Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN DÂN TỘC
********

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số 31/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 02  tháng 02  năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN TRỰC TUYẾN CỦA ỦY BAN DÂN TỘC TRÊN MẠNG INTERNET

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 51/2003/NĐ-CP ngày 16/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Xét đề nghị của Vụ trưởng, Vụ tổ chức cán bộ
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức diễn đàn trực tuyến của Ủy ban Dân tộc trên mạng Internet (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức) gồm các ông có tên sau đây:

1. Ông Ksor Phước, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Trưởng ban;

2. Ông Hà Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Phó trưởng ban thường trực;

3. Ông Đinh Quế Hải, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Thành viên;

4. Ông Trần Văn Thuật, Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc - Thành viên

5. Ông Hỏa Văn Ngọc, Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc - Thành viên;

6. Ông Lê Kim Khôi, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Thành viên;

7. Ông Phạm Văn Dương, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền - Thành viên;

8. Ông Nguyễn Hữu Giảng, Chánh Thanh tra Ủy ban Dân tộc - Thành viên;

9. Ông Cao Cự Tú, Giám đốc Trung tâm tin học - Thành viên;

10. Ông Hoàng Văn Phấn, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Hợp tác quốc tế - Thành viên;

Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ:

1. Chỉ đạo và thẩm định nội dung kế hoạch tổ chức triển khai diễn đàn trực tuyến của Ủy ban Dân tộc trên mạng Internet trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt;

2. Xét duyệt nội dung diễn đàn trực tuyến do Tổ Nội dung chuẩn bị;

3. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Tổ chức;

4. Định kỳ hàng tháng và đột xuất tiến hành đánh giá kết quả, hiệu quả diễn đàn trực tuyến của Ủy ban Dân tộc và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định;

5. Đối với các câu hỏi trực tuyến liên quan đến 03 cơ quan thường trực; Tây Bắc, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long thì lãnh đạo 03 Cơ quan thường trực nói trên phải có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các nội dung để trả lời các câu hỏi trực tuyến, bảo đảm chính xác, kịp thời và gửi cho Tổ nội dung phân loại để báo cáo Ban Tổ chức.

Điều 3. Vụ Tuyên truyền có nhiệm vụ giúp Ban Tổ chức thẩm định các câu trả lời của Tổ Nội dung.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn Phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Ksor Phước