Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2925/QĐ-BCA

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (có danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng cục trưởng, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Bùi Văn Nam

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC BÃI BỎ
(Kèm theo Quyết định số 2925/QĐ-BCA ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an)

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành văn bản

Tên gọi/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Thời điểm hết hiệu lực

Ghi chú

1

02/2011/TTLT- BCA-BGTVT

15/4/2011

Thông tư liên tịch quy định việc tổ chức học và kiểm tra lại Luật Giao thông đường bộ đối với người bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ

Không còn phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính (số 15/2012/QH13 ngày 20-6-2012) và Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ và đường sắt

01/7/2013

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

2

03/2003/TTLT- BCA-BGTVT

27/01/2003

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc đánh dấu số lần vi phạm pháp luật giao thông đường bộ trên giấy phép lái xe

Không còn phù hợp với quy định của Nghị quyết số 32/2007/ NQ-CP ngày 29-6-2007 về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông

01/8/2007

Bãi bỏ toàn bộ văn bản