Hệ thống pháp luật

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31/2007/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP.HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1050/2004/QĐ-NHNN NGÀY 23/8/2004 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng,  nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Trưởng Văn phòng Đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT  ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 3 Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 1050/2004/QĐ-NHNN ngày 23/8/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

“Điều 3. Văn phòng Đại diện có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Phối hợp với các Vụ, Cục Ngân hàng Nhà nước tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước, thể lệ chế độ của Ngành tại phía Nam, tham gia các đoàn công tác của Ngân hàng Nhà nước (khi cần thiết) và tham gia chuẩn bị nội dung có liên quan để Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tham dự các cuộc họp của Chính phủ, của các Bộ, Ngành hoặc các địa phương tại phía Nam.

2. Tiếp nhận, tổng hợp thông tin từ Cục Công nghệ tin học Ngân hàng; các Vụ, Cục và đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, các báo cáo của các Chi nhánh tỉnh, thành phố phía Nam. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, phân tích, đánh giá và đề xuất với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước các biện pháp giải quyết những vấn đề liên quan đến chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng thuộc các tỉnh, thành phố phía Nam.

3. Tổ chức thực hiện công tác văn phòng, quản trị, phục vụ việc chỉ đạo, điều hành của Ban lãnh đạo và hoạt động của các đoàn công tác của Ngân hàng Nhà nước khi vào công tác theo chương trình đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

4. Thực hiện công tác lễ tân, đối ngoại, tiếp các đoàn khách quốc tế, các Bộ, Ngành địa phương đến làm việc với Ngân hàng Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh.

5. Theo dõi và thực hiện chính sách đối với cán bộ của đơn vị và cán bộ của các đơn vị tại Trụ sở chính đã nghỉ hưu tại thành phố Hồ Chí Minh.

6. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác bảo vệ, đảm bảo trật tự và an toàn cơ quan.

7. Tổ chức thực hiện việc quản lý tài sản và hạch toán kế toán, quyết toán chi phí hoạt động của Văn phòng đại diện theo chế độ của Nhà nước và của Ngành.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng CP (2 bản);
- Bộ Tư pháp;
- Lưu VP, PC, TCCB.

THỐNG  ĐỐC
Lê Đức Thuý

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 31/2007/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đại diện tại TP.Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 1050/2004/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

  • Số hiệu: 31/2007/QĐ-NHNN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 29/06/2007
  • Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước
  • Người ký: Lê Đức Thuý
  • Ngày công báo: 23/07/2007
  • Số công báo: Từ số 492 đến số 493
  • Ngày hiệu lực: 07/08/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 06/10/2008
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản