Hệ thống pháp luật

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3464/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2016/NĐ-CP NGÀY 01/7/2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH MŨ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI ĐI MÔ TÔ, XE MÁY

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 87/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 87/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” trong Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch lấy từ ngân sách nhà nước hàng năm cấp cho Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng và các thứ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Tin học (để cập nhật);
- Lưu: VT, PC. TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2016/NĐ-CP NGÀY 01/7/2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ KIỆN KINH DOANH MŨ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI ĐI MÔ TÔ, XE MÁY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3464/QĐ-BKHCN ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Nội dung công việc

Thời hạn

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Công bố thủ tục hành chính và xây dựng văn bản hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ

1.1

Dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ KHCN

8/2016

Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Vụ Pháp chế (Bộ KHCN)

1.2

Văn bản hướng dẫn triển khai Nghị định số 87/2016/TT-BKHCN quy định về kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

8-9/2016

Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Vụ Pháp chế (Bộ KHCN)

1.3

Rà soát và xây dựng dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

6/2017

Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Vụ Pháp chế (Bộ KHCN)

2

Tuyên truyền, phổ biến

2.1

- Viết bài giới thiệu về Nghị định số 87/2016/NĐ-CP đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, tạp chí, website).

- Trả lời phỏng vấn theo đề nghị của các cơ quan thông tin truyền thông

Quý III, IV 2016 và những năm tiếp theo

Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Văn phòng Bộ KHCN

- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KHCN

- Trung tâm Tin học

- Các báo, tạp chí của Bộ KHCN và Tổng cục TĐC

2.2

Tổ chức lồng ghép hoạt động thông tin, tuyên truyền về các nội dung quy định tại Nghị định số 87/2016/NĐ-CP cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Hàng năm

Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Vụ Pháp chế (Bộ KHCN);

- Văn phòng Bộ KHCN

- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KHCN

3

Triển khai thực hiện

 

 

 

3.1

Hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc cho các tổ chức, cá nhân và các đối tượng có liên quan (thường xuyên khi có yêu cầu)

Quý III, IV 2016 và các năm tiếp theo

Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Vụ Pháp chế (Bộ KHCN)

3.2

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra, thanh tra về điều kiện kinh doanh, chất lượng mũ bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 87/2016/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan

Hàng năm

- Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Thanh tra Bộ KHCN

- Vụ Pháp chế (Bộ KHCN)

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 3464/QĐ-BKHCN năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị định 87/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  • Số hiệu: 3464/QĐ-BKHCN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 14/11/2016
  • Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Người ký: Trần Việt Thanh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 14/11/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản