Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2020/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 25 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ 02 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG VỀ LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 256/TTr-SNN-KL ngày 11 tháng 8 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 02 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về lĩnh vực lâm nghiệp sau đây:

1. Quyết định số 2002/2000/QĐ-UB ngày 21 tháng 8 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành quy định cấp dự báo cháy rừng và tổ chức thực hiện phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Hà Giang.

2. Quyết định số 557/UB-QĐ ngày 19 tháng 6 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc đóng cửa rừng tự nhiên và giải quyết nhu cầu lâm sản trên địa bàn tỉnh.

Lý do: Căn cứ ban hành các Quyết định nêu trên đã hết hiệu lực và nội dung không còn phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ NN và PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Thông tin CB tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn