Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN DÂN TỘC
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số 29/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ NỘI DUNG DIỄN ĐÀN TRỰC TUYẾN CỦA ỦY BAN DÂN TỘC TRÊN MẠNG INTERNET

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ nghị định số 51/2003/NĐ-CP ngày 16/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UBDT ngày 02/02/2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Ban Tổ chức diễn đàn trực tuyến của Ủy ban Dân tộc trên mạng Internet;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tổ Nội dung diễn đàn trực tuyến của Ủy ban Dân tộc trên mạng Internet (sau đây gọi tắt là Tổi Nội dung) gồm các ông, bà có tên sau đây;

1.Ông Trần Văn Thuật, Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc - Tổ trưởng;

2 Bà Vi Xuân Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc - Tổ phó;

3. Ông Lê Hải Đường, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc - Tổ phó;

4. Bà Hoàng Thị Phương Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Tổ phó;

5. Ông Nguyễn Quang Vinh, chuyên viên Vụ Chính sách Dân tộc - Tổ viên;

6. Bà Phạm Thị Sửu, chuyên viên chính Vụ Chính sách Dân tộc - Tổ viên;

7. Ông Phạm Tuấn Mạnh, chuyên viên chính Vụ Tuyên truyền - Tổ viên;

8. Bà Hồ Thị Thanh Trúc, chuyên viên chính Vụ Hợp tác quốc tế - Tổ viên;

9. Ông Vũ Mạnh Trường, thanh tra viên Thanh Tra Ủy ban Dân tộc - Tổ viên;

10. Ông Nguyễn Tuấn Việt, chuyên viên Phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng Ủy ban Dân tộc - Tổ viên;

11. Ông Cao Cường, kỹ sư Trung tâm Tin học - Tổ viên..

Điều 2. Tổ Nội dung có nhiệm vụ:

1. Xây dựng nội dung kế hoạch tổ chức triển khai diễn đàn trực tuyến của Ủy ban Dân tộc trên mạng Internet báo cáo Ban Tổ chức.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Tổ Nội dung.

3. Tiếp nhận, tổng hợp, phân loại các câu hỏi và chuẩn bị nội dung trả lời các câu hỏi trên diễn đàn trực tiếp trình Ban Tổ chức xét duyệt.

4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và tổ kỹ thuật trong quá trình chuẩn bị các nội dung trả lời các câu hỏi và các điều kiện kỹ thuật chuẩn bị cho diễn đàn trực tuyến trình Ban Tổ chức xét duyệt.

5. Theo định kỳ hàng tháng và đột xuất, chuẩn bị đánh giá các mặt được, mặt chưa được để hòan thiện các câu hỏi trả lời trên diễn đàn trực tuyến trình Ban Tổ chức xét duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Thủ tưởng, các đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Ksor Phước