Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2941/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, b sung mt số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát th tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tc hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản s 1987/SKHĐT-VP ngày 08/8/2019, Văn bản số 1023/SKHCN-TĐC ngày 12/8/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ 26 (hai mươi sáu) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng thực hiện tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để áp dụng thực hiện thống nhất tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng thực hiện tại UBND cấp huyện ban hành kèm theo Quyết định số 3639/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Giám đốc Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Trung tâm Hành chính công cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Phó VP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, PC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ÁP DỤNG THỰC HIỆN TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của Chủ tịch UBND tnh Hà Tĩnh)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ÁP DỤNG THỰC HIỆN TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

TT

Tên thủ tục hành chính

Thi hạn giải quyết

Địa đim thực hiện

Phí/Lệ p

Căn cứ pháp lý

I

LĨNH VỰC XÂY DỰNG CƠ BẢN, ĐẤU THẦU

1

Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án

- Chương trình đầu tư công: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Dự án nhóm B: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhân đủ hồ sơ hợp lệ.

- Dự án nhóm C: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhân đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Không

- Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

- Luật Xây dựng ngày 18/06/2014;

- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

- Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2

Thẩm định, phê duyệt nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn chương trình, dự án

- Chương trình đầu tư công: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Dự án nhóm B: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Dự án nhóm C: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhân đủ hồ sơ hợp lệ.

Như trên

Không

Như trên

3

Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án không có cấu phần xây dựng)

- Dự án nhóm A, B: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Dự án nhóm C: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Như trên

Không

Như trên

4

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (dự án không có cấu phần xây dựng)

- Dự án nhóm A, B: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Dự án nhóm C: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Như trên

Không

Như trên

5

Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Như trên

Không

- Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

- Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

II

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Lệ phí: 100.000 đồng/ lần đăng ký (được hỗ trợ theo Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018)

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký Doanh nghiệp;

- Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

- Nghị quyết 148/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi điều 5, điều 6 của Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016;

- Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định để lại cho đơn vị thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và sửa đổi quy định đối tượng nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh;

- Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Quy định một số chính sách hỗ trợ thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Như trên

Lệ phí: 100.000 đồng/ lần đăng ký

Như trên

3

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Như trên

Không

Như trên

4

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Ngay sau khi có thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh

Như trên

Không

Như trên

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Như trên

Không

Như trên

III

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ

1

Đăng ký Hợp tác xã

02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Qua mạng điện tử trong trường hợp Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã được phát triển.

Lệ phí: 100.000 đồng/ lần đăng ký

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã;

- Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ;

- Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

- Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí, thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Nghị quyết 148/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi Điều 5, Điều 6 của Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016;

- Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định tỷ lệ để lại cho đơn vị thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và sửa đổi quy định đối tượng nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

2

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã

02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Như trên

Lệ phí: 50.000 đồng/ lần đăng ký

Như trên

3

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã

02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Như trên

Lệ phí: 30.000 đồng/ lần đăng ký

Như trên

4

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã

02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Như trên

Lệ phí: 30.000 đồng/ lần đăng ký

Như trên

5

Đăng ký khi Hợp tác xã chia

02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Như trên

Lệ phí: 100.000 đồng/lần đăng ký

Như trên

6

Đăng ký khi Hợp tác xã tách

02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Như trên

Lệ phí: 100.000 đồng/ lần đăng ký

Như trên

7

Đăng ký khi Hợp tác xã hợp nhất

02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Như trên

Lệ phí: 100.000 đồng/ lần đăng ký

Như trên

8

Đăng ký khi Hợp tác xã sáp nhập

02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Như trên

Lệ phí: 30.000 đồng/ lần đăng ký

Như trên

9

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Như trên

Lệ phí: 100.000 đồng/ lần đăng ký

Như trên

10

Giải thể tự nguyện Hợp tác xã

02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Như trên

Không

Như trên

11

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã

02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Như trên

Không

Như trên

12

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của Hợp tác xã

02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Như trên

Không

Như trên

13

Tạm ngừng hoạt động của Liên hiệp HTX, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã

02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Như trên

Không

Như trên

14

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã

02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Như trên

Không

Như trên

15

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã

02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Như trên

Không

Như trên

16

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Như trên

Không

Như trên

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN