Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3421/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 461/TTr-STNMT ngày 26/9/2016; của UBND huyện Mường Khương tại các văn bản số 579/UBND-KT và 580/UBND-KT ngày 19/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Mường Khương, với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Mường Khương đối với 02 thửa đất, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất thương mại, dịch vụ đối với thửa đất có diện tích 4.824,1 m2 tại đoạn từ km 153 đến km 154, đường Quốc lộ 4D, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai;

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất thương mại, dịch vụ đối với thửa đất có diện tích 2.723,6 m2 tại đường Quốc lộ 4D, thôn Hàm Rồng, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tnh Lào Cai.

(Có sơ đồ trích đo các thửa đất kèm theo)

2. Bổ sung 02 thửa đất trên với diện tích 7.547,7 m2 vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Mường Khương, để thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2016 theo quy định.

Điều 2. Trên cơ sở phê duyệt nội dung điều chỉnh quy hoạch, bổ sung kế hoạch sử dụng đất được duyệt UBND huyện Mường Khương có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn các nội dung điều chnh quy hoạch, b sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Mường Khương theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Mường Khương; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT Lê Ngọc Hưng;
- Như Điều 3;
- UBND huyện Mường Khương (02 bản);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, BBT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 


Đ THỬA ĐẤT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ B SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG

ĐỊA ĐIM: THÔN KM15, XÃ BẢN LẦU, HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG

 

Đ THỬA ĐẤT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, B SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG

ĐỊA ĐIM: THÔN HÀM RỒNG, THỊ TRẤN MƯỜNG KHƯƠNG, HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG