Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3068/QĐ-STC

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ MỘT SỐ LOẠI TÀI SẢN NHƯ: TÀU THUYỀN, Ô TÔ, XE MÁY, SÚNG SĂN, SÚNG THỂ THAO

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

Căn cứ pháp lệnh Phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP Ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 14/6/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội ký Quyết định ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại tải sản như: tàu, thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao áp dụng trên địa bản Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Văn bản 5787UBND-KT ngày 13/8/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số tài sản;

Căn cứ biên bản liên ngành gồm Sở Tài chính và Cục thuế Hà Nội ngày 4/6/2014 về việc thống nhất mức giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại ô tô, xe máy áp dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội trên cơ sở thông báo giá của các tổ chức sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô, xe máy, giá ghi trên hóa đơn bán hàng hợp pháp, giá thị trường hoặc giá của tài sản cùng loại tương tự trên thị trường Thành phố Hà Nội ở thời điểm hiện tại;

Xét đề nghị của Ban giá - Sở Tài chính ngày 5/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung giá tính lệ phí trước bạ các loại ô tô cụ thể như sau:

TT

Loại tài sản

Năm SX

Giá xe mới 100% (Triệu VNĐ)

I/ Xác định giá căn cứ văn bản thông báo giá của các cơ sở sản xuất, nhập khẩu:

 

1. Xe sản xuất lắp ráp trong nước

 

 

 

NHÃN HIỆU FORD

 

 

1

FORD ECOSPORT JK8 5D UEJA MT MID; 1498 cc; 05 chỗ; Mid trend, Non - Pack

2014

598

2

FORD ECOSPORT JK8 5D UEJA MT MID; 1498 cc; 05 chỗ; Mid trend, Pack

2014

606

3

FORD ECOSPORT JK8 5D UEJA AT MID; 1498 cc; 05 chỗ; Mid trend, Non - Pack

2014

644

4

FORD ECOSPORT JK8 5D UEJA AT MID; 1498 cc; 05 chỗ; Mid trend, Pack

2014

652

5

FORD ECOSPORT JK8 5D UEJA AT TITA; 1498 cc; 05 chỗ, Titanium, Non - Pack

2014

673

6

FORD ECOSPORT JK8 5D UEJA AT TITA; 1498 cc; 05 chỗ, Titanium, Pack

2014

681

 

NHÃN HIỆU NISSAN

 

 

1

NISSAN SUNNY N17 XV; 1498 cc; 05 chỗ

2013, 2014

565

2

NISSAN SUNNY N17 XL; 1498 cc; 05 chỗ

2013, 2014

515

 

2. Xe nhập khẩu từ nước ngoài

 

 

 

NHÃN HIỆU RENAULT

 

 

1

RENAULT KOLEOS; 2.5; 05 chỗ

2013, 2014

1.140

2

RENAULT LATITUDE; 2.5; 05 chỗ

2014

1.300

3

RENAULT LATITUDE; 2.0; 05 chỗ

2013, 2014

1.200

II/ Xác định giá ghi trên hóa đơn bán hàng hợp pháp, giá thị trường hoặc giá của tài sản cùng loại tương tự:

 

1. Xe nhập khẩu từ nước ngoài

 

 

 

NHÃN HIỆU JAGUAR

 

 

1

JAGUAR XF 2.0T; 1999 cm3; 05 chỗ

2012, 2013

3.381

Điều 2. Bổ sung giá tính lệ phí trước bạ các loại xe máy cụ thể như sau:

 

B. Loại tài sản là xe máy

Giá xe mới 100% (Triệu VNĐ)

 

B- Loại tài sản là xe máy

 

1

HONDA JC536 FUTURE, 125 cc, (Vành đúc, Phanh đĩa)

25,5

2

HONDA JC537 FUTURE 125 cc FI (Vành nan, phanh đĩa)

29,99

3

HONDA JC538 FUTURE 125 cc FI c (Vành đúc, phanh đĩa)

30,99

4

SYM ATTILA VENUS-VJ4; 125 cc

35

5

SYM ATTILA VENUS-VJ5; 125 cc

34

6

SYM ANGELA 50 - VC1; 50 cc

14,6

7

SYM ANGELA 50 - VC2; 50 cc

15,3

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đối với việc tính, thu lệ phí trước bạ và được áp dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Các mức giá xe đã ban hành trái với mức giá quy định tại Quyết định này hết hiệu lực thi hành.

Điều 4. Ban giá, các phòng Thanh tra thuế, các phòng Kiểm tra thuế thuộc văn phòng Cục thuế, các Chi cục thuế quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./,

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Tổng Cục thuế;
- UBND Thành phố Hà Nội;
- Cục thuế Hà Nội (để p/hợp)
- Như điều 4 (để thực hiện);
- Lưu VT, BG

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Thị Loan