Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 323/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 05 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4874/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 77/TTr- SVHTT ngày 20 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định theo Quyết định số 4874/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (có Phụ lục 01 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2017, Quyết định số 3204/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2018, Quyết định số 3566/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2018, Quyết định số 4103/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2018, Quyết định số 4240/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2018, Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019, Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019, Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2019, Quyết định số 2881/QĐ- UBND ngày 16 tháng 8 năm 2019, Quyết định số 2955/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2019, Quyết định số 3870/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2019, Quyết định số 4798/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục 123 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định (có Phụ lục 02 kèm theo).

Điều 3. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành rà soát, xây dựng lại các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo các nội dung đã được công bố chuẩn hóa tại Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- TT TH-CB, P. HCTC;
- Lưu: VT, KSTT, K5.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN