Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2020/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 155/2004/QĐ-UB NGÀY 14/9/2004 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TẠI TOKYO-NHẬT BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 1383/TTr- SNG ngày 10 tháng 8 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 155/2004/QĐ-UB ngày 14 tháng 9 năm 2004 của UBND thành phố về việc thành lập Văn phòng đại diện của thành phố Đà Nẵng tại Tokyo-Nhật Bản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 9 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các tờ ban ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Ngoại giao;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Ủy ban MTTQVN TP;
- Các sở, ban, ngành;
- Công an thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- Báo Đà Nẵng, Đài PT-TH Đà Nẵng;
- Cổng Thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT, TKTH, SNG.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