Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3419/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC CÁC DỊCH VỤ XUẤT KHẨU CÓ LỢI THẾ CẠNH TRANH ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11, ngày 29/11/2005 và Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2005;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Thuế thu nhập Doanh nghiệp số 09/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 23/1/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 240/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 và Quyết định số 89/2007/QĐ-UBND ngày 8/8/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển xuất khẩu dịch vụ có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại tại Tờ trình số 86/TTr-STM, ngày 13/8/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành “Danh mục các dịch vụ xuất khẩu có lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hà Nội” được khuyến khích hỗ trợ phát triển xuất khẩu theo Quyết định số 240/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 và Quyết định sửa đổi, bổ sung số 89/2007/QĐ-UBND ngày 8/8/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện; Các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- TT Thành ủy, TT HĐND TP (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND (để báo cáo);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
- Như Điều 3;
- V2, TH, CNg
- Lưu VPUBND TP, CN, TH, PC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phí Thái Bình

 

DANH MỤC

CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ XUẤT KHẨU CÓ LỢI THẾ CẠNH TRANH ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH HỖ TRỢ
ban hành kèm theo Quyết định số 3419/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2007

A. CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ XUẤT KHẨU ĐƯỢC HỖ TRỢ VỀ THÔNG TIN, QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP:

1. Dịch vụ gia công phần mềm xuất khẩu.

2. Dịch vụ đào tạo và cung ứng nhân lực cho các dịch vụ xuất khẩu.

3. Dịch vụ xây dựng đường giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật thu ngoại tệ.

4. Dịch vụ thiết kế, lắp đặt các công trình hạ tầng kỹ thuật, công viên, vườn hoa, cây xanh thu ngoại tệ.

5. Dịch vụ lưu trú (khách sạn, biệt thự cao cấp, khu du lịch) cho người nước ngoài.

6. Dịch vụ ăn uống phục vụ cho người nước ngoài thu ngoại tệ.

7. Dịch vụ du lịch lữ hành (đón khách từ nước ngoài vào Việt Nam du lịch) thu ngoại tệ.

8. Dịch vụ Hướng dẫn viên du lịch nước ngoài thu ngoại tệ.

9. Dịch vụ vận chuyển khách du lịch nước ngoài thu ngoại tệ.

10. Dịch vụ vui chơi giải trí: thể thao, biểu diễn nghệ thuật thu ngoại tệ.

11. Dịch vụ tổ chức sự kiện thu ngoại tệ.

12. Dịch vụ đại lý hàng hóa cho thương nhân nước ngoài.

13. Dịch vụ cấp quyền kinh doanh (nhượng quyền thương mại) của thương nhân Việt Nam cho thương nhân nước ngoài.

14. Dịch vụ logistic cho đối tượng là người nước ngoài.

15. Dịch vụ giám định hàng hóa cho đối tượng là thương nhân nước ngoài.

B. CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ XUẤT KHẨU ĐƯỢC HỖ TRỢ VỀ QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC, ĐẤT ĐAI:

1. Dịch vụ gia công phầm mềm xuất khẩu.

2. Dịch vụ đào tạo và cung ứng nhân lực cho các dịch vụ xuất khẩu.

3. Dịch vụ lưu trú (khách sạn, biệt thự cao cấp, khu du lịch) cho người nước ngoài.

4. Dịch vụ ăn uống phục vụ cho người nước ngoài thu ngoại tệ.

5. Dịch vụ vui chơi giải trí: thể thao, biểu diễn nghệ thuật thu ngoại tệ.

6. Dịch vụ tổ chức sự kiện thu ngoại tệ.

7. Dịch vụ logistic cho đối tượng là người nước ngoài.

8. Dịch vụ giám định hàng hóa cho đối tượng là thương nhân nước ngoài.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 3419/QĐ-UBND năm 2007 ban hành danh mục các dịch vụ xuất khẩu có lợi thế cạnh tranh được khuyến khích hỗ trợ phát triển do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  • Số hiệu: 3419/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 28/08/2007
  • Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội
  • Người ký: Phí Thái Bình
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 12/09/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản