Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3441/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU SĂM PUN TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ GIANG

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định 1919/QĐ-BTC ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2094/QĐ-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chí thành lập, tổ chức lại Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan và tương đương trực thuộc Cục Hải quan tỉnh liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1852/QĐ-BTC ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tổ chức lại các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu Săm Pun trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang gồm một (01) Đội: Đội Nghiệp vụ hải quan cửa khẩu Phó Bảng.

Giao Đội Nghiệp vụ hải quan cửa khẩu Phó Bảng thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Săm Pun quản lý địa bàn cửa khẩu Phó Bảng và các địa bàn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang:

a) Ban hành Quyết định quy định địa bàn quản lý, chức năng, nhiệm vụ của Đội Nghiệp vụ hải quan cửa khẩu Phó Bảng thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Săm Pun để bảo yêu cầu quản lý và theo quy định của pháp luật.

b) Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức trong số biên chế hiện có.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang và Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục Hải quan;
- Các đơn vị thuộc cơ quan TCHQ;
- Cục Hải quan tỉnh Hà Giang (20b);
- Lưu: VT, TCCB (10b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn