Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2007/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 28 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠNVÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐỘI KIỂM LÂM CƠ ĐỘNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG THUỘC CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT-BNN-BNV ngày 27/3/2007 của Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Nội vụ hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 81/2005/QĐ-UB ngày 02/12/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý công ty nhà nước thuộc UBND tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 19/6/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 940/TTr-NN&PTNT ngày 20 tháng 8 năm 2007 và Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Đức Hải

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐỘI KIỂM LÂM CƠ ĐỘNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG THUỘC CHI CỤC KIỂM LÂM QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 28/ 8/ 2007 của UBND tỉnh Quảng Nam)

I. CHỨC NĂNG

Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng (gọi tắt là Đội Kiểm lâm cơ động) là đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm có chức năng tham mưu cho Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm tra, ngăn ngừa, ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trái phép; là lực lượng trực tiếp, nòng cốt phòng cháy, chữa cháy rừng chuyên ngành.

Đội Kiểm lâm cơ động có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định hiện hành.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Về quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

1.1 Kiểm tra, tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản theo quy định hiện hành của Nhà nước và theo sự chỉ đạo của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm;

1.2. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra thuộc thẩm quyền của Chi cục Kiểm lâm;

1.3. Phối hợp, hỗ trợ các Hạt Kiểm lâm huyện, thị xã, thành phố, Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ (gọi chung là Hạt Kiểm lâm) giải quyết những điểm nóng về chặt phá rừng, vận chuyển, kinh doanh trái phép lâm sản theo yêu cầu của các Hạt Kiểm lâm và chỉ đạo của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm.

1.4. Tổ chức các hoạt động nghiệp vụ nhằm chống tiêu cực trong thi hành công vụ của lực lượng Kiểm lâm địa phương theo chỉ đạo của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm;

2. Thực hiện các nhiệm vụ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành của Chi cục Kiểm lâm.

3. Quản lý cán bộ, công chức, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và Quy chế của Chi cục Kiểm lâm.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ ĐỘI KIỂM LÂM CƠ ĐỘNG

1. Đội Kiểm lâm cơ động có Đội trưởng, không quá hai Phó Đội trưởng, các bộ phận chuyên môn giúp việc và công chức kiểm lâm

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Đội trưởng, Phó Đội trưởng do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm quyết định theo quy định hiện hành của Đảng, nhà nước về công tác cán bộ và Quyết định số 15/2007/QĐUB ngày 19/6/2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam.

2. Biên chế của Đội Kiểm lâm cơ động là biên chế hành chính do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm phân bổ trong tổng biên chế của Chi cục Kiểm lâm được UBND tỉnh giao. Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động bố trí và quản lý cán bộ ở từng bộ phận phù hợp với yêu cầu đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động căn cứ quy định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan, ban hành quy chế làm việc của Đội trình Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm phê duyệt.

2. Đội Kiểm lâm cơ động thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình hoạt động kiểm tra, ngăn ngừa, ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; phòng cháy, chữa cháy rừng cho Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm theo đúng quy định hiện hành.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần điều chỉnh, sửa đổi. Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng kịp thời báo cáo với Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm để trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định./.