Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 321/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 3409/QĐ-BGVT ngày 08/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 35/TTr-SGTVT ngày 18/4/2019 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 943/STC-QLGCS ngày 12/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2019, cụ thể như sau:

TT

Nội dung

Thời gian khai thác

Giá trị tối đa (đồng)

Khu vực đồng bằng

Khu vực miền núi

I

Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên 1Km đường

 

1

Mặt đường bê tông nhựa

Từ 1 - 3 năm

76.770.301

86.520.351

Từ 4 - 6 năm

78.298.208

87.666.281

Từ 7 - 9 năm

79.953.441

88.907.705

Trên 9 năm

81.481.347

90.053.635

2

Mặt đường láng nhựa

Từ 1 - 3 năm

96.093.098

111.977.791

Từ 4 - 6 năm

104.068.520

121.157.583

Từ 7 - 9 năm

112.043.943

130.337.375

Trên 9 năm

118.120.456

137.331.502

3

Mặt đường bê tông xi măng

Từ 1 - 3 năm

69.924.833

81.680.260

Từ 4 - 6 năm

70.066.769

81.822.196

Từ 7 - 9 năm

70.228.982

81.984.409

Trên 9 năm

70.370.918

82.126.345

II

Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên 1md cầu

1.002.407

1.896.802

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm hướng dẫn việc áp dụng Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2019.

2. Trên cơ sở Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 được quy định tại Điều 1 của Quyết định này; hàng năm, Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi có trách nhiệm xây dựng kế hoạch quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên các tuyến đường được giao quản lý trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kế hoạch vốn để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2018.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.325.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tăng Bính