên ngành đào tạo, nhu cầu công việc, vị trí công tác và chỉ tiêu biên chế được giao để tổ chức tiếp nhận hồ sơ của các sinh viên;

3. Chậm nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Y tế tổ chức thực hiện các cam kết và ký hợp đồng hỗ trợ đào tạo với các sinh viên theo quy định.

Điều 15. Mức hỗ trợ và ưu đãi trong thời gian đào tạo

1. Hỗ trợ kinh phí đào tạo cho cả khóa học (đối với đại học y là 60 tháng và đại học dược là 50 tháng) mỗi tháng học bằng 1,5 tháng lương tối thiếu chung tại thời điểm xét hỗ trợ (quy định của nhà nước áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp). Tiền hỗ trợ đào tạo, sinh viên nhận trực tiếp một lần tại Sở Y tế ngay sau khi ký hợp đồng hỗ trợ đào tạo theo quy định.

2. Tốt nghiệp ra trường đạt bằng giỏi được hưởng mức ưu đãi theo Khoản 2 Điều 9 của Quy định này.

Điều 16. Tuyển dụng sau khi tốt nghiệp đại học

1. Sinh viên được hỗ trợ đào tạo, sau khi tốt nghiệp đại học chấp hành sự bố trí công tác của Sở Y tế;

2. Sở Y tế căn cứ vào chỉ tiêu biên chế và kế hoạch tuyển dụng của các cơ sở y tế để xây dựng kế hoạch tuyển dụng chung của ngành và gửi về Sở Nội vụ phê duyệt theo phân cấp của tỉnh. Căn cứ vào kế hoạch tuyển dụng đã được phê duyệt, các cơ sở y tế tuyến huyện tổ chức xét tuyển và đề nghị Sở Y tế phê duyệt danh sách những người trúng tuyển theo quy định.

Mục 3. THU HÚT TUYỂN DỤNG BÁC SĨ, DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC

Điều 17. Căn cứ thu hút tuyển dụng

Căn cứ vào chuyên ngành của bác sĩ, dược sĩ đại học, nhu cầu công việc, vị trí việc làm và theo chỉ tiêu biên chế được giao của các cơ sở y tế.

Điều 18. Hình thức thu hút tuyển dụng

Việc thu hút tuyển dụng bác sĩ, dược sĩ đại học ở ngoài tỉnh, cơ sở y tế tư nhân và sinh viên tốt nghiệp đại học y, dược về công tác tại cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã thuộc tỉnh bằng hình thức tiếp nhận hoặc xét tuyển.

Điều 19. Điều kiện thu hút tuyển dụng

Bác sĩ, dược sĩ đại học ở ngoài tỉnh, cơ sở y tế tư nhân và sinh viên tốt nghiệp đại học y, dược được thu hút tuyển dụng phải có các điều kiện sau:

1. Có lý lịch rõ ràng và có đủ sức khỏe công tác;

2. Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, bị quản chế hành chính, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;

3. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn ngạch viên chức cần tuyển; tuổi đời không quá 55 đối với nam và 50 đối với nữ.

4. Cam kết nhận công tác tại tuyến huyện và tuyến xã thuộc tỉnh trong thời gian ít nhất là 05 năm.

Điều 20. Hồ sơ

1. Đơn đề nghị xét tuyển viên chức hoặc đơn xin chuyển công tác được đơn vị quản lý đồng ý cho thuyên chuyển;

2. Bản khai sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức người đó đang công tác theo mẫu quy định;

3. Bản sao giấy khai sinh có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;

4. Bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền về các văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của ngạch xét tuyển (văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học);

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị trong 06 tháng (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển);

6. Bản cam kết nhận công tác tại cơ sở y tế tuyến huyện hoặc tuyến xã thuộc tỉnh.

Điều 21. Quy trình, thẩm quyền quyết định thu hút tuyển dụng

1. Đối với các bác sĩ, dược sĩ đại học đang công tác tại các cơ quan, đơn vị của nhà nước ở ngoài tỉnh, thực hiện việc thu hút bằng hình thức tiếp nhận. Các cơ sở y tế và Sở y tế tổ chức tiếp nhận các bác sĩ, dược sĩ đại học theo quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đối với các bác sĩ, dược sĩ đại học đang làm việc ở cơ sở y tế tư nhân, sinh viên tốt nghiệp các trường đại học y, dược, thực hiện việc thu hút theo hình thức xét tuyển. Căn cứ vào kế hoạch tuyển dụng của Sở Nội vụ phê duyệt, các cơ sở y tế tuyến huyện tổ chức xét tuyển và đề nghị Sở Y tế phê duyệt danh sách những người trúng tuyển theo quy định.

3. Chậm nhất sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận quyết định tiếp nhận (đối với các trường hợp tiếp nhận) hoặc quyết định phê duyệt danh sách trúng tuyển (đối với các trường hợp xét tuyển) của Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ sở y tế phải ký hợp đồng làm việc, bố trí công tác và thực hiện các chế độ, chính sách đối với người được tuyển dụng theo quy định.

Điều 22. Hỗ trợ thu hút tuyển dụng

1. Bác sĩ, dược sĩ đại học tuyển dụng theo chính sách thu hút của tỉnh được hỗ trợ một lần khi về nhận công tác tại cơ sở y tế tuyến huyện gồm: thị xã Chí Linh và các huyện: Nam Sách, Gia Lộc, Cẩm Giàng là 70 triệu đồng/người; các huyện còn lại là 80 triệu đồng/người và tuyến xã là 90 triệu đồng/người.

2. Đơn vị trực tiếp sử dụng bác sĩ, dược sĩ đại học được thu hút có trách nhiệm lập danh sách, hồ sơ của những người được thu hút gửi về Sở Y tế tổng hợp và đề nghị Sở Nội vụ thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí một lần sau khi bác sĩ, dược sĩ đại học được thu hút đã ký hợp đồng làm việc.

3. Những người tuyển dụng theo chính sách thu hút của tỉnh được lĩnh tiền hỗ trợ thu hút một lần tại đơn vị trực tiếp công tác sau khi có quyết định hỗ trợ thu hút của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 23. Chính sách đối với bác sĩ, dược sĩ đại học về công tác tại cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến xã

Những người được cử đi đào tạo theo địa chỉ, sinh viên được hỗ trợ đào tạo sau khi tốt nghiệp và bác sĩ, dược sĩ đại học thu hút tuyển dụng về công tác tại các cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã thuộc tỉnh, ngoài việc hỗ trợ đào tạo, thu hút theo quy định, các đơn vị quản lý, sử dụng ưu tiên các đối tượng được thu hút trong quy hoạch, bố trí sử dụng và tạo điều kiện thuận lợi (kinh phí, thời gian, trang thiết bị làm việc) để các bác sĩ, dược sĩ đại học yên tâm công tác, nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 24. Trách nhiệm của các Sở, ngành và UBND cấp huyện

1. Sở Nội vụ: Tổ chức thẩm định kế hoạch tuyển dụng của Sở Y tế đối với việc xét tuyển những người được cử đi đào tạo theo địa chỉ sau khi tốt nghiệp, sinh viên tốt nghiệp đại học y, dược được hỗ trợ đào tạo và những bác sĩ, dược sĩ đại học được thu hút tuyển dụng về công tác tại cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã thuộc tỉnh.

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã triển khai thực hiện Quy định này.

2. Sở Y tế

a) Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch hàng năm đào tạo theo địa chỉ, hỗ trợ đào tạo và thu hút bác sĩ và dược sĩ đại học về công tác tại cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã thuộc tỉnh;

b) Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và các trường đại học y phân bổ chỉ tiêu đào tạo bác sĩ theo địa chỉ;

c) Chủ trì tổ chức việc xét tuyển đào tạo bác sĩ theo địa chỉ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh cử các thí sinh trúng tuyển đi đào tạo tại các trường đại học y;

d) Ký hợp đồng đào tạo bác sĩ đối với các trường đại học y tổ chức đào tạo theo địa chỉ theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

đ) Tổ chức thu phần học phí, kinh phí còn thiếu hàng năm (học phí, kinh phí theo quy định của trường đại học y trừ đi phần hỗ trợ của tỉnh) của những người được cử đi đào tạo bác sĩ theo địa chỉ để thanh toán cho các trường đại học y theo hợp đồng đào tạo;

e) Trực tiếp hỗ trợ sinh viên đang học hệ chính quy tại các trường đại học y, dược được xét hỗ trợ đào tạo sau khi hoàn chỉnh hồ sơ và ký hợp đồng hỗ trợ đào tạo theo quy định;

g) Phối hợp với các trường đại học y, dược trong việc quản lý, theo dõi kết quả học tập, chấp hành các nội quy, quy chế nhà trường đối với các sinh viên được tỉnh hỗ trợ đào tạo;

h) Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập dự toán kinh phí hàng năm về hỗ trợ đào tạo theo địa chỉ, hỗ trợ đào tạo cho các sinh viên được xét hỗ trợ đang học hệ chính quy tại các trường đại học y, dược và kinh phí thu hút tuyển dụng các bác sĩ, dược sĩ đại học hàng năm về công tác tại cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã thuộc tỉnh theo quy định;

i) Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện đào tạo theo địa chỉ, hỗ trợ đào tạo và thu hút bác sĩ, dược sĩ đại học hàng năm.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Sở Y tế và các Sở, ngành có liên quan trong việc xét tuyển các thí sinh đi học bác sĩ theo địa chỉ ở các trường đại học y và hàng năm thông báo cho Sở Y tế biết danh sách các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hải Dương đã trúng tuyển vào các trường đại học y, dược.

4. Sở Tài chính

a) Bố trí kinh phí hỗ trợ đào tạo, thu hút được duyệt hàng năm cho Sở Y tế để chi cho các đối tượng được hỗ trợ đào tạo và những người được thu hút tuyển dụng;

b) Hướng dẫn trình tự lập, cấp, thanh quyết toán kinh phí thực hiện việc cử đi đào tạo theo địa chỉ, hỗ trợ đào tạo và thu hút bác sĩ, dược sĩ đại học về công tác tại cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã thuộc tỉnh;

c) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thu hồi tiền bồi hoàn kinh phí đã nhận và lãi suất ngân hàng theo thời điểm nhận hỗ trợ của các trường hợp không thực hiện đúng cam kết; bị nhà trường kỷ luật buộc thôi học; tự ý bỏ học hoặc không tốt nghiệp khóa học;

d) Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nguồn kinh phí đã phân bổ để cử đi đào tạo theo địa chỉ, hỗ trợ đào tạo và thu hút bác sĩ và dược sĩ đại học của các đơn vị.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Y tế và các Sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo cử thí sinh đi học bác sĩ theo địa chỉ, hỗ trợ đào tạo và thu hút bác sĩ và dược sĩ đại học về công tác tại cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã thuộc tỉnh.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh và phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông của Trung ương, tỉnh bạn để đưa tin, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quy định này, tạo sự hấp dẫn và niềm tin cho các sinh viên đang theo học tại các trường đại học y, dược; thường xuyên có tin, bài phản ánh tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo và thu hút bác sĩ và dược sĩ đại học của tỉnh.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

Phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Quy định này đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân của địa phương biết; tạo các điều kiện thuận lợi cho các bác sĩ, dược sĩ đại học về công tác tại cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã thuộc tỉnh./.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 35/2011/QĐ-UBND về Quy định xét tuyển đi đào tạo theo địa chỉ, hỗ trợ đào tạo; thu hút bác sĩ, dược sĩ đại học về công tác tại cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã thuộc tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

  • Số hiệu: 35/2011/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 30/12/2011
  • Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương
  • Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 09/01/2012
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản