Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3285/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỤC 5, CHƯƠNG I CỦA ĐỀ ÁN BẢO TRÌ ĐƯỜNG HUYỆN, ĐƯỜNG XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2019-2020 ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1285/QĐ-UBND NGÀY 10/4/2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1509/QĐ-BGTVT ngày 08/7/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giao thông nông thôn Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 3227/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa đến 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án bảo trì đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2019-2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 3352/SGTVT-QLGTNT ngày 10/8/2020, kèm theo văn bản số 1163/STP-XDVB ngày 07/8/2020 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Mục 5, Chương I của Đề án bảo trì đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2019-2020 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 như sau:

“5. Thời gian thực hiện đề án: Từ năm 2019-2021.”

Điều 2. Giao Sở Tài chính bố trí nguồn kinh phí thực hiện trong năm 2021.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Bộ Giao thông vận tải (để b/c);
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (H’32.269).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Xuân Liêm