Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 3220/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

“VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM THANH TRA CÔNG VỤ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức (được sửa đổi, bổ sung năm 2003);
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/6/2004;
Căn cứ Công văn số 658/BNV-CCHC ngày 30/3/2005 của Bộ Nội vụ “về việc thanh tra, kiểm tra các cơ quan hành chính nhà nước của Hà Nội”.
Căn cứ Chỉ thị số 09/2005/CT-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính”;
Căn cứ Chương trình số 04-CTr/TU ngày 10/5/2006 của Thành ủy Hà Nội “về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực chính quyền các cấp giai đoạn 2006 – 2010”;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục thực hiện thí điểm thanh tra công vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phạm vi thực hiện thí điểm: Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các cơ quan hành chính và cán bộ, công chức hành chính thuộc thành phố Hà Nội trong việc chấp hành chính sách, pháp luật và các văn bản quy định của UBND thành phố Hà Nội trong giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức và công dân.

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của cơ quan hành chính và cán bộ, công chức hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức và công dân”.

Điều 3. Giao Sở Nội vụ chủ trì tổ chức thực hiện Kế hoạch “thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của cơ quan hành chính và cán bộ, công chức hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức và công dân”; Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo tình hình, kết quả thực hiện với Bộ Nội vụ, UBND Thành phố.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký

Điều 5.  Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Thanh tra Thành phố, Giám đốc các Sở, Ngành, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội;
- Thường trực HĐND TP Hà Nội;
- Các Đ/c PCT UBND TP Hà Nội;
- Vụ CCHC, Thanh tra Bộ Nội vụ
- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội;
- Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội;
- Các thành viên BCĐ CCHC TP Hà Nội;
- Như Điều 5 (để thực hiện);
- Lưu: VP, SNV

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu   

 

KẾ HOẠCH

“THANH TRA, KIỂM TRA TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC VÀ CÔNG DÂN”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3220/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2006 của UBND thành phố Hà Nội)

Tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ về thanh tra công vụ, Chỉ thị số 09/2005/CT-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính”, công văn số 658/BNV-CCHC ngày 30/3/2005 của Bộ Nội vụ “về việc thanh tra, kiểm tra các cơ quan hành chính nhà nước của Hà Nội” và Chương trình số 04-CTr/TU ngày 10/5/2006 của Thành ủy Hà Nội “về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực chính quyền các cấp giai đoạn 2006 – 2010”, UBND thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của cơ quan hành chính và cán bộ, công chức hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức và công dân, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Ngăn ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, cơ quan hành chính vi phạm kỷ luật hành chính, gây khó khăn, phiền hà, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu đối với tổ chức, công dân trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

- Nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính và trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức; đảm bảo kỷ cương hành chính.

- Phát hiện, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền những nội dung về thủ tục hành chính cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới hoặc bãi bỏ.

- Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Yêu cầu:

Hoạt động thanh tra, kiểm tra phải tuân theo pháp luật; Đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng thanh tra, kiểm tra.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THỜI GIAN THANH TRA, KIỂM TRA:

1. Đối tượng:

- Đối tượng thanh tra, kiểm tra là các cơ quan hành chính và cán bộ, công chức hành chính thuộc thành phố Hà Nội.

- Trong 6 tháng cuối năm 2006, tiến hành thanh tra, kiểm tra 03 đơn vị:

+ UBND quận Thanh Xuân;

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư

+ UBND phường Nghĩa Tân – quận Cầu Giấy.

- Ngoài ra, thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất khi cần thiết (theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của tổ chức, công dân, báo chí; hoặc theo yêu cầu của người có thẩm quyền giao; hoặc khi phát hiện cơ quan hành chính, cán bộ, công chức hành chính có dấu hiệu vi phạm trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính).

2. Nội dung:

- Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các cơ quan hành chính trong việc chấp hành chính sách, pháp luật và các văn bản quy định của Chính phủ và UBND Thành phố liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức và công dân.

Trọng tâm là:

+ Việc tổ chức thực hiện quy chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính.

+ Việc tiếp nhận, giải quyết một số thủ tục hành chính có nhiều vướng mắc, bức xúc đối với tổ chức, công dân trong các lĩnh vực: tư pháp, hộ tịch, hộ khẩu, đầu tư xây dựng, tài nguyên môi trường, nhà đất, quy hoạch kiến trúc, kinh doanh thương mại, văn hóa xã hội.v.v…)

- Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện các quy định về nghĩa vụ, những việc không được làm theo quy định tại Pháp lệnh cán bộ, công chức và các văn bản quy định liên quan trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức và công dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cơ quan chủ trì tiến hành thanh tra, kiểm tra:

- UBND Thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra.

2. Người ra quyết định thanh tra, kiểm tra và thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra:

- UBND Thành phố ra quyết định thanh tra, kiểm tra và thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra để thanh tra, kiểm tra các Sở, Ban, Ngành, UBND các Quận, Huyện và cán bộ, công chức hành chính thuộc các Sở, Ban, Ngành, UBND các Quận, Huyện.

- Giám đốc Sở Nội vụ ra quyết định thanh tra, kiểm tra và thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra để thanh tra, kiểm tra UBND các Xã, Phường, Thị trấn và cán bộ, công chức hành chính thuộc UBND các Xã, Phường, Thị trấn.

- Người ra quyết định thanh tra, kiểm tra thực hiện các quy định về quyền, trách nhiệm theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra.

3. Đoàn thanh tra, kiểm tra:

- Thành phần Đoàn thanh tra, kiểm tra:

+ Trưởng đoàn: là đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ.

+ Phó Trưởng Đoàn: là đại diện lãnh đạo Thanh tra Thành phố.

+ Các Thành viên: là các cán bộ, công chức Sở Nội vụ Thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

+ Mời Vụ Cải cách Hành chính, Bộ Nội vụ; Thanh tra Bộ Nội vụ cử cán bộ, công chức tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra, kiểm tra:

+ Chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của UBND Thành phố, sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Nội vụ.

+ Chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ và Thanh tra Thành phố.

+ Xây dựng kế hoạch, tiến hành thanh tra, kiểm tra theo nội dung, đối tượng, thời hạn được ghi trong quyết định thanh tra, kiểm tra.

+ Phát hiện và kiến nghị cơ quan có liên quan giải quyết vướng mắc trong quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo hướng công khai, đơn giản, rõ ràng, nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, công dân.

+ Phát hiện và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, cơ quan hành chính vi phạm các quy định về nghĩa vụ, những việc không được làm, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức theo quy định tại Pháp lệnh cán bộ, công chức và các văn bản quy định liên quan trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

+ Kiến nghị với cơ quan, có thẩm quyền xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính để xảy ra trường hợp cán bộ, công chức ở cơ quan do mình quản lý vi phạm các quy định về nghĩa vụ, những việc không được làm, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức theo quy định tại Pháp lệnh cán bộ, công chức và các văn bản quy định liên quan trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

+ Khi tiến hành thanh tra, kiểm tra Trưởng Đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra, kiểm tra phải tuân thủ các quy định về quyền, trách nhiệm theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra.

4. Các cơ quan hành chính cán bộ, công chức hành chính là đối tượng thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm:

- Chấp hành quyết định thanh tra, kiểm tra;

- Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra, kiểm tra, thành viên Đoàn thanh tra, kiểm tra hoặc người ra quyết định thanh tra, kiểm tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

- Giải trình về nội dung thanh tra, kiểm tra.

- Thực hiện yêu cầu, kết luận thanh tra, kiểm tra, quyết định xử lý của Đoàn thanh tra và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch này, nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân cần kịp thời phản ánh về UBND Thành phố (qua Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo) để xem xét, giải quyết.