Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2987/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỐ 49-CTR/TU NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2020 CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 55-NQ/TW NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2020 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Chương trình số 49-CTr/TU ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Theo đề nghị của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 1148/SCT-QLNL ngày 29 tháng 6 năm 2020 và Công văn số 1390/SCT-QLNL ngày 07 tháng 8 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình số 49-CTr/TU ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tên tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (để b/c);
- TTTU, TT HĐND TP (để b/c);
- CT và các PCT UBND TP;
- UBMTTQVN và các đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện;
- Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, KTTC, SCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Kỳ Minh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỐ 49-CTR/TU NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2020 CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 55-NQ/TW NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2020 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2987/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Thực hiện Chương trình số 49-CTr/TU ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch thực hiện với những nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu, kế hoạch thực hiện gắn với phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đoàn thể trong công tác chỉ đạo triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình số 49-CTr/TU trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng; cung cấp đầy đủ năng lượng ổn định, liên tục, bền vững, an toàn, có chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

2. Yêu cầu

a) Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động, tích cực trong tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này bảo đảm thực chất, có hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

b) Có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thường xuyên, liên tục giữa các ngành, các cấp, bám sát các nội dung và bảo đảm phù hợp với quan điểm chỉ đạo, mục tiêu đã đặt ra trong Chương trình số 49-CTr/TU

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ

Nội dung cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp và phân công cho từng cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm triển khai theo lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể tại Phụ lục nhiệm vụ và phân công thực hiện kèm theo Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Kế hoạch này được thực hiện từ nay đến năm 2030, làm căn cứ để các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình số 49-CTr/TU. Các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch cụ thể như sau:

1. Sở Công Thương

a) Chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc quán triệt và tổ chức thực hiện nội dung Chương trình số 49-CTr/TU và Kế hoạch này; định kỳ hàng năm (trước ngày 15 tháng 12) báo cáo UBND thành phố về tình hình thực hiện Kế hoạch; đồng thời tham mưu UBND thành phố tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện và tổng kết định kỳ 05 năm một lần; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND thành phố để trình Ban Cán sự Đảng UBND thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định.

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

2. Sở Tài chính

Trên cơ sở dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch đã được các cơ quan, đơn vị xây dựng, Sở Tài chính rà soát, thm định, tham mưu cho UBND thành phố phê duyệt, bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện Kế hoạch.

3. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện

a) Căn cứ kế hoạch này, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công; định kỳ báo cáo UBND thành phố (thông qua Sở Công Thương) trước ngày 10 tháng 12 hàng năm.

b) Các cơ quan, đơn vị chủ động lồng ghép với các chương trình, dự án của đơn vị mình, cân đối sắp xếp trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công trong phụ lục kèm theo Kế hoạch này, tại thời điểm xây dựng dự toán hàng năm, các cơ quan, đơn vị căn cứ tiêu chuẩn, định mức và nội dung chi theo quy đnh hiện hành, lập dự toán chi tiết gửi Sở Công Thương (cơ quan chủ trì) để kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ chi nhm tránh chồng chéo, trùng lắp và tổng hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (vốn chi đầu tư phát triển) hoặc gửi Sở Tài chính (vốn chi thường xuyên) xem xét, tổng hợp báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh cần chỉnh sửa, bổ sung, các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với Sở Công Thương báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
(Kèm theo Kế hoạch được ban hành tại Quyết định số 2987/QĐ-UBND ngày 14 tháng 08 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng)

TT

Nội dung/hoạt động

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong phát triển ngành năng lượng

 

Cung cấp tài liệu, thông tin tuyên truyền về vai trò, tm quan trọng của năng lượng với sự phát trin kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của thành phố

Sở Công Thương

Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện; các hội, đoàn thể; các đơn vị ngành điện

Năm 2020

 

1.2

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thiết thực, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Thành phố để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về vai trò, tầm quan trọng của năng lượng với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bo quốc phòng, an ninh của thành phố

Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện

 

Hàng năm

 

1.3

Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hi: phát huy quyền làm chủ của nhân dân; mở rộng sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức, xã hội - nghề nghiệp, các đối tượng chịu tác động của chính sách vào quá trình xây dựng và giám sát thực hiện chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển năng lượng

Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện; các đoàn thể chính trị-xã hội

 

Hàng năm

 

1.4

Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về năng lượng, an toàn, tiết kiệm điện nhằm nâng cao ý thức chấp hành và thực thi nghiêm túc các quy định pháp luật về năng lượng

Sở Công Thương; các đơn vị ngành điện

Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các quận, huyện; cơ quan thông tấn báo chí

Hàng năm

 

2

Phát triển nhanh và bền vững lĩnh vực điện lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

2.1

Triển khai thực hiện Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; xác định quỹ đất để xây dựng các công trình điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Sở Xây dựng

Sở Công Thương; Sở Giao thông vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND quận, huyện

2020

 

2.2

Phối hợp vi các Bộ, ngành Trung ương tham gia đóng góp xây dựng hoàn thiện và triển khai Chiến lược phát triển ngành điện lực Vit Nam cho giai đoạn mới

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện và các đơn vị ngành điện

Hàng năm

Nhiệm vụ thường xuyên

2.3

Xây dựng và triển khai có hiệu quả đề án Phát triển điện mặt trời trên mái nhà thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 tầm nhìn đến 2035

Sở Công Thương

Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính, UBND các quận, huyện; Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

2020-2025

Nhiệm vụ thường xuyên

2.4

- Xây dựng và triển khai có hiệu quả đề án Phát triển sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035.

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng tỷ lệ sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, đảm bảo thực hiện mục tiêu tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới trong tổng cung năng lượng sơ cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt khoảng 5% vào năm 2030; 7% vào năm 2045

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành; Đại học Đà Nẵng; Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng và đơn vị liên quan

Hàng năm

Nhiệm vụ mới

2.5

Đề xuất các giải pháp, phương án để kêu gọi đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại các trụ sở công; phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lắp đặt điện mặt trời mái nhà đạt 80-90% trên tổng số các trụ sở công tại địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành; Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng và đơn vị liên quan

2020-2025

Nhiệm vụ mới

2.6

Khảo sát, đánh giá tiềm năng, xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư, nghiên cu các nguồn năng lượng tái tạo (gió, sinh khối,...); đu tư xây dựng, khai thác các dạng năng lưng mới, năng lượng tái tạo phù hợp với điều kiện thời tiết, địa hình ca thành phố Đà Nẵng, thân thiện với môi trường

Sở Công Thương

Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Khoa học và Công nghiệp; Đại học Đà Nẵng và các đơn vị liên quan

2020-2030

Nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 18/02/2019 của Thành ủy Đà Nẵng về phát triển bền vững kinh tế biển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

2.7

Khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái tại các bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố, các nhà xưởng, mái nhà để xe cho công nhân của doanh nghiệp sản xuất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Sở Công Thương

Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng;

Sở Tài chính; UBND các quận, huyện; Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

Hàng năm

 

2.8

Xây dựng và triển khai đề án về các khu công nghiệp sinh thái tích hợp với tiêu thụ năng lượng kết hợp với bảo vệ môi trường; Nghiên cứu, đầu tư các khu công nghiệp mới theo mô hình khu công nghiệp sinh thái; phát triển ngành chế tạo thiết bị phục vụ ngành công nghiệp năng lượng tái tạo; khuyến khích các doanh nghiệp sản xut sử dụng năng lượng tái tạo để giảm mức tiêu thụ ngun điện truyền thống (đầu tư hoặc cho thuê mái để đầu tư lắp đặt điện mặt trời trên mái các nhà xưởng trong các khu công nghiệp)

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công Thương; Sở Xây dựng; UBND các quận, huyện; Đại học Đà Nẵng

2020-2025

Nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 18/02/2019 của Thành ủy Đà Nẵng về phát triển bền vững kinh tế biển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

2.9

Khuyến khích sử dụng công nghệ mới, ứng dụng năng lượng mới đối với các công trình cấp điện trong khu công nghệ cao, các khu công nghiệp, đảm bảo an toàn, tiện dụng, mỹ quan và bố trí theo quy hoạch được duyệt

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan

2020-2025

Nhiệm vụ mới

2.10

Tham gia đóng góp ý kiến phản biện đánh giá tác động môi trường đối với các nhà máy thủy điện có khả năng ảnh hưởng đến nguồn cấp nước sinh hoạt cho thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công Thương; Đại học Đà Nẵng

Hàng năm

Nhiệm vụ thường xuyên

2.11

Triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 237/2019/NQ-HĐND của HĐND thành phố để ngành điện từng bước thực hiện ngầm hóa lưới điện, nhất là khu vực trung tâm thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính; Sở Công Thương; Quỹ Đầu tư phát triển thành phố; Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

