Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2019/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 04 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2012/QĐ-UBND , QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2013/QĐ-UBND VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2017/QĐ-UBND CỦA UBND TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định s 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ ban hành quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “ Bản văn hóa”, “Tổ dân ph văn hóa”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1689/TTr-SVHTT&DL ngày 08 tháng 8 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Bản văn hóa, Tổ dân phố văn hóa và tương đương trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc sửa đổi một số điều tại Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của y ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Bản văn hóa, Tổ dân phố văn hóa và tương đương trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Bản văn hóa, Tổ dân phố văn hóa và tương đương trên địa bàn tỉnh Sơn La (ban hành kèm theo Quyết định s 18/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ pháp chế - Bộ Văn hóa, TT&DL
- Như Điều 3;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX Phương, 15 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy