Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2634/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 27 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHU CẦU THU HÚT BÁC SĨ, DƯỢC SĨ NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016 - 2021;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế (Tờ trình số 208/TTr-CĐYT ngày 12/5/2016), Giám đốc Sở Y tế (Công văn số 1581/SYT-TCCB ngày 30/6/2016) và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ (Tờ trình số 516/TTr-SNV ngày 22/7/2016),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhu cầu thu hút 277 bác sĩ, dược sĩ năm 2016 tại Sở Y tế và Trường Cao đẳng Y tế (Sở Y tế: 272 bác sĩ, dược sĩ; Trường Cao đẳng Y tế: 05 bác sĩ).

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm Quyết định này)

Điều 2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Trường Cao đẳng Y tế và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan thực hiện chính sách thu hút đối với nhu cầu bác sĩ, dược sĩ được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này theo quy định tại Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

PHỤ LỤC

NHU CẦU THU HÚT BÁC SĨ, DƯỢC SĨ NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 2634/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên đơn vị

Biên chế được giao

Nhu cầu thu hút năm 2016

Trình độ chuyên môn

Chuyên ngành đào tạo

Số lượng

Vị trí việc làm khi tuyển dụng (tại khoa, phòng)

Yêu cầu tốt nghiệp tại cơ sở đào tạo

Xếp loại tốt nghiệp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A.

SỞ Y TẾ

 

 

 

 

 

 

 

1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh

1520

Thạc sĩ, Bác sĩ CKI

Hồi sức nội hoặc Nội khoa

1

Khoa Hồi sức cấp cứu

- Trường Đại học Y Dược Huế. - Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. - Trường Đại học Y Hà Nội. - Trường Đại học Dược Hà Nội.

Thực hiện theo Khoản 2 Điều 4 Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016 - 2021, ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Bác sĩ

Đa khoa

2

Thạc sĩ, Bác sĩ CKI

Nội khoa

1

Khoa Nội thận lọc máu

Bác sĩ

Đa khoa

2

Thạc sĩ, Bác sĩ CKI

Nội khoa

1

Khoa Nội trung cao

Bác sĩ

Đa khoa

1

Thạc sĩ, Bác sĩ CKI

Nội khoa

1

Khoa Khám bệnh

Bác sĩ

Đa khoa

2

Thạc sĩ, Bác sĩ CKI

Nội khoa hoặc Truyền nhiễm

1

Khoa Truyền nhiễm

Bác sĩ

Đa khoa

2

Thạc sĩ, Bác sĩ CKI

Ngoại khoa hoặc Gây mê hồi sức

1

Khoa Gây mê hồi sức

Bác sĩ

Đa khoa

2

Thạc sĩ, Bác sĩ CKI

Ngoại khoa hoặc Ung bướu

1

Khoa Ung bướu

Bác sĩ

Đa khoa

1

Thạc sĩ, Bác sĩ CKI

Tim mạch

1

Khoa Nội tim mạch

Bác sĩ

Đa khoa

1

Thạc sĩ, Bác sĩ CKI

Nhi

1

Khoa Nhi sơ sinh

Bác sĩ

Đa khoa

2

Thạc sĩ, Bác sĩ CKI

Chẩn đoán hình ảnh

2

Khoa Thăm dò chức năng

Bác sĩ

Đa khoa

3

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Thạc sĩ, Bác sĩ CKI

Giải phẫu bệnh

1

Khoa Giải phẫu bệnh

Bác sĩ

Đa khoa

1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh (tiếp theo)

 

Thạc sĩ, Bác sĩ CKI

Xét nghiệm

1

Khoa Vi sinh

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa Hóa sinh

 

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa Huyết học

 

 

 

Dược sĩ đại học

Dược

2

Khoa Dược

 

 

2

Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Phong

300

Bác sĩ

Đa khoa

2

Phòng Kế hoạch tổng hợp

- Trường Đại học Y Dược Huế. - Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. - Trường Đại học Y Hà Nội. - Trường Đại học Dược Hà Nội.

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Gây mê hồi sức

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa Khám bệnh

Bác sĩ

Răng hàm mặt

1

Khoa Liên chuyên khoa

Bác sĩ

Ngoại khoa

1

Khoa Ngoại tổng hợp

Bác sĩ

Ngoại Tiết niệu

1

Khoa Ngoại tổng hợp

Bác sĩ

Ngoại Thần kinh

1

Khoa Ngoại tổng hợp

Bác sĩ

Chẩn đoán hình ảnh

1

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Bác sĩ

Nội khoa

1

Khoa Nội tổng hợp

Bác sĩ

Tim mạch

1

Khoa Nội Tim mạch - Lão khoa

Bác sĩ

Lão khoa

1

Khoa Nội Tim mạch - Lão khoa

Bác sĩ

Phục hồi chức năng

1

Khoa Y học cổ truyền

Bác sĩ

Chuyên khoa Nhi

1

Khoa Nhi

Bác sĩ

Truyền Nhiễm hoặc bệnh nhiệt đới

1

Khoa Truyền nhiễm

Dược sĩ đại học

Dược

1

Phòng KHTH - VTTBYT

Dược sĩ đại học

Dược

1

Khoa Dược

3

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn

401

Bác sĩ

Đa khoa

4

Khoa Khám bệnh

- Trường Đại học Y Dược Huế. - Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. - Trường Đại học Y Hà Nội. - Trường Đại học Dược Hà Nội.

 

Bác sĩ

Đa khoa

5

Khoa Phụ Sản

Bác sĩ CKI

Ngoại Chấn thương

3

Khoa Ngoại chấn thương thần kinh

Bác sĩ

Đa khoa

1

Bác sĩ

Đa khoa

4

Ngoại tổng hợp

Bác sĩ

Đa khoa

4

Nội tổng hợp

Bác sĩ

Đa khoa

3

Khoa Truyền nhiễm

Bác sĩ

Đa khoa

5

Khoa Nhi

Bác sĩ

Đa khoa

4

Khoa Hồi sức cấp cứu

Bác sĩ

Đa khoa

3

Khoa Trung cao

3

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (tiếp theo)

 

Bác sĩ

Đa khoa

3

Khoa Liên chuyên khoa

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Gây mê hồi sức

Dược sĩ đại học

Dược

4

Khoa Dược

4

Bệnh viện Mắt

90

Bác sĩ

Đa khoa

4

Khoa Khám - Điều trị ngoại trú

- Trường Đại học Y Dược Huế. - Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. - Trường Đại học Y Hà Nội. - Trường Đại học Dược Hà Nội.

 

Bác sĩ

Gây mê hồi sức

2

Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức

5

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

135

Bác sĩ

Đa khoa

4

Khoa Khám, Khoa Lao, Khoa Bệnh phổi

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

4

Khoa Lao

Bác sĩ

Đa khoa

4

Khoa Bệnh phổi

6

Bệnh viện Tâm thần

117

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa I

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa II

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa III

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Thăm dò chức năng - Xét nghiệm

Bác sĩ

Đa khoa

1

Phòng Chỉ đạo tuyến

Bác sĩ

Đa khoa

1

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

7

Bệnh viện Y học cổ truyền

153

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa ngoại

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu

Bác sĩ

Y học cổ truyền

3

Khoa Nội

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu

8

Bệnh viện Phục hồi chức năng

42

Bác sĩ

Y học cổ truyền

1

Khoa Y học cổ truyền

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Nội

Bác sĩ

Đa khoa

1

Phòng Khám Nội

Bác sĩ

Đa khoa

1

Phòng Khám Ngoại

9

Trung tâm Y tế dự phòng

66

Bác sĩ

Đa khoa hoặc Y học dự phòng

1

Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm

 

 

Bác sĩ

Đa khoa hoặc Y học dự phòng

1

Khoa Kiểm soát bệnh không truyền nhiễm và dinh dưỡng

Bác sĩ

Đa khoa hoặc Y học dự phòng

1

Khoa sức khỏe nghề nghiệp

Bác sĩ

Đa khoa hoặc Y học dự phòng

1

Khoa sức khỏe môi trường và sức khỏe trường học

Bác sĩ

Đa khoa hoặc Y học dự phòng

1

Khoa Kiểm dịch y tế

Dược sỹ đại học

Dược

1

Phòng Quản lý Dược, trang thiết bị y tế

10

Trung tâm Sốt rét và các bệnh nội tiết

48

Bác sĩ

Đa khoa

2

Phòng Chỉ đạo Sốt rét

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Phòng Chỉ đạo nội tiết

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Khám và điều trị

11

Trung tâm Da liễu

18

Bác sĩ

Đa khoa

2

Phòng khám

 

 

12

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản

40

Bác sĩ

Sản khoa hoặc Đa khoa

1

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản nam giới và người cao tuổi

 

 

13

Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS

27

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Tư vấn Điều trị và Can thiệp cộng đồng

 

 

14

Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe

15

Bác sĩ

Đa khoa

1

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ

 

 

15

Trung tâm Giám định y khoa

10

Bác sĩ

Đa khoa

4

Trung tâm Giám định y khoa

 

 

16

Văn phòng Sở

39

Bác sĩ

Y học dự phòng

1

Phòng Nghiệp vụ y

- Trường Đại học Y Dược Huế. - Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. - Trường Đại học Y Hà Nội. - Trường Đại học Dược Hà Nội.

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Dược sĩ đại học

Dược

1

Phòng nghiệp vụ Dược

17

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

19

Bác sĩ

Đa khoa

1

Phòng Đăng ký chứng nhận sản phẩm

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Phòng Truyền thông thông tin

Dược sĩ đại học

Dược

1

Phòng công tác thanh tra

18

Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn

725

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Nội

- Trường Đại học Y Dược Huế. - Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. - Trường Đại học Y Hà Nội. - Trường Đại học Dược Hà Nội.

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Khám bệnh

Bác sĩ

Đa khoa

1

Hồi sức cấp cứu

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Lây

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Nhi

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa Ngoại

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Liên chuyên khoa

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Nhi

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Sản

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Bệnh nhiệt đới

Thạc sĩ, Bác sĩ CKI

Nội hô hấp

1

Khoa Nội

Thạc sĩ, Bác sĩ CKI

Nội thần kinh

1

Thạc sĩ, Bác sĩ CKI

Nội khoa

2

Thạc sĩ, Bác sĩ CKI

Nội khoa

1

Khoa Khám bệnh

Thạc sĩ, Bác sĩ CKI

Ngoại lồng ngực

1

Khoa Ngoại

Thạc sĩ, Bác sĩ CKI

Ngoại tiêu hóa

1

Thạc sĩ, Bác sĩ CKI

Ngoại tổng quát

1

Thạc sĩ, Bác sĩ CKI

Ngoại khoa

3

Thạc sĩ, Bác sĩ CKI

Sản khoa

4

Khoa Sản

18

Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn (tiếp theo)

 

Thạc sĩ, Bác sĩ CKI

Hồi sức cấp cứu

3

Khoa Hồi sức cấp cứu

 

 

Thạc sĩ, Bác sĩ CKI

Mắt

1

Bộ phận mắt Khoa Liên chuyên khoa

Thạc sĩ, Bác sĩ CKI

Răng hàm mặt

1

Bộ phận Răng hàm mặt Khoa Liên chuyên khoa

Thạc sĩ, Bác sĩ CKI

Gây mê hồi sức

1

Khoa Gây mê hồi sức

Thạc sĩ, Bác sĩ CKI

Chẩn đoán hình ảnh

1

Khoa Thăm dò chức năng

Thạc sĩ, Bác sĩ CKI

Xét nghiệm

1

Khoa Xét nghiệm

Thạc sĩ, Bác sĩ CKI

Tai mũi họng

1

Bộ phận Tai mũi họng Khoa Liên chuyên khoa

Thạc sĩ, Bác sĩ CKI

Nhi khoa

2

Khoa Nhi

19

Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước

272

Bác sĩ

Y học dự phòng

1

Đội Y tế dự phòng

 

 

Bác sĩ

Y học cổ truyền

1

Khoa Nội - Nhi - Đông y

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa Khám Liên chuyên khoa

Dược sĩ đại học

Dược học

1

Khoa Dược

Bác sĩ

Đa khoa

1

Trạm Y tế Phước Thành

Bác sĩ

Đa khoa

1

Trạm Y tế Phước Hưng

Bác sĩ

Đa khoa

1

Trạm Y tế Phước Quang

Bác sĩ

Đa khoa

1

Trạm Y tế Phước Hòa

20

Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn

201

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa Khám bệnh

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Đội Y tế dự phòng

Bác sĩ

Đa khoa

1

Đội BVSKBMTE/KHHGĐ

21

Trung tâm Y tế huyện Phù Cát

342

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa khám bệnh

 

 

Bác sĩ

Mắt hoặc Đa khoa

1

Bác sĩ

Tai mũi họng hoặc Đa khoa

1

Bác sĩ

Nội khoa hoặc Đa khoa

2

Khoa Nội

Bác sĩ

Ngoại khoa hoặc Đa khoa

2

Khoa Ngoại

Bác sĩ

Sản khoa hoặc Đa khoa

2

Khoa Phụ sản

Bác sĩ

Sản khoa hoặc Đa khoa

1

Đội BVSKBMTE

Bác sĩ

Y học cổ truyền

2

Khoa Y học cổ truyền

Bác sĩ

Đa khoa

1

Trạm Y tế Cát Nhơn

Bác sĩ

Đa khoa

1

Trạm Y tế Cát Hanh

Bác sĩ

Đa khoa

1

Trạm Y tế Cát Trinh

Bác sĩ

Đa khoa

1

Trạm Y tế Ngô Mây

22

Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ

201

Bác sĩ

Y học dự phòng

2

Đội Y tế dự phòng

 

 

Bác sĩ

Đa khoa hoặc Sản khoa

1

Đội BVSKBMTE/KHHGĐ

Bác sĩ

Đa khoa hoặc Sản khoa

2

Khoa Sản

Bác sĩ

Đa khoa hoặc Ngoại khoa hoặc Gây mê hồi sức

2

Khoa Ngoại

Bác sĩ

Đa khoa hoặc Hồi sức cấp cứu

2

Khoa Hồi sức cấp cứu

Bác sĩ

Đa khoa hoặc Chẩn đoán hình ảnh

2

Khoa Nội

Bác sĩ

Đa khoa hoặc Nhi khoa

1

Khoa Nhi

Bác sĩ

Đa khoa hoặc chuyên khoa Mắt hoặc Răng hàm mặt hoặc Tai mũi họng

4

Khoa Khám bệnh

23

Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn

169

Bác sĩ

Y học dự phòng

2

Đội Y tế dự phòng

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Nội;

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Hồi sức cấp cứu

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Khám bệnh

24

Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân

245

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa Truyền nhiễm

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

4

Khoa Nội - Nhi - Lây - Đông y

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa Khám bệnh

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa Ngoại - Sản

25

Trung tâm Y tế huyện An Lão

155

Bác sĩ

Gây mê hồi sức

1

Khoa Khám - Hồi sức cấp cứu

 

 

Bác sĩ

Sản khoa

1

Khoa Ngoại Sản

Bác sĩ

Đa khoa

1

Khoa Nội - Nhi - Lây

Bác sĩ

Đa khoa

2

Khoa Khám - Hồi sức cấp cứu

Dược sĩ đại học

Dược

1

Khoa Dược - Cận lâm sàn

26

Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn

147

Bác sĩ

Đa khoa

1

Trạm Y tế Tây Thuận

 

 

Bác sĩ

Đa khoa

1

Trạm Y tế Tây Phú

Bác sĩ

Đa khoa

1

Trạm Y tế Bình Hòa

Bác sĩ

Đa khoa

1

Trạm Y tế Tây Vinh

Bác sĩ

Sản nhi

1

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

Bác sĩ

Y học dự phòng

1

Khoa Kiểm soát dịch bệnh, HIV/AIDS

B

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

 

 

 

 

 

 

Trường Cao đẳng Y tế

94

Bác sĩ

Đa khoa

5

 

- Đại học Y Dược Huế; - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh; - Đại học Y Hà Nội.

Tốt nghiệp loại Khá trở lên

Tổng cộng nhu cầu thu hút năm 2016: 277 Bác sĩ, dược sĩ.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 2634/QĐ-UBND phê duyệt nhu cầu thu hút bác sĩ, dược sĩ năm 2016 do tỉnh Bình Định ban hành

  • Số hiệu: 2634/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 27/07/2016
  • Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định
  • Người ký: Hồ Quốc Dũng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 27/07/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản