Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3495/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đi, b sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4874/QD-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chun hóa năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Vãn hóa, Thế thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của Chủ tịch UBND thành ph Hà Nội về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019 trong lĩnh vực Nội vụ, Văn hóa và Th thao, Giáo dục và Đào tạo, Du lịch thuộc phạm vi quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình s 289/TTr-SVHTT ngày 14/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 112 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, gồm: 89 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao; 18 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện, thị xã; 05 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Các quyết định sau đây của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hết hiệu lực thi hành: số 6102/QĐ-UBND ngày 29/8/2017, số 956/QĐ-UBND ngày 27/02/2019, số 4142/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 và 6877/QĐ-UBND ngày 29/11/2019.

Điều 3. Giao Sở Văn hóa và Thể thao rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thaoThành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch, các PCT HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;
- VPUBTP: CVP, PCVP L.T.Lực;
Các phòng: KSTTHC, KGVX,TKBT,TH-CB;
- Cổng Giao tiếp điện tử HN;
- Lưu: VT, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN