Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 321/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 09 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI KHU VỰC CỬA KHẨU QUỐC TẾ LỆ THANH PHỤC VỤ NHIỆM VỤ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về hoạt động thông tin đối ngoại;

Căn cứ Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ công văn số 1074/BTTTT-TTĐN ngày 12/4/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Điều 2. Chánh Văn phòng của Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Thông tin và Truyền thông (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, KTTH, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Nữ Thu Hà

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI KHU VỰC CỬA KHẨU QUỐC TẾ LỆ THANH PHỤC VỤ NHIỆM VỤ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 321/QĐ-UBND, ngày 09/07/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Xây dựng và đưa vào hoạt động Hệ thống thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (sau đây viết tắt là Hệ thống TTĐN) bảo đảm có đầy đủ các thành phần theo Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, đồng bộ, liên tục, thường xuyên, phát huy được những thành tựu và khắc phục được những hạn chế yếu kém để phục vụ tốt hoạt động thông tin đối ngoại;

- Ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống TTĐN và nâng cao chất lượng các nội dung, nhiệm vụ cho Hệ thống TTĐN phù hợp với yêu cầu thông tin đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhu cầu của các đối tượng theo từng khu vực;

- Thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, pháp luật của Việt Nam; chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Gia Lai;

- Quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, của tỉnh Gia Lai. Tuyên truyền những thành tựu quan trọng về quá trình hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thu hút đầu tư và khách du lịch nước ngoài.

- Mục tiêu đến năm 2030, tất cả các cửa khẩu quốc tế hiện có và được mở mới trên địa bàn tỉnh có hệ thống TTĐN, hoạt động hiệu quả với nội dung hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với đối tượng, địa bàn cụ thể.

2. Yêu cầu:

- Việc đầu tư Hệ thống TTĐN phải đồng bộ với các cơ sở hạ tầng khác có liên quan để phát huy hết công suất và khai thác có hiệu quả, tránh lãng phí;

- Xây dựng nội dung tuyên truyền, thông tin đối ngoại phải phong phú, đa dạng theo phương châm "Chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp từng đối tượng".

- Ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông để phục vụ kịp thời, hiệu quả cho hoạt động quản lý, vận hành Hệ thống TTĐN.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN:

1. Triển khai đầu tư, xây dựng và đưa vào hoạt động Hệ thống TTĐN tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh;

- 01 màn hình hiển thị LED (diện tích 32,26 m2).

+ Trụ đỡ màn hình LED: Chiều cao lắp đặt 12 mét.

+ Khoảng cách quan sát: 15 - 250 mét

- Quầy cung cấp thông tin: 01 kiot tra cứu thông tin, phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin của người dân, du khách khi đi qua cửa khẩu.

- Điểm tra cứu điện tử:

+ 01 hệ thống màn hình, phần mềm điều khiển; tủ tra cứu điện tử

+ Màn hình LCD, đầu đọc đĩa DVD, đầu thu truyền hình kỹ thuật số, hệ thống âm thanh công suất lớn, 1 máy phát điện.

Cơ quan chủ trì; Sở Thông tin và Truyền thông.

Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sở Ngoại vụ; Công an tỉnh; Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum; UBND huyện Đức Cơ.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2019- 2020.

2. Xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin cho Hệ thống TTĐN.

Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sở Ngoại vụ; Công an tỉnh; Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum; Báo Gia Lai; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2019, sau khi Hệ thống TTĐN hoàn thành và đưa vào sử dụng.

3. Tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách Hệ thống TTĐN: Tập huấn nâng cao và cập nhật các kiến thức về quản lý và kỹ năng tổ chức các hoạt động, xây dựng nội dung cho hệ thống TTĐN. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng thông tin đối ngoại cho cán bộ, người dân và các lực lượng khu vực biên giới để thực hiện hiệu quả công tác biên giới tại địa phương.

Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sở Ngoại vụ; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; UBND huyện Đức Cơ; UBND huyện Chư Prông; UBND huyện Ia Grai.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

4. Xây dựng nội dung cung cấp cho Hệ thống TTĐN phù hợp với đối tượng và tình hình địa phương; tăng cường ngôn ngữ, đổi mới nội dung, phương thức thông tin và truyền thông gắn với nhu cầu của du khách và người dân.

Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Ngoại vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum; Báo Gia Lai; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng tháng, sau khi Hệ thống TTĐN hoàn thành và đưa vào sử dụng.

5. Xây dựng các trang thông tin điện tử, phát huy ưu thế truyền thông đa phương tiện, đa ngôn ngữ và xuất bản, phổ biến các ấn phẩm bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Campuchia gắn với củng cố hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, tăng cường sử dụng hệ thống truyền thanh tại khu vực cửa khẩu để phục vụ công tác thông tin đối ngoại.

Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Ngoại vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum; Báo Gia Lai; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN: ;

- Vốn từ ngân sách Trung ương theo quy định tại tiết b, điểm 3, khoản IV, điều 1 Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ (hỗ trợ xây dựng hệ thống thông tin đối ngoại cửa khẩu quốc tế tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; bảo đảm kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ tuyên tuyền hàng năm trên Hệ thống TTĐN cửa khẩu quốc tế);

- Vốn lồng ghép từ Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững (theo quy định tại tiết e, điểm 3, khoản IV, điều 1 Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ);

- Vốn ngân sách địa phương (xây dựng, vận hành, hoạt động, đào tạo cán bộ cho hệ thống thông tin đối ngoại);

- Kinh phí được cấp hằng năm của đơn vị quản lý Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh;

- Nguồn xã hội hóa.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các cơ quan liên quan lập dự toán hàng năm, lồng ghép trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; đề xuất phương án thiết kế, xây dựng, trang thiết bị của Hệ thống TTĐN theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, đề xuất nguồn kinh phí hỗ trợ từ Ngân sách Trung ương theo quy định tại tiết b, điểm 3, khoản IV, điều 1 Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất UBND tỉnh xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin cho Hệ thống TTĐN;

- Xây dựng Trang thông tin điện tử phục vụ công tác thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh.

- Xây dựng và tổng hợp dự toán kinh phí duy trì, quản lý, vận hành, sửa chữa, nâng cấp Hệ thống TTĐN hàng năm.

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động của Hệ thống TTĐN hàng năm, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn lực của tỉnh thực hiện đầu tư các hạng mục sử dụng vốn địa phương theo quy định tại Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Công thương và các đơn vị có liên quan biên soạn các tài liệu xúc tiến đầu tư, thương mại bằng các thứ tiếng (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Campuchia); giới thiệu quảng bá xúc tiến đầu tư, thương mại, các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tỉnh... để đăng tải trên Hệ thống TTĐN.

3. Sở Tài chính:

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí xây dựng, vận hành, hoạt động, đào tạo cán bộ cho hệ thống TTĐN khu vực Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh theo phân cấp ngân sách hiện hành.

4. Sở Xây dựng:

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các cơ quan có liên quan tiến hành khảo sát, đề xuất phương án thiết kế chi tiết Hệ thống TTĐN theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

5. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh:

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng và cấp cơ quan có liên quan khảo sát, đề xuất phương án thiết kế chi tiết Hệ thống TTĐN tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh;

- Phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đảm bảo các điều kiện và nguồn điện 24/24h cho hoạt động của Hệ thống TTĐN;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ và các cơ quan có liên quan biên soạn các tài liệu xúc tiến đầu tư, thương mại bằng các thứ tiếng (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Campuchia); giới thiệu quảng bá cho các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp có hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước; các sản phẩm chủ lực của tỉnh... để đăng tải trên Hệ thống TTĐN.

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

- Trực tiếp nhận bàn giao Hệ thống TTĐN, quản lý tài sản, bố trí nhân lực để tổ chức vận hành Hệ thống TTĐN (quản lý, cập nhật, đăng phát các chương trình tài liệu... do các cơ quan, đơn vị cung cấp); phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đảm bảo các điều kiện và nguồn điện 24/24h cho hoạt động của hệ thống TTĐN;

- Chủ động khai thác các nguồn tin chính thống từ các cơ quan báo, đài Trung ương và của tỉnh có nội dung phù hợp để đăng phát lên Hệ thống TTĐN như: Các chương trình thời sự, các chương trình chuyên đề, các chương trình được truyền hình trực tiếp... góp phần tuyên truyền các hoạt động, sự kiện chính trị của tỉnh, của đất nước;

- Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ sử dụng trang thiết bị của Hệ thống TTĐN đảm bảo sự vận hành thông suốt của Hệ thống TTĐN;

- Chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và các cơ quan có liên quan tổ chức các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại Hệ thống TTĐN trong các trường hợp cấp bách;

- Hàng năm lập dự toán kinh phí đảm bảo cho việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa của Hệ thống TTĐN gửi Sở Thông tin và Truyền thông để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

7. Sở Ngoại vụ:

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành có liên quan trong việc định hướng, xây dựng các nội dung thông tin tuyên truyền liên quan đến lãnh thổ, quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước, đảm bảo các thông tin đăng tải được chính xác, đặc biệt các thông tin liên quan đến vấn đề biên giới, lãnh thổ;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành có liên quan xây dựng Trang thông tin điện tử bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Campuchia để phục vụ công tác thông tin đối ngoại;

- Chủ động cung cấp thông tin về hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan biên dịch, biên tập các tin bài, chú thích ảnh, phụ đề phim, phóng sự... sang tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Campuchia để đăng phát trên hệ thống TTĐN.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan cung cấp các nội dung thông tin trong lĩnh vực văn hóa; quảng bá về lịch sử, văn hóa, du lịch, các sự kiện giao lưu để đăng tải trên Hệ thống TTĐN nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và những giá trị văn hóa đặc trưng của tỉnh Gia Lai tới nhân dân và du khách qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

9. Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum:

Cung cấp các thông tin liên quan đến công tác Hải quan để đăng, phát tại Hệ thống TTĐN phục vụ công tác quản lý nhà nước về Hải quan như quy định về xuất cảnh, nhập cảnh; thuế nhập khẩu các loại hàng hóa, dịch vụ... để phục vụ việc tra cứu của người dân và doanh nghiệp khi đến Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

10. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo Công an huyện Đức Cơ và các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và các đơn vị có liên quan tổ chức các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại Hệ thống TTĐN, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin trong việc đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động.

11. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan báo chí của tỉnh:

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền Thông sản xuất các tin, bài, ảnh, phóng sự quảng bá về Gia Lai, tuyên truyền về các sự kiện quan trọng của tỉnh, các hoạt động đối ngoại của tỉnh để đăng tải lên Hệ thống TTĐN.

12. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Chủ động cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động đối ngoại thuộc lĩnh vực quản lý (gồm tài liệu, tư liệu, tranh, ảnh, video clip, băng ghi âm, ghi hình,...) để đăng tải lên Hệ thống TTĐN. :

- Cung cấp đầy đủ chính xác, kịp thời các nội dung thông tin, dữ liệu được phép công bố thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn vị quản lý để đăng tải trên hệ thống TTĐN khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống TTĐN khu vực Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp).