Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 34/2006/QĐ-UBND

Thị xã Cao Lãnh, ngày 20 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC, TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2006/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chánh nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi trình tự xác nhận thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân Quy định tại các khoản: VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV Mục Đ, Phần I Quy định về thủ tục, trình tự giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa” thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Hồ sơ đề nghị xác nhận thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thị xã trực tiếp nhận và giải quyết theo thời gian quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Hân