Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2973/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng Công nghệ Thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với Trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước;

Xét Phiếu trình giải quyết công việc ngày 27/08/2013 của Giám đốc Trung tâm Tin học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức quản lý và duy trì hoạt động cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2698/QĐ-BKHCN ngày 05/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế Tổ chức quản lý và duy trì hoạt động Trang tin điện tử Khoa học và Công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ trên mạng Internet.

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Tin học và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TTTH.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2973/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc tổ chức quản lý và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), có địa chỉ trên mạng Internet là http://www.most.gov.vn (sau đây gọi tắt là Portal MOST).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với tất cả các đơn vị, cá nhân trực thuộc Bộ KH&CN, các tổ chức và cá nhân ngoài Bộ KH&CN tham gia cung cấp thông tin và viết tin, bài cho Portal MOST (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin).

Điều 3. Mục đích, yêu cầu

1. Quy chế này nhằm tăng cường tổ chức quản lý và duy trì hoạt động của Portal MOST; phát huy tối đa vai trò và trách nhiệm của Portal MOST với tư cách là Portal chính thức của Bộ KH&CN trong việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và Chính phủ về lĩnh vực KH&CN, cung cấp thông tin về các hoạt động KH&CN nói chung và hoạt động của Bộ KH&CN nói riêng trên mạng Internet.

2. Portal MOST phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Luật Báo chí; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí; Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/04/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí; Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước; Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước; và một số văn bản khác có liên quan.

Điều 4. Quyền cung cấp thông tin

Các tổ chức và cá nhân trong và ngoài Bộ KH&CN có quyền gửi thông tin, bài viết về hoạt động KH&CN để được đăng tải trên Portal MOST.

Chương 2.

THÔNG TIN TRÊN PORTAL MOST

Điều 5. Nguyên tắc thông tin

1. Thông tin đăng tải trên Portal MOST phải đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phục vụ kịp thời công tác quản lý của Bộ KH&CN và nhu cầu khai thác thông tin cua các tổ chức, cá nhân.

2. Các tổ chức và cá nhân cung cấp thông tin có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin do mình cung cấp để đăng tải trên Portal MOST, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định hiện hành về quyền tác giả. Đối với thông tin được trích dẫn, sưu tầm từ các nguồn khác thì phải ghi rõ tên tác giả, nguồn cung cấp và ngày mà thông tin trích dẫn đã được đăng tải.

Điều 6. Phạm vi và nội dung thông tin

Phạm vi và nội dung thông tin đăng tải trên Portal MOST phải tuân thủ theo: Điều 20 của Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 18 của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước.

Các thông tin chính bao gồm:

1. Giới thiệu Bộ KH&CN với các mục tin về: chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn; lãnh đạo Bộ; lịch sử quá trình phát triển; sơ đồ tổ chức bộ máy giới thiệu và tạo đường liên kết với các trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử chính thức của Đảng, Chính phủ, các Sở KH&CN, một số Bộ, ngành địa phương và các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN.

2. Văn bản về KH&CN: văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN đã ban hành; văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN đang trong quá trình soạn thảo.

3. Giới thiệu Chiến lược phát triển KH&CN; chương trình KH&CN các cấp; chương trình công tác và chương trình hành động của Bộ KH&CN; thông tin liên quan tới hoạt động cải cách hành chính và quản lý KH&CN; thông tin về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực KH&CN.

4. Thông tin liên quan tới các thành tựu KH&CN nổi bật; hoạt động KH&CN của các Bộ, ngành và địa phương trong cả nước; các bài viết nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực KH&CN; báo cáo tổng kết các chương trình KH&CN các cấp, chương trình công tác, chương trình hành động của Bộ KH&CN; các báo cáo tổng hợp theo tháng, quý; báo cáo tổng kết công tác 06 tháng, năm của Bộ KH&CN.

5. Tin tức và sự kiện liên quan tới các hoạt động chính, nổi bật của Bộ KH&CN; quan điểm và ý kiến giải quyết của Lãnh đạo Bộ đối với các vấn đề quan trọng, đột xuất trong hoạt động KH&CN được dư luận xã hội quan tâm; các lĩnh vực công tác khác của Bộ KH&CN mà Lãnh đạo Bộ xét thấy cần tuyên truyền, thông báo.

6. Giới thiệu và cung cấp một số dịch vụ hành chính công trực tuyến, các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ KH&CN.

7. Các chuyên mục, chuyên trang và nội dung thông tin khác theo chủ trương và kế hoạch tuyên truyền do Lãnh đạo Bộ yêu cầu đăng tải trên Portal MOST.

Điều 7. Cơ chế cung cấp và cập nhật, lưu trữ thông tin

1. Các tổ chức, cá nhân có thể gửi thông tin cho Portal MOST dưới dạng văn bản in ấn hoặc văn bản điện tử tới Ban Biên tập Portal MOST - Trung tâm Tin học (bbt@most.gov.vn). Để đảm bảo tính xác thực và nội dung của thông tin được gửi, các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin phải có tối thiểu thông tin về: họ tên người gửi; chức danh (nếu có); đơn vị công tác (nếu có); địa chỉ liên lạc, thư điện tử (email), số điện thoại cá nhân.

2. Các thông tin dưới dạng văn bản, hình ảnh, hình vẽ, âm thanh hoặc các đoạn video clip được định dạng theo các chuẩn thông dụng và tuân thủ theo Thông tư số 01/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước.

3. Thời gian cung cấp:

a) Đối với tin tức, sự kiện: không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi diễn ra sự kiện;

b) Đối với các chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển KH&CN và thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công: không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi chiến lược, quy hoạch hoặc dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu được phê duyệt;

c) Đối với thông tin về chương trình, đề tài khoa học, đề án hợp tác quốc tế về KH&CN: không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ khi chương trình, đề tài được phê duyệt hoặc sau khi chương trình, đề tài được nghiệm thu;

d) Đối với văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN và văn bản quản lý nhà nước:

- Không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi văn bản được Bộ KH&CN ban hành.

- Không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi văn bản được ban hành đối với các văn bản mà Bộ KH&CN thuộc phạm vi điều chỉnh của văn bản;

đ) Đối với chương trình công tác và chương trình hành động của Bộ KH&CN: không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi văn bản chính thức được ban hành;

e) Đối với báo cáo tổng hợp theo tháng, quý, báo cáo tổng kết công tác 06 tháng, năm: không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi văn bản chính thức được ban hành;

g) Đối với báo cáo tổng kết của các Chương trình KH&CN các cấp, Chương trình công tác và chương trình hành động của Bộ KH&CN, Chương trình/ dự án/ đề án hợp tác quốc tế về KH&CN: không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi kết thúc hội nghị tổng kết;

h) Đối với các mục thông tin khác: thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước.

4. Thời gian lưu trữ:

a) Đối với tin tức, sự kiện được lưu trữ 01 năm kể từ khi đăng tải trên Portal MOST; đối với các sự kiện quan trọng được lưu trữ vĩnh viễn khi có chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ;

b) Đối với thông tin giới thiệu về Bộ KH&CN, các văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN, các chiến lược phát triển KH&CN, chương trình KH&CN các cấp, chương trình/ dự án/ đề án hợp tác quốc tế về KH&CN, các chương trình công tác và chương trình hành động của Bộ KH&CN: được lưu trữ vĩnh viễn;

c) Đối với bài viết về lĩnh vực KH&CN: được lưu trữ 05 năm kể từ khi đăng tải trên Portal MOST;

d) Đối với bài nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực KH&CN: được lưu trữ vĩnh viễn;

đ) Đối với các báo cáo tổng hợp theo tháng, quý, báo cáo tổng kết công tác 06 tháng, năm của Bộ KH&CN, báo cáo tổng kết các chương trình KH&CN các cấp, chương trình công tác, chương trình hoạt động của Bộ KH&CN, chương trình/ dự án/ đề án hợp tác quốc tế về KH&CN: được lưu trữ 05 năm kể từ khi đăng tải trên Portal MOST;

e) Đối với các văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN đã hết hiệu lực thi hành: được lưu trữ thêm 01 năm kể từ khi văn bản đó không còn hiệu lực;

g) Đối với các mục thông tin khác: bảo đảm thực hiện theo quy định của Nhà nước về Lưu trữ.

Điều 8. Biên tập thông tin

1. Việc biên tập thông tin đăng tải trên Portal MOST do Ban Biên tập Portal MOST trực tiếp thực hiện. Ban Biên tập Portal MOST có trách nhiệm biên tập và đăng tải trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông tin do các tổ chức, cá nhân cung cấp.

2. Các văn bản về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ về KH&CN, các văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN sẽ được đăng tải toàn văn trên Portal MOST.

3. Ban Biên tập Portal MOST có quyền từ chối đăng thông tin được cung cấp trong những trường hợp sau đây:

a) Thông tin có nội dung không thuộc phạm vi quy định hiện hành của Nhà nước hoặc không phải là lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ KH&CN;

b) Thông tin có nội dung không phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách về KH&CN của Đảng, Chính phủ và của Bộ KH&CN;

c) Thông tin có nội dung thuộc bí mật Nhà nước; thông tin đã được cấp có thẩm quyền quyết định nhưng chưa phổ biến công khai hoặc chỉ phổ biến trong phạm vi hẹp;

d) Thông tin không đúng sự thật;

đ) Thông tin trùng lặp nội dung đã được đăng tải trên Portal MOST;

e) Thông tin không bảo đảm chất lượng, đã được Ban Biên tập Portal MOST đề nghị tác giả cung cấp thông tin xác thực, bổ sung hoặc làm rõ nhưng không được chấp nhận;

g) Các thông tin khác theo quy định của pháp luật không được đăng tải trên trang/ cổng thông tin điện tử hoặc thông tin vào thời điểm không thích hợp.

Chương 3.

ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG CỦA PORTAL MOST

Điều 9. Ban Biên tập Portal MOST

1. Ban Biên tập Portal MOST trực thuộc Trung tâm Tin học. Quy mô và tổ chức của Ban Biên tập Portal MOST do Giám đốc Trung tâm Tin học quyết định.

2. Ban Biên tập Portal MOST có trách nhiệm:

a) Phê duyệt thông tin dưới các dạng văn bản, tin, bài, hình ảnh, hình vẽ, âm thanh, video clip do các tổ chức, cá nhân cung cấp để đăng tải trên Portal MOST.

b) Phê duyệt các thông tin bằng tiếng Anh để đăng tải trên Portal MOST.

c) Kiểm tra nguồn gốc thông tin, đánh giá chất lượng thông tin; trong trường hợp cần thiết thì trao đổi với tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin để xác thực, bổ sung hoặc làm rõ nội dung thông tin.

d) Liên hệ với tổ chức phụ trách lĩnh vực chuyên môn để làm rõ thông tin có liên quan trong trường hợp thông tin đó do tổ chức hoặc cá nhân ở tổ chức khác cung cấp.

đ) Trong trường hợp cần thiết, Ban Biên tập Portal MOST báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ KH&CN về nội dung thông tin tại thời điểm đưa tin.

e) Phân loại, xác định rõ nội dung các vấn đề/ câu hỏi gửi đến Portal MOST, lấy ý kiến của các đơn vị liên quan trong Bộ KH&CN/ tham khảo từ các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức có liên quan để trả lời bạn đọc hoặc chuyển câu hỏi của bạn đọc đến người phát ngôn của Bộ KH&CN, tổ chức liên quan để trả lời trực tiếp theo thẩm quyền.

g) Định kỳ tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ về tình hình cung cấp thông tin cho Portal MOST của các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN.

3. Ban Biên tập Portal MOST có quyền:

a) Tổ chức hệ thống thông tin viên, cộng tác viên để thu thập các thông tin về hoạt động KH&CN.

b) Thuê chuyên gia, cộng tác viên ngắn hạn hoặc dài hạn để giúp việc cho Ban Biên tập Portal MOST. Trong trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài phải được Bộ trưởng Bộ KH&CN đồng ý bằng văn bản.

c) Yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN cung cấp thông tin thuộc phạm vi, chức năng quản lý của đơn vị mình để đăng tải trên Portal MOST.

d) Tổ chức tập huấn hoặc các buổi tọa đàm để trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức có liên quan và các cộng tác viên, thông tin viên phục vụ cho yêu cầu công tác của Portal MOST.

đ) Tham gia các sự kiện do Lãnh đạo Bộ chủ trì để thu thập thông tin viết tin/ bài đăng tải trên Portal MOST.

4. Cán bộ Ban Biên tập Portal MOST được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí; được hưởng chế độ làm việc đặc thù theo loại hình hoạt động của cơ quan truyền thông, báo chí.

Điều 10. Bảo đảm vận hành và duy trì hoạt động của Portal MOST

1. Máy chủ Portal MOST đặt tại Trung tâm Tin học. Portal MOST phải được thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, chỉnh sửa, giám sát hoạt động để bảo đảm hoạt động liên tục 24 giờ trong tất cả các ngày. Portal MOST phải tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dựng CNTT trong cơ quan Nhà nước.

2. Căn cứ vào nhu cầu thực tế, Portal MOST được trang bị đầy đủ trang thiết bị và các tài nguyên mạng khác, cần thiết phục vụ cho việc thu thập, xử lý và cập nhật thông tin.

3. Portal MOST cần được áp dụng các biện pháp kỹ thuật đủ để bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và dữ liệu; xây dựng phương án dự phòng khắc phục sự cố, bảo đảm Portal MOST hoạt động liên tục ở mức tối đa.

4. Kinh phí hoạt động của Portal MOST do ngân sách Nhà nước cấp, tổng hợp chung trong kinh phí hàng năm của Trung tâm Tin học, được Bộ trưởng Bộ KH&CN phê duyệt.

Chương 4.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ KH&CN

Điều 11. Các đơn vị cung cấp thông tin và xử lý thông tin

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN có trách nhiệm đề xuất bằng văn bản nội dung thông tin thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình đăng tải trên Portal MOST; thông tin về đại diện Lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác tuyên truyền và cán bộ đầu mối tuyên truyền của đơn vị (họ tên, số điện thoại, địa chỉ email). Khi có sự thay đổi về các thông tin trên, đơn vị cần thông báo ngay bằng văn bản tới Ban Biên tập Portal MOST - Trung tâm Tin học.

2. Đại diện Lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác tuyên truyền và cán bộ đầu mối tuyên truyền của đơn vị có trách nhiệm tổng hợp và cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin cho Portal MOST theo quy định tại Quy chế này, đảm bảo trung bình ít nhất 02 tin, bài/ tháng và chịu trách nhiệm về các nội dung thông tin cung cấp cho Portal MOST.

3. Chậm nhất 10 (mười) ngày làm việc, kể từ khi nhận được yêu cầu của Ban Biên tập Portal MOST về việc trả lời các câu hỏi của bạn đọc liên quan tới lĩnh vực quản lý của đơn vị mình, đơn vị phải có trách nhiệm phối hợp với Ban Biên tập Portal MOST để trả lời kết quả hoặc thông báo quá trình xử lý.

Điều 12. Trung tâm Tin học, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp và Vụ Tài chính

1. Trung tâm Tin học chịu trách nhiệm duy trì và quản lý toàn diện Portal MOST.

2. Vụ Kế hoạch - Tổng hợp và Vụ Tài chính: Đảm bảo chế độ tài chính cho Portal MOST hoạt động thường xuyên; Phối hợp với Trung tâm Tin học xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm dành cho Portal MOST trình Bộ trưởng Bộ KH&CN phê duyệt để thực hiện.

Chương 5.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Tổ chức và cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp thông tin và duy trì hoạt động của Portal MOST sẽ được xem xét khen thưởng hàng năm theo quy định.

2. Tổ chức và cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về thông tin trên Portal MOST, cản trở việc cung cấp thông tin theo quy định, hoặc làm ảnh hưởng tới hoạt động của Portal MOST, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Tổ chức thực hiện

Giám đốc Trung tâm Tin học chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN thực hiện Quy chế này, hàng năm tổng kết, đánh giá báo cáo Bộ trưởng Bộ KH&CN.