Hàng năm

Nhiệm vụ thường xuyên

2.12

Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, an toàn điện, kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, gây sự cố lưới điện, tai nạn điện

Sở Công Thương

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng; Công ty Truyền tải điện 2 và đơn vị liên quan

Hàng năm

Nhiệm vụ thường xuyên

2.13

Tranh thủ các nguồn vốn, xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp, phát triển mới lưới điện cao thế, trung thế, hạ thế phù hợp quy hoạch và thực tiễn nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, giảm tổn thất điện năng trong truyền tải và phân phối điện, nâng cao độ tin cậy theo tiêu chí N-2

Tổng Công ty Điện lực Miền Trung

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng; Công ty Truyền ti điện 2; các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan

Hàng năm

Nhiệm vụ thường xuyên

2.14

Áp dụng đồng bộ các giải pháp trong quản lý kinh doanh, kỹ thuật, vận hành hệ thống điện để giảm tổn thất lưới điện

Tổng Công ty Điện lực Miền Trung

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng; Công ty Truyền tải điện 2; các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan

Hàng năm

Nhiệm vụ thường xuyên

3

Rà soát các ngành và khu vực tiêu thụ năng lượng đồng bộ với thực hiện chính sách về sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm và hiệu quả

3.1

Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý nguồn năng lượng và nhu cầu năng lượng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trực quan trên nền GIS

Sở Công Thương

Sở Thông tin và Truyền thông; Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng và đơn vị liên quan

 

Nhiệm vụ đã giao tại Quyết định số 1950/QĐ-UBND thực hiện đề án Thành phố thông minh trong 2019-2020

3.2

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát lại các lĩnh vực sản xuất công nghiệp có tiêu thụ năng lượng trên địa bàn, thực hiện chính sách về sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm và hiệu quả, tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu sut đđảm bảo định mức tiêu hao năng lượng theo quy định

Sở Công Thương

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng; Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng; các doanh nghip sản xuất

Hàng năm

Nhiệm vụ thường xuyên

3.3

Xây dựng cơ chế, chính sách đồng bộ, chế tài đủ mạnh và khả thi để khuyến khích đầu tư các dự án công nghiệp tiêu thụ ít năng lượng, có hiệu quả về kinh tế - xã hội và thân thiện với môi trường

Sở Công Thương

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng; Sở Khoa học và Công nghệ; các s, ban, ngành và đơn vị liên quan

Hàng năm

Nhiệm vụ thường xuyên

3.4

Nghiên cứu, đề xuất quy định về mức tiêu hao năng lượng tối đa để đưa vào điều kiện cấp phép đầu tư, không cấp phép đầu tư đối với các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng

S Công Thương

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng; các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan

Hàng năm

Nhiệm vụ thường xuyên

3.5

Rà soát, đề xuất điều chỉnh phân bố các nguồn tiêu thụ năng lượng linh hoạt theo hướng phân tán, hạn chế việc tập trung quá mức vào một số khu vực, địa phương, dẫn đến quá tải lưới điện

Sở Công Thương

Sở Xây dựng; UBND các quận, huyện; Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

Hàng năm

Nhiệm vụ thường xuyên

3.6

Xây dựng, ban hành và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện; Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng và đơn vị liên quan

Hàng năm

Nhiệm vụ thường xuyên

3.7

Xây dựng lộ trình khuyến khích doanh nghiệp sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo phải đạt tỷ lệ tối thiểu từ 7-10% so với tổng nhu cầu tiêu thụ điện hàng năm

Sở Công Thương

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng; các sở, ban, ngành

Hàng năm

 

3.8

Phát triển mô hình, dự án nông nghiệp công nghệ cao kết hợp điện mặt trời

UBND huyện Hòa Vang

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công Thương; Sở Khoa học và Công nghệ

Hàng năm

 

3.9

Xây dựng và triển khai có hiệu quả đề án Đề xuất các vị trí xây dựng trạm sạc xe ô tô điện cơ chế khuyến khích phát triển xe ô tô điện, trạm sạc xe ô tô điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Công Thương

Sở Giao thông vận tải; các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan

2020-2030

 

3.10

Thúc đẩy phát triển các phương tiện giao thông sử dụng năng lượng điện và hạ tầng giao thông phù hợp xu thế chung của thế giới

Sở Giao thông vận tải

Sở Công Thương; Sở Xây dựng; Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan

2020-2030

 

3.11

Triển khai thí điểm vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô điện (có sức chở trên 12 chỗ ngồi) trên một số tuyến đường trung tâm có kết nối điểm du lịch, khu du lịch, khu vui chơi giải trí, khu mua sắm

Sở Giao thông vận tải

Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan

2020-2030

 

3.12

Triển khai thí điểm việc sử dụng năng lượng mặt trời để cấp điện cho hệ thống điện chiếu sáng (ưu tiên khu vực xa nguồn điện hoặc một khu vực khác có ý nghĩa về mặt chính trị, xã hội trên địa bàn thành phố)

Sở Xây dựng

Sở Công Thương; Sở Giao thông vận tải; Công ty Cổ phần chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

2020-2030

 

4

Ưu tiên phát triển hạ tầng năng lượng bền vững, kết nối khu vực; đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng; khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia xã hội hóa phát triển năng lượng

4.1

Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh, nhất là trong các lĩnh vực quản lý đô thị như: giao thông, cấp thoát nước, xử lý chất thải, lưới điện, hệ thống điện chiếu sáng, cảnh báo thiên tai,...

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện

Hàng năm

Nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1950/QĐ-UBND thực hiện đề án Thành phố thông minh trong 2019-2020 và Chương trình số 43-CTr/TU ngày 18/02/2020 của Thành ủy

4.2

Tiếp tục triển khai xây dựng và hoàn thiện lưới điện thông minh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, khai thác cơ sở dữ liệu về quản lý nhu cầu năng lượng; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ sô trong quản lý, giám sát quá trình phát, truyền tải, phân phối, tiêu thụ năng lượng. Thúc đẩy phát triển hạ tầng dữ liệu lưới điện thành phố trên nền hệ thống thông tin địa lý (GIS), phù hợp với đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tổng Công ty Điện lực Miền Trung

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng; Công ty Truyền tải điện 2; Sở Công Thương; các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan

Hàng năm

Nhiệm vụ đã giao tại Quyết định số 1950/QĐ-UBND thực hiện đề án Thành phố thông minh trong 2019-2020

4.3

Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng năng lượng bền vững; chú trọng xây dựng cơ sở hạ tng năng lượng kết nối khu vực; bảo đảm cung cp điện an toàn, ổn định, đáp ứng tiêu chí đối với vùng phụ tải quan trọng và đối với vùng phụ tải đặc biệt quan trọng; giảm tổn tht điện năng đối với lưới điện phân phối dưới 2,75%

Tổng Công ty Điện lực Miền Trung

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng; Công ty Truyền tải điện 2; các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan

Hàng năm

 

4.4

Nghiên cứu, quy hoạch bố trí cáp ngầm có điện áp danh định đến cấp trung áp đi dọc cầu đường bộ nhằm tận dụng hạ tầng kỹ thuật dùng chung, tiết kiệm không gian, chi phí đu tư cho xã hội trên cơ sở đảm bảo các điều kiện về an toàn liên quan theo quy định

Sở Xây dựng

Sở Công Thương; Sở Giao thông vận tải; Tổng Công ty Điện lực Miền Trung; Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng; Công ty Truyền tải điện 2

Hàng năm

 

4.5

Xây dựng và công bdanh mục kêu gọi đầu tư, thu hút đu tư nước ngoài, trong đó ưu tiên các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, dự án phát điện phù hợp với tình hình thực tế của thành phố

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương; các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan

Hàng năm

Nhiệm vụ thường xuyên

4.6

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng để bảo đảm tiến độ các công trình điện, phấn đấu chỉ số tiếp cận điện năng thuộc tốp 5 tỉnh, thành dẫn đầu của cả nước

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan

Hàng năm

Nhiệm vụ thường xuyên

4.7

Lập danh mục các dự án, công trình điện cần thu hồi đất hàng năm, gửi UBND các quận, huyện phục vụ xây dựng Kế hoạch sử dụng đất hàng năm

Tổng Công ty Điện lực Miền Trung

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng; Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung; Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các quận, huyện

Hàng năm

Nhiệm vụ thường xuyên

4.8

Bố trí quỹ đất để thực hiện đầu tư lưới điện theo đúng Quy hoạch phát trin điện lực thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 và Quy hoạch cp điện thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật)

Sở Xây dựng

Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công Thương

Hàng năm

Nhiệm vụ thường xuyên

4.9

Xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn quy trình giải quyết các thủ tục, hồ sơ để đẩy nhanh công tác thỏa thuận vị trí, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình lưới điện trên địa bàn thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan

2020-2021

 

4.10

Kêu gọi đầu tư thay thế hệ thống điện chiếu sáng công cộng hiện trạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bằng đèn Led hoặc đèn chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan

2020-2030

Nhiệm vụ thường xuyên

5

Phát triển khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng

5.1

Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học, chuyên giao công nghệ mới trong việc phát triển các nguồn năng lượng mới, năng lượng năng lượng tái tạo, năng lượng khai thác từ biển

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan

2020-2030

Nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 18/02/2019 về phát triển bền vững kinh tế biển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tm nhìn đến năm 2045 và Kế hoch số 2581/KH-UBND ngày 20/4/2020 về thực hiện Chương trình số 41-CTr/TU

5.2

Khuyến khích liên kết giữa lực lượng nghiên cứu và phát triển khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo với các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực năng lượng thông qua các chương trình khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan

 

Nhiệm vụ thường xuyên

5.3

Xây dựng khu không gian làm việc chung cho các nhóm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng, trong đó có lĩnh vực năng lượng

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan

2020

Nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 2905/KH-UBND ngày 05/5/2020 về thực hiện Chương trình số 40-CTr/TU của Thành ủy về triển khai thực hiện Chuyên đề “Đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy các động lực tăng trưởng mới; đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, ưu tiên nhà đầu tư chiến lược, trọng điểm”

5.4

Khuyến khích các hoạt động nghiên cứu nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo tại Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và phát trin công nghệ thuộc Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan

2020-2030

Nhiệm vụ mới

5.5

Lồng ghép hoạt động nghiên cứu và phát triển trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển năng lượng. Khuyến khích các doanh nghiệp năng lượng tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và phát triển

Tổng Công ty Điện lực Miền Trung

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng; Công ty Truyền tải điện 2; các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan

Hàng năm

Nhiệm vụ thường xuyên

5.6

Xây dựng lộ trình áp dụng các biện pháp khuyến khích và bắt buộc đổi mới công nghệ, thiết bị trong ngành năng lượng cũng như những ngành, lĩnh vực sử dụng nhiều năng lượng

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan

Hàng năm

Nhiệm vụ thường xuyên

6

Thực thi chính sách bảo vệ môi trường ngành năng lượng gắn với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững

6.1

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tăng cường thực thi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các văn bản pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường ngành năng lượng gắn với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, phát triển bền vững. Triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020-2030 đảm bảo thực hiện mục tiêu tỷ lệ tiết kiệm năng lượng trên tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng so với kịch bản phát triển bình thường đạt khoảng 7% vào năm 2030 và khoảng 14% vào năm 2045 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Công Thương

Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện; các đơn vị ngành điện và các đơn vị liên quan

Hàng năm

Nhiệm vụ thường xuyên

6.2

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính, đảm bảo thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động năng lượng so với kịch bản phát triển bình thường ở mức 7% vào năm 2030, lên mức 14% vào năm 2045

Sở Công Thương

Sở Tài nguyên và Môi trường; các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện; các đơn vị ngành điện và các đơn vị liên quan

Hàng năm

Nhiệm vụ mới

6.3

Tăng cường công tác thm định, xem xét cấp phép đầu tư các dự án nguồn vốn đầu tư tư nhân để xây dựng nhà máy điện sinh khối, xử lý rác thải và chất thải rắn, nhà máy nhiệt điện có đầy đủ phương án xử lý, thu hồi hoặc tái chế tro, xử lý thân thiện với môi trường

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Công Thương và đơn vị liên quan

Hàng năm

Nhiệm vụ thường xuyên

6.4

Tăng cường phòng ngừa, kim soát các đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn môi trường theo quy định của pháp luật. Thông tin tuyên truyền kịp thời và đầy đủ về công tác bảo vệ môi trường trong ngành năng lượng

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Công Thương và đơn vị liên quan

Hàng năm

Nhiệm vụ thường xuyên

6.5

Nghiên cứu, phát triển hệ thống quản lý, xử lý chất thải trong sản xuất năng lượng với công nghệ tiên tiến, phù hợp với điều kiện của thành phố Đà Nẵng

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Công Thương và đơn vị liên quan

Hàng năm

Nhiệm vụ thường xuyên