Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 333/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG” GIAI ĐOẠN 2013-2015

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tờ trình số 83/TTr-BNN-TCTL ngày 08 tháng 01 năm 2013); ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 16916/BTC-HCSN ngày 05 tháng 12 năm 2012), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9697/BKHĐT-KTĐN ngày 21 tháng 11 năm 2012),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2013 - 2015 với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục tiêu

Triển khai các nội dung của Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” tới cộng đồng, trước mắt tập trung vào các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, hệ thống cơ sở hạ tầng chưa đủ khả năng chống chịu, cộng đồng chưa có nhiều kinh nghiệm phòng chống thiên tai: khu vực giữa hai tuyến đê sông Đáy, miền núi phía Bắc, duyên hải Trung Bộ và miền Tây Nam Bộ.

2. Nội dung hoạt động chủ yếu

a) Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn quản lý, triển khai thực hiện các hoạt động quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng ở các cấp và tại cộng đồng.

b) Xây dựng hệ thống đào tạo về quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng thống nhất ở các cấp.

c) Xây dựng, hoàn thiện bộ tài liệu đào tạo về các hoạt động triển khai quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng cho giảng viên và học viên.

d) Thực hiện chương trình đào tạo cho đội ngũ giảng dạy ở các cấp về các bước thực hiện quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng. Đào tạo nâng cao năng lực cho cơ quan chính quyền và đội ngũ giảng dạy chuyên nghiệp quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng; trang bị một số công cụ thiết yếu hỗ trợ công tác quản lý phòng, chống lụt bão, bộ dụng cụ giảng dạy về quản lý thiên tai cho cơ quan chuyên ngành và đội ngũ giảng dạy chuyên nghiệp.

đ) Thiết lập bản đồ rủi ro thiên tai và tình trạng dễ bị tổn thương ở từng cộng đồng (cộng đồng tự xây dựng dựa trên hướng dẫn của nhóm thực hiện quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng).

e) Thực hiện các hoạt động truyền thông về quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng. Triển khai các hoạt động diễn tập phòng chống thiên tai tại cộng đồng.

3. Kinh phí

a) Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2013-2015 là 150.800.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ, tám trăm triệu đồng), trong đó:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 7.300.000.000 đồng;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: 10.000.000.000 đồng;

- Hỗ trợ có mục tiêu cho 39 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (các địa phương đã xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án): 133.500.000.000 đồng.

b) Nguồn kinh phí thực hiện: từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp (bao gồm sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp đào tạo).

4. Tổ chức thực hiện

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Hướng dẫn các tỉnh, thành phố còn lại lập kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2013 - 2015, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Xây dựng, ban hành các nội dung hoạt động chi tiết, gửi các Bộ, địa phương để triển khai thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án.

- Đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Đề án, kiểm tra việc thực hiện Đề án của các địa phương.

- Phê duyệt và tổ chức triển khai các nội dung Đề án hàng năm thuộc phạm vi thực hiện của Bộ; thực hiện duyệt kế hoạch, dự toán, quyết toán kinh phí được giao theo quy định của pháp luật.

- Làm đầu mối quốc gia, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan liên hệ với các tổ chức quốc tế để vận động, định hướng cho các nhà tài trợ tiếp tục tham gia hỗ trợ thực hiện Đề án đúng mục tiêu, tránh trùng lắp.

b) Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Phê duyệt và tổ chức triển khai các nội dung Đề án hàng năm thuộc phạm vi thực hiện của Bộ; thực hiện duyệt kế hoạch, dự toán, quyết toán kinh phí được giao theo quy định của pháp luật.

c) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch, dự toán và quyết toán đối với nguồn kinh phí được cấp theo kế hoạch hàng năm.

- Chủ động bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách địa phương hàng năm và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện Đề án, đồng thời thực hiện lồng ghép với kế hoạch phòng chống lụt bão của địa phương và các chương trình, dự án khác trên địa bàn để đảm bảo hiệu quả đầu tư.

d) Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Bố trí nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương để triển khai thực hiện các hoạt động của Đề án.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 333/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" giai đoạn 2013 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 333/QĐ-TTg
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 18/02/2013
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Hoàng Trung Hải
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 18/02/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản