Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2006/QĐ-UBND

Tân An, ngày 20 tháng 7 năm 2006.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT TIỀN NỘP PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH CHO CÁC CẤP NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 124/2005/NĐ-CP ngày 06/10/2005 của Chính phủ quy định về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Thông tư số 47/2006/TT-BTC ngày 31/5/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2005/NĐ-CP;

Xét Tờ trình số 848/TTr-STC ngày 26/6/2006 của Sở Tài chính về việc đề nghị quy định tỷ lệ điều tiết tiền nộp phạt vi phạm hành chính cho các cấp ngân sách địa phương, và căn cứ ý kiến chấp thuận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại công văn số 223/HĐND ngày 12/7/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tỷ lệ điều tiết tiền nộp phạt vi phạm hành chính cho các cấp ngân sách địa phương, cụ thể như sau:

1. Tiền nộp phạt vi phạm hành chính do người có thẩm quyền xử phạt ở Trung ương và cấp tỉnh ra quyết định xử phạt, nộp 100% vào ngân sách tỉnh;

2. Tiền nộp phạt vi phạm hành chính do người có thẩm quyền xử phạt thuộc cấp huyện, thị xã ra quyết định xử phạt, nộp 100% vào ngân sách huyện, thị xã;

3. Tiền nộp phạt vi phạm hành chính do người có thẩm quyền xử phạt thuộc cấp xã, phường, thị trấn ra quyết định xử phạt, nộp 100% vào ngân sách xã, phường, thị trấn.

Đối với các trường hợp cấp dưới thụ lý vụ việc, nhưng vượt quá thẩm quyền ký quyết định xử phạt, phải chuyển lên cấp trên ký quyết định xử phạt, nếu cấp nào đề xuất xử lý thì nộp vào ngân sách cấp đó.

Điều 2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể quy định này để các ngành, các cấp triển khai thực hiện.

Những quy định về quản lý tiền thu phạt vi phạm hành chính trước đây trái với quy định này trong quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở ban ngành, Đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Phòng NCTH;
- Lưu: VT, STC.H.
%VPHC-NS

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân