Hệ thống pháp luật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2467/BNN-TCTL
V/v Đề nghị lập kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" năm 2014.

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 18/02/2013 về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" giai đoạn 2013-2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố một số việc như sau:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Lập kế hoạch triển khai các nội dung Đề án năm 2014 thuộc phạm vi thực hiện của Bộ.

2. Ủy ban nhân dân 39 tỉnh, thành phố: Chỉ đạo cơ quan liên quan báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kinh phí năm 2013; lập kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí thực hiện Đề án năm 2014 với nội dung cụ thể như sau:

a) Nội dung các hoạt động thực hiện: chi tiết tại phụ lục gửi kèm theo.

b) Về kinh phí thực hiện: UBND các tỉnh, thành phố chủ động bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách địa phương để thực hiện. Trong trường hợp tổng kinh phí thực hiện vượt quá khả năng cân đối của địa phương, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố có văn bản gửi về Bộ Tài chính để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bổ sung.

3. Kế hoạch chi tiết đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và PTNT trước ngày 03/8/2013 để tổng hợp (chi tiết liên hệ: Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai - Tổng cục Thủy lợi. ĐT: 04. 3733 5686; Fax: 04. 3733 6647).

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Vụ Tài chính (Bộ NN&PTNT);
- Vụ HCSN, NSNN (Bộ Tài chính);
- TCTL (VPTC, KHTC, GNTT);
- Lưu VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

PHỤ LỤC

CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG" NĂM 2014
(Kèm theo công văn số 2467/BNN-TCTL ngày 24 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Stt

39 Tỉnh - TP

Hoạt động ưu tiên thực hiện

1

Điện Biên

- Tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo cho giảng viên cấp huyện, xã về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Ưu tiên cho các huyện, xã thuộc khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai.

2

Lai Châu

3

Sơn La

4

Yên Bái

6

Cao Bằng

- Tiếp tục hướng dẫn cộng đồng xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai và tình trạng dễ bị tổn thương ở từng cộng đồng.

7

Hà Giang

8

Lạng Sơn

9

Phú Thọ

10

Tuyên Quang

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền về quản lý rủi ro thiên tai qua các phương tiện thông tin đại chúng, tờ rơi, pano, áp phích, …

5

Bắc Giang

11

Hà Nam

12

Hải Dương

13

Nam Định

- Trang bị công cụ hỗ trợ công tác quản lý thiên tai cho các cơ quan, chính quyền các cấp tại địa phương và bộ công cụ giảng dạy cho đội ngũ giảng viên nòng cốt.

14

Ninh Bình

15

Thái Bình

16

Thanh Hóa

17

Hà Tĩnh

- Thiết lập hệ thống cảnh báo, truyền tin sớm về thiên tai trong cộng đồng (bao gồm cả các trang thiết bị và dụng cụ hỗ trợ).

18

Đà Nẵng

19

Phú Yên

20

Ninh Thuận

21

Bình Thuận

- Hướng dẫn cộng đồng xây dựng kế hoạch hàng năm về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.

22

Gia Lai

23

Kon Tum

24

Đăk Nông

25

Lâm Đồng

- Hướng dẫn cộng đồng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có lồng ghép kế hoạch phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.

26

B.R - Vũng Tàu

27

Bình Phước

28

Đồng Nai

29

Tây Ninh

- Tổ chức chương trình biểu diễn, kịch về công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai lồng ghép vào những ngày lễ, truyền thống tại địa phương.

30

Tp. HCM

31

An Giang

32

Bến Tre

33

Cà Mau

34

Cần Thơ

- Đánh giá, giám sát các hoạt động triển khai Đề án theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

35

Đồng Tháp

36

Kiên Giang

37

Long An

38

Tiền Giang

39

Trà Vinh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2467/BNN-TCTL năm 2013 đề nghị lập kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • Số hiệu: 2467/BNN-TCTL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 24/07/2013
  • Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Người ký: Hoàng Văn Thắng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 24/07/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản