Hệ thống pháp luật

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 30/2007/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2006/QĐ-NHNN NGÀY 16/01/2006 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ  Luật Kế toán năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ  Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ  Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP  ngày 29 tháng 9 năm 2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ  Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Vụ Kế toán - Tài chính ban hành theo Quyết định số 01/2006/QĐ-NHNN ngày 16/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bằng khoản 2 mới như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 như sau:

" 2. Tham mưu giúp Thống đốc trong quản lý công tác đầu tư xây dựng của Ngân hàng Nhà nước theo các nội dung dưới đây:

a/ Tham mưu giúp Thống đốc phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng trong ngành Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

b/ Hướng dẫn thực hiện các hoạt động về đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn trong Hệ thống Ngân hàng Nhà nước.

c/ Trình Thống đốc duyệt ký các văn bản chỉ đạo, giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng của ngành Ngân hàng.

d/ Thẩm định " Báo cáo đầu tư xây dựng công trình " của các đơn vị thuộc Hệ thống Ngân hàng Nhà nước để trình Thống đốc quyết định về chủ trương đầu tư.

đ/ Xây dựng, trình Thống đốc phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng, kế hoạch sửa chữa lớn và kế hoạch vốn của Ngân hàng Nhà nước trên cơ sở khai thác, tận dụng tối đa các nguồn vốn theo quy định của pháp luật.

e/ Đề xuất, trình Thống đốc giao đơn vị làm nhiệm vụ Chủ đầu tư và thông báo cho Chủ đầu tư biết triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

g/ Xây dựng, trình Thống đốc ban hành Quy chế cấp phát vốn đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn của Ngân hàng Nhà nước và thực hiện cấp phát vốn theo quy định hiện hành.

h/ Chủ trì kiểm tra, đôn đốc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, dự án sửa chữa lớn của Ngân hàng Nhà nước.

I/ Thực hiện các báo cáo tổng hợp liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng của Hệ thống Ngân hàng Nhà nước và ngành Ngân hàng. "

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:

" Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Vụ Kế toán - Tài chính gồm:

1. Phòng Tổng hợp;

2. Phòng Chế độ;

3. Phòng Quản lý tài chính;

4. Phòng Kế toán tập trung;

5. Phòng Kiểm soát và đối chiếu chuyển tiền.

Nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng do Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính quy định."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.  

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính,Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ (2 bản );
- Bộ Tư pháp;
- Lưu VP, PC,TCCB.

THỐNG ĐỐC
Lê Đức Thuý

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 30/2007/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Vụ Kế toán - Tài chính kèm theo Quyết định 01/2006/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

  • Số hiệu: 30/2007/QĐ-NHNN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 29/06/2007
  • Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước
  • Người ký: Lê Đức Thuý
  • Ngày công báo: 23/07/2007
  • Số công báo: Từ số 492 đến số 493
  • Ngày hiệu lực: 07/08/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 07/10/2008
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản