Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 303/QĐ-NH4

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC CHUYỂN SỐ VỐN 100 TỶ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHO NGÂN HÀNG NÔNGNGHIỆP VIỆT NAM VAY THÀNH VỐN ĐIỀU LỆ CỦA NGÂN HÀNG PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO"

Căn cứ Pháp lệnhNgân hàng Nhà nước được công bố theo Lệnh số 37/LCT-HĐNN8 ngày 24/5/1990 củaChủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quảnlý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Văn bản số5447/KTTH ngày 28/09/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý chuyển vốn docác Ngân hàng đóng góp lập quỹ cho vay người nghèo thành vốn điều lệ của Ngânhàng phục vụ người nghèo từ ngày 01/01/1996;
Theo đề nghị của Vụtrưởng Vụ Tín dụng;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chuyển số vốn 100 tỷ củaNgân hàng Nhà nước đã cho Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam vay tại khế ước số 04ngày 29/06/1995 thành vốn điều lệ của Ngân hàng phục vụ người nghèo.

Điều 2. Số dư nợ vay Ngân hàng Nhànước của Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam giảm 100 tỷ đồng để chuyển thành vốncấp cho Ngân hàng phục vụ người nghèo được thực hiện từ ngày 01/01/1996. Ngânhàng phục vụ người nghèo có trách nhiệm quản lý và sử dụng vốn theo đúng chỉđạo của Chính phủ và quy định của Bộ Tài chính.

Điều 3. Chánh văn phòng Thống đốc, Vụtrưởng Vụ Kế toán tài chính, Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Giám đốc Sở giao dịch, Thủtrưởng các đơn vị liên quan ở Ngân hàng Nhà nước Trung ương và Tổng giám đốcNgân hàng Nông nghiệp Việt Nam, Ngân hàng phục vụ người nghèo có trách nhiệmthi hành Quyết định này.

 

 

Cao Sĩ Kiêm

(Đã ký)