Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2937/QĐ-UBND

An Giang, ngày 20 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA NGÀNH THANH TRA AN GIANG VÀ KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2019 CỦA THANH TRA TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ban hành ngày 15/11/2010;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 93/TTr-TTT ngày 14/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Phê duyệt Chương trình công tác thanh tra năm 2019 của ngành Thanh tra tỉnh An Giang (Chương trình số 123/CTr-TTT ngày 14/11/2018 kèm theo);

- Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh

(Danh mục các cuộc thanh tra kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, NC, TH.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

DANH MỤC

CÁC CUỘC THANH TRA NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

STT

Đối tượng thanh tra

Nội dung thanh tra

Thời kỳ thanh tra

Thời gian tiến hành

Đơn vị chủ trì

Ghi chú

1

UBND huyện Tri Tôn

Việc quản lý tài chính ngân sách và đầu tư, mua sắm tài sản công của huyện

2016-2018

Quý I

Thanh tra tỉnh

01 cuộc

2

UBND huyện Tịnh Biên

Thanh tra công tác đầu tư xây dựng dự án, công trình thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế trên địa bàn huyện

2015-2018

Quý I

Thanh tra tỉnh

01 cuộc

3

Sở Tài chính

Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra đối với Sở Tài chính

2016-2018

Quý I

Thanh tra tỉnh

01 cuộc

4

UBND huyện An Phú

Thanh tra trách nhiệm về thực hiện quy định của pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai.

2017-2018

Quý I và II

Thanh tra tỉnh

01 cuộc

5

UBND huyện Châu Thành

Thanh tra một số dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2015-2020

Từ khi triển khai đến hoàn thành dự án

Quý II

Thanh tra tỉnh

01 cuộc

6

Chi cục Chăn nuôi và Thú y, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước và nguồn thu khác tại đơn vị

2017-2018

Quý II

Thanh tra tỉnh

01 cuộc

7

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề An Giang

Thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề An Giang trong việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

2014-2018

Quý II

Thanh tra tỉnh

01 cuộc

8

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước và nguồn thu khác tại đơn vị

2017-2018

Quý III

Thanh tra tỉnh

01 cuộc