Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 311/QĐ-NH7

Hà Nội , ngày 21 tháng 11 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNHNGUYÊN TẮC ẤN ĐỊNH TỶ GIÁ MUA BÁN NGOẠI TỆ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC PHÉPKINH DOANH NGOẠI TỆ

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnhNHNN công bố tại Lệnh số 37/HĐNN8 ngày 24/5/1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhànước;
Căn cứ Nghị định15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quảnlý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụtrưởng Vụ Quản lý ngoại hối.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cho phép Tổng giám đốc(Giám đốc) các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ được ấn định tỷgiá mua, bán ngoại tệ trong phạm vi biên độ cộng trừ 1% (một phần trăm) so vớitỷ giá chính thức do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước công bố hàng ngày.

- Chênh lệch giữa tỷ giá mua và tỷ giá bán:

+ Đối với ngoại tệ chuyển khoản: tối đa là 0,1%

+ Đối với ngoại tệ tiền mặt: tối đa là 0,5%.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 245/QĐ-NH7 ngày 3/10/1994 củaThống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng Thốngđốc, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ trưởng các Vụ, Cục ở NHNNTW có liênquan, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố, Tổng Giám đốc,Giám đốc các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ, Ngân hàng liêndoanh, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Lê Đức Thuý

(Đã Ký)