Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 312/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 39/2012/QH13 NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN ĐỐI VỚI CÁC QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.

Điều 2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nuớc;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, V.I (3b).KN.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 39/2012/QH13 NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN ĐỐI VỚI CÁC QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Cơ quan chủ trì

Nội dung thực hiện

Cơ quan phối hợp

Hình thức văn bản

Thời gian trình

1

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hoàn thiện Luật đất đai sửa đổi theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6 (Khóa XI) và Nghị quyết số 39/2012/QH13 của Quốc hội.

Các Bộ, ngành có liên quan, UBND các tỉnh, thành phố

Tờ trình Chính phủ

Quý II - 2013

Xây dựng Nghị định quy định chi tiết Luật đất đai sau khi được Quốc hội thông qua (về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; về phương pháp định giá và khung giá các loại đất; về cưỡng chế thu hồi đất, thi hành quyết định hành chính về đất đai).

Các Bộ, ngành có liên quan, UBND các tỉnh, thành phố

Nghị định của Chính phủ

Quý III - 2013

Xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, UBND các tỉnh, thành phố

Nghị định của Chính phủ

Quý III- 2013

Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 5 năm (2011 - 2015) của các cấp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, trong đó chú trọng đến việc chuyển mục đích đất trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích khác.

UBND các tỉnh, thành phố

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Quý IV - 2013

Thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

UBND các tỉnh, thành phố

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Quý IV - 2013

Hoàn thiện và hiện đại hóa bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, thống nhất hồ sơ địa chính trên cả nước.

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ, UBND các tỉnh, thành phố

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Quý IV- 2013

Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý thanh tra, khiếu nại, tố cáo ngành tài nguyên và môi trường.

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Quý IV- 2013

Xây dựng đề án kiện toàn về tổ chức và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai.

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Quý II- 2014

Tổng hợp, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, thành phố thuộc Trung ương.

Bộ Tư pháp, UBND các tỉnh, thành phố

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Quý IV- 2013

Tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và giải quyết dứt điểm các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao và các vụ việc thuộc thẩm quyền. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, thi hành pháp luật về đất đai, nhất là việc giao đất, thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất.

Thanh tra Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Quý IV- 2013

2

Thanh tra Chính phủ

Hoàn thiện Luật tiếp công dân, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII

Các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban Pháp luật của QH, UBND các tỉnh, thành phố

Tờ trình Quốc hội

Quý II - 2013

Tập trung chỉ đạo rà soát, có phương án giải quyết cơ bản 528 vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; công khai kết quả giải quyết trên trang thông tin điện tử của các cơ quan quản lý nhà nước.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban TWMTTQVN và các tổ chức thành viên của MTTQVN; UBND các tỉnh, thành phố

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Quý I- 2013

Tiếp tục chỉ đạo rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài khác.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban TWMTTQVN và các tổ chức thành viên của MTTQVN; UBND các tỉnh, thành phố

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Quý IV- 2013

Thanh tra, kiểm tra công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành có liên quan, UBND các tỉnh, thành phố

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Quý IV - 2013

Áp dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tranh chấp khiếu nại, tố cáo của công dân, bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan có thẩm quyền về quá trình xem xét, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tránh chồng chéo, trùng lắp một vụ việc nhưng nhiều cơ quan hành chính, Tòa án cùng đồng thời giải quyết.

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Quý II - 2013

3

Bộ Tài chính

Bố trí kinh phí đáp ứng nhu cầu hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố

 

Theo tiến độ của từng đề án

4

Bộ Quốc phòng

Rà soát việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, đơn vị quốc phòng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các tỉnh, thành phố

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Quý IV - 2013

5

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Rà soát, kiến nghị hoàn thiện các quy định về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính,Thanh tra Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Quý IV - 2013

6

Bộ Nội vụ

Rà soát, kiến nghị hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, chế độ đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Quý II - 2013

Tăng cường thanh tra trách nhiệm công vụ đối với cơ quan, cán bộ làm công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Quý IV - 2013

7

Bộ Công an

Rà soát, kiến nghị hoàn thiện các quy định về việc bảo đảm an ninh trật tự liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành phố

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Quý II - 2013

8

Bộ Tư pháp

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai.

Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của MTTQ; UBND các tỉnh, thành phố

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Quý II - 2013

9

Bộ Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo cơ quan báo chí thông tin khách quan, chính xác, kịp thời, đầy đủ công tác tiếp công dân và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai.

Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan truyền thông; UBND các tỉnh, thành phố

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Hàng năm

10

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành kế hoạch thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hoàn thành cơ bản trước năm 2015.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Quý l - 2013

Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan

Quý IV- 2013

Chủ động giải quyết theo thẩm quyền các vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; phối hợp với Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ngành chức năng của Trung ương giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; làm tốt công tác đối thoại với người khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân theo quy định; triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành có liên quan, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hàng năm

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Kiên quyết xử lý cán bộ thiếu trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, tham nhũng trong lĩnh vực đất đai.

Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành có liên quan

 

Hàng năm

Kiện toàn về tổ chức và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan tiếp dân; bố trí cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất làm công tác quản lý nhà nước về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là cấp huyện và cấp cơ sở. Chú trọng công tác hòa giải tại cơ sở và hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính

 

Quý IV - 2013

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 312/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 39/2012/QH13 về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với quyết định hành chính về đất đai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 312/QĐ-TTg
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 07/02/2013
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  • Ngày công báo: 20/02/2013
  • Số công báo: Từ số 121 đến số 122
  • Ngày hiệu lực: 07/02/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản